Text Box:  چه اسراری در بيت رهبری نهفته است؟

درفتوای آقای خامنه ای، صرفنظر از سخنانی که  شايسته کسی که خود را رهبر مسلمانان جهان ميداند نيست بر پايه هيچ منطق و برهانی نيز استوار نميباشد، در مورد گزارش فسادو نادرستی های رخ داده در سالهای اخيرکه اظهر من الشمس است آشکارا نميگويد مقصود اواز ظلم چه ميباشد. اگرکشتارهای دهه شصت است که فتوی دهنده آن به ابديت پيوسته است، اما ياران و مشاوران او هنوز هستند و روزی بايد پاسخگو  باشند. اما اگر بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 است، مقصرخود او ميباشد که دستور ميدهد کسانی را که درخواست ميکنند "پس رأی ما کو؟" قتل عام کنند و مجريان، جيره خواران و آدمکشان خوان نعمت غارت شده او ازبيت المال مردم ايران منيباشند. و ظلمی است که اودر مورد مردم ايران مرتکب شده است. و اگر  مقصود اختلاس ها و غارت های دوران زمامداری احمدی نژاد است. که امری آشکار و روشناست. او چنين ميگويد: " گزارش دادن ظلم مسؤلین به مراکز و مراجع مسؤل براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد! و حتى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب ميگردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است!
درمورد اين فتوی با هرمنظق وبرهان ميتوان درک کرد، که اشاره خامنه ای مربوط بچه وچه کسانی  است عاملين ظلم يا فساد بايد دولت ها باشند. از اينکه خطبه "آقا" در اين زمان است، منظور دولت احمدی نژاد هست که "کوس رسوايی او را بر سر بازار ها زده اند" و هر کودک ابجد خوانی ميتواند آنرا درک کند. اما چرا رهبرکه بر اساس بند سوم اصل يکصد ونهم قانون اساسی ( که هيچگاه به تأييد ملت ايران نرسيده است ) میبايست دارای "بينش سياسی، تدبير اجتماعی، شجاعت، مديريت و قدرت کافی برای رهبری باشد، علاوه براينکه نمیتواند نارسايی ها  و مشکلاتی را که احمدی نژاد برای مردم ايران به ارث گذاشته درک کند. لوحه افتخاری را نيز که باو داده است چه پيامی با خود دارد؟ "به پاس خدمات و زحمات جناب آقای دکتر احمدی نژاد در سمت رياست جمهوری اسلامی ايران اهدا ميگردد. اما دولت های پيش از او (رفسنجانی ومحمد خاتمی) از دريافت آن محروم بوده اند. آيا هدف پاک کردن او از غارت های انجام شده در دو دوره رياست جمهوری است؟ يا رازهای نهفته ای ميباشد که مردم ايران نبايد از آنها آگاه شوند؟
بدنبال اين افتخار به گزارش پايگاه اطلاع رسانی خامنه ای " با توجه به تلاش با ارزش هشت ساله جناب عالی در مسؤليت خطير رياست جمهوری اسلامی ايران و تجارب فراوانی که در اين مورد اندوخته ايد شما را بعضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب مینمايم". همزمان امنيازتشکيل دانشگاه "احمدی نژاد" را بعد از اعلام مخالفت شورای عالی فرهنگی و آموزش عالی، احتمالا با حکم شفاهی دولتی خامنه ای اجازه تشکيل دانشگاه به او تفويض ميگردد. 
آيا در پشت پرده اين قدردانی ها  و ادامه خدمتگذاری! های او در مشاغل ديگر چه اسراری نهفته است؟ فسادی که در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد که رهبر او را بهترين دولت در تمام دوران نظام اسلامی ميداند، آن چنان گسترده است که بارها در رسانه ها و اذهان مردم تکرار و شواهد به جا ماندنی کافی در تاريخ ثبت شده است که نيازبه تکرار مجدد آن نيست. اما چرا هنوز احمدی نژاد ( بازچو، شکنجه گر و يار شيخ صادق خلخالی، با نام (دکتر ميرزايی يا نامی مشابه او) را مطرح ميکند؟
چنين به نظر ميرسد که اسرار نهفته بسياری دراختيار او است که رهبر توان درگير شده با او را ندارد. هيچ بعيد به نظر نميرسد که افتخار رياست شورای مصلحت نظام به زودی باو تفويض گردد، زيرا ممکن است او خدمتگذار بهتری از هاشمی رفسنجانی باشد که اجازه دادن صلاحيت برای رئيس جمهوری را به او نداده است.
بر اساس ماده يکصد و سيزدهم قانون اساسی، رئيس جمهور عالی ترين مقام رسمی کشور بعد از رهبر ومسؤل اجرای قانون اساسی ورياست قوه مجريه ميباشد، بجز اموری که مستقيما زيرنظر رهبر ميباشند. با توجه به اين بند و اصل يکصد و دهم، مقام رهبری ورئيس جمهور هر دو مسؤليت مشترک در حل و فصل امور را دارند. با در نظر گرفتن اين واقعيت که رهبری در انتخاب وزرا و حتی نمايندگان دحالت مستقيم می نمايد، بنابراين نارسايی ها و مشکلاتی که نتيجه هشت سال رئيس جمهوری احمدی نژاد ميباشد، رهبر نيز چون او مسؤل هستند. و هيچ يک از آنها نميتوانند از زير بار مسؤليتی که در پيدايش ويرانی های ناشی از خرابکاری و عدم توانايی آنها ايجاد شده مبری باشند.
با پايان کاراحمدی نژاد وسپاسگزاری خامنه ای از او، نه از بار مسؤليت آنها کاهش می يابد، و نه از خاطره ملت ايران يا تاريخ  زدوده ميشود، همانگونه که وابستگان قربانيان دهه شصت و مردم ايران فتوی قتل عام خمينی در آن سال ها را فراموش نخواهند کرد و همواره برای عبرت آيندگان در تاريخ ثبت خواهند شد. 
شواهد موجود بيان کننده اين واقعيت است که خامنه ای و احمدی نژاد هر دو شريک  همه ناهنجاری ها و نا رسايی هايی هستند که در هشت سال گذشته به وجود آمده اند و اگر امکان ترميم آنها وجود داشته باشند ملت ايران بايد سالهای درازی را حتی برای بازگشت به آغاز زمامداری هاشمی رفسنجانی منتظر بمانند، مشروط بر اينکه در نظام ولايی ارزشی برای آنها و فعاليت و گذشت آنها قايل شود. آنهم مشروط بر اينکه خامنه ای و اطرافيان او بتواند منش وسرشت خويش را تغيير دهند. 
عکسی از مراسم تحليف روحانی در سايت های خبری وجود دارد که شمايی از فرزندان خامنه ای را می نماياند، نتفری که در ديدگان آنها می جهد، برای چيست؟ چرا و به چه دليل از انتخاب روحانی خشمناک و دژم هستند؟ ديروزصد و هفتمين سالروز انقلاب مشروطيت ايران بود. انقلابی که با فرو ريختن خون هزاران نفر ازفرزندان ميهن به گل نشست اما هنوزشخصی دراين ديار وجود داردکه خود را مالک آن ميداند و فتوی ميدهد که بخشی از ملت ايران " نجس" هستد، تا تنفر فريب خوردگان و نا آگاهان را عليه آن ها بشوراند، درحالی که آنها بخشی از ملت ايران هستند، و حق دارند در سرزمين نياکان خود زندگی کنند. 
خامنه ای گويا پيام های امام و مرشد خود آيت الله خمينی را فراموش کرده است که کرارا در نوفل لوشاتو قول داده بود "همه افراد ايرانی با هر عقيده، حتی کمونيست ها نيز آزاد هستند که از همه آزادی ها استفاده کنند، مشروط بر اينکه مخالف منافع اسلام و کشور نباشد". آيا آنها تهديدی برای اسلام يا ايران هستند؟ يا روحانی نمايانی که در جامه دين داری تيشه به ريشه اعتقادات خالصانه مذهبی ايرانيان زده اند. آقای خامنه ای اگر فرصتی بدست آوردند، وقت غروب ويا گاه گاهی سری به مساجد شهر های بزرگ ايران بزند، آن وقت متوجه خواهد شد چه کسانی مخالف اسلام هستند؟ جمع نمارگذارانی که پيش از سلطه نظام بظاهر اسلامی غروب هنگام درمساجد، با امامت پيشمنازان غير حکومتی نمار مغرب و عشا را با خلوص نيت و صداقت بر گذار ميکردند، کجا هستند؟ چرا مساجد ما خالی شده اند؟ 
آقای خامنه و بيت او گويا توان ديدن نارسايی ها، بيکاری، گزسنگی، بی آبی، افزايش بيماری های دير علاج را که به سبب ندانم کاری های او و رئيس جمهور منصوب او و به هدر رفتن درآمد منابع ملی مردم ايران و قرار گرفتن زير فشار تحريم های گريبانگير که بيش از هشتاد درصد مردم ايران را شامل ميشوند را ندارد چگونه انتظار دارد که به عنوان يک ايرانی مورد احترام ملت ايران قرار گيرد؟
آقای ولايتی مشاور ارشد امور خارجی رهبر در ملاقات با نخست وزير سوريه که احتمالا برای دريافت کمک به ايران آمده است اظهار ميدارد "حمايت ازدولت و ملت بزرگ سوريه ازاولويت های مهم سياست خارجی جمهوری اسلامی است" در اين ميان ملت ايران چه سهمی دارند؟
پانزدهم مرداد 1392