دولت اسلامی و (تمدن اسلامی!)

 

 

در مراحل ۵ گانه‌ اهداف انقلاب اسلامی، پس از مراحل شکل‌ گیری انقلاب و ایجاد نظام اسلامی اکنون در مرحله‌ تشکیل دولت اسلامی هستیم. و تا وقتی این مرحله کاملاً محقق نشده، نوبت به تشکیل جامعه‌ اسلامی و موضوع سبک زندگی نمیرسد. گام نهايی در مراحل پنج گانه، تحقق تمدن اسلامی است ( سخنان خامنه ای)

 

اين کلمات مشابه همه سخنان گاه بگاهی خامنه ای که معنی و مفهوم آنرا فقط خود او ميداند، ميباشد. روز دوشنبه ششم ارديبهشت در دیدار با اعضای (شورایعالی مرکز الگوی اسلامی) هدف انقلاب اسلامی را تحقق تمدن اسلامی اعلام ميدارد. تمدنی که ملت ايران در نخستين روز ورود خمينی عليرغم وعده هايی که درنوفل لوشاتو مژده آزادی، برابری همه ايرانيان، آزادی مذاهب، دربهشت زهرا با آن آشنا شدند. من دولت تشکيل ميدهم، من توی دهن اين دولت ميزنم ... و خطاب بکسانی که در بهشت زهرا برای استقبال آمده بودند ميگويد شما، ما را اجازه دهيدکه ماليات اسلامی را آنطوری که اسلام با شمشير ميگرفت از مردم بگيريم

.

پس از گذشت 37 سال، خامنه ای الگوی جدید اسلامی ایرانی را کاری جهادی و انقلابی استفاده از ظرفیت غنی و قوی منابع اسلامی و حوزه ‌های علمیه برخورداری از قوت علمی و گفتمان ‌سازی را از الزامات تولید و تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفته اعلام ميدارد. او ديگربدنبال اقتصاد مقاومتی نيست و تصور ميکند گفتمان جديدی را ابداع کرده است.

 

مشابه همه پيام ها و دستوراتی که گاه به گاه صادر ميکند، تئوری های او کلاف سر در گمی ميباشند که کسی جز خود او معنی و مفهوم آنها را نمی فهمد وگاهی نيز فرمايشات همانطورکه خود گفته است ساخته و پرداخته حوزه های علميه و آخوندهای پيرامون او ميباشند.

 

برای نيل به مراحل پنجگانه‌ تحقق اهداف انقلاب اسلامی و نسبت آن با الگوی پیشرفت، ميگويد: مرحله‌ اول در این فرایند، شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود و پس از آن باید بلافاصله نظام اسلامی تشکیل ميشد . (هدف خمینی نیز ایجاد نظام اسلامی بود. که شکوفايی آن در دهه سالهای 60 به حقيقت پيوست و قربانيان آن هزاران جوان دگر انديش ايرانی بودند که به فتوی خمينی بدون هيچ دليل سلاخی شدند. هر چند اجرا کنندگان در پی فتوای رهبر انقلاب و دستور کميته مرگ اسلامی بود و جلاد خونخواره ای به نام خلخالی مجری آن بود، اما به اعتراف خود خلخالی، همه کشتارها درسرتاسر ايران به فتوای خمينی اجرا ميگرديد.

 

به گفته خامنه ای در حال حاضر مرحله‌ سوم تشکیل دولت اسلامی ميباشد که بايد بر اساس الگوها و معيارهای کاملاً اسلامی شکل بگيرد. اما با توجه به گسترش فساد، عارت، فقر، بيکاری، خود فروشی برای ادامه زندگی و دشمن تراشی هايی که در هشت سال حکومت کودتايی احمدی نژاد گسترده شده است و دليل اينکه خامنه ای کتبا تقدير نامه ای به او اهدا ميکند و توجهی به معترضين حاکميت کودتايی هشت ساله او ندارد. و ضمن انتقاد از مقاماتی که از پاکترين دولت برگزيده او انتقاد ميکنند، فرمان ميدهد مسائل را اينقدر کش ندهيد! اما مردم ايران در گفته های خامنه ای واقعيتی را نمی بينند. و به اين می انديشند که چکونه شکل گيری دولت اسلامی در زمان دولتی رخ ميدهد که بزرگ ترين غارتها و ندانم کازی های همه تاريخ ايران در زمان او رخ داده است؟

 

اين سؤال برای اکثريت مردم ايران رخدادی رنج آور و معمايی غير قابل گذشت است. چه کسانی در غارت های احمدی نژاد همراه و شريک او بوده اند؟ بر اساس اصل يکصد و چهل و دوم قانون اساسی (دارائی رهبريا اعضای شورای رهبری، رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از دوره خدمت توسط ديوان عالی کشور رسيدگی می شود که برخلاف حق افزايش نيافته باشد.)

عليرغم اينکه با ديدگاه خامنه ای دولت احمدی نژاد بخاطر پاک دامنی! و عملکرد درخشان هشت ساله زمامداری خود در ساختار دولت اسلامی ايران چنان کارآيی درخشانی داشته که شايسته دريافت تقدير نامه از رهبر و افتخار دريافت لقب پاکترين دولت همه تاريخ ايران را داشته باشد. گسترش فساد، واگذاری کارخانجات متعلق به دولت با عنوان خصوصی سازی بسرداران سپاه، ويرانی، کرانی افزايش فقر، بيکاری، خود فروشی و بی خانمانی، خانه بدوشی ميليون ها ايرانی، دشمن تراشی بين المللی و به هدر دادن درآمدهای منابع ملی مردم ايران، کاغذ پاده دانستن تحريم ها مشخص و همه جا گير شده است اما رهبر معظم انقلاب همه تلاش خود را بکارميگيرد که ازاحمدی نژاد سيمايی خدمتگذار و منزه از همه زشتی ها و نادرستی ها عرضه دارد.

 

دليل آن چه ميباشد؟ که خامنه ای برخلاف قضاوت مردم ايران حتی حاضر نيست نکته ای در مورد افساد و خرابکاری های او گفته شود. هرچند واقعيت اين است که عملکرد هشت ساله احمدی نژاد و اثرات آن در زندگی روزمره و آينده اکثريت مردم ايران با سخنانی که خامنه ای در مورد او بيان ميدارد تفاوت کامل و فاحشی وجود دارد. از اينرو برخلاف نظر خامنه ای نميتوان اورا با معيارهايی که احمدی نژادپاکترين دولت اسلامی ايرانی است پذيرفته شوذ. زيرا بگفته خامنه ای تشکيل دولت اسلامی تا وقتی به مرحله تکامل نرسيده باشد نميتواند به مرحله تشکیل جامعه‌ اسلامی برسد و در این حالت، موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفاً در سطح گفتمان‌ سازی در جامعه باقی خواهد ماند. ایشان، گام نهایی در مراحل پنجگانه‌ اهداف انقلاب اسلامی را تحقق تمدن اسلامی اعلام داشتند وخاطر نشان کردند: تمدن اسلامی، کشورگشايی نیست بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت ‌ها از اسلام است که به نظر نميرسد ملت ايران با توجه به عمل کرد نظام ولايی از بدو تشکيل تا امروز که دستورات و رؤياهای خامنه ای بعد ار سی و هفت سال حکومت اسلامی به اين مرحله رسيده باشند که معنی تمدن اسلامی چه ميباشد.

 

شاهد اين واقعيت نيز اين است که هنوز شهروندان تهران بزرگ بعد از 37 سال زيستن در سايه تمدن اسلامی نياز به هفت هزار نفر پليس های غير محسوس برای کنترل شهروندان تهرانی و کنترل چگونگی حخاب و نشستن در ماشين های شخصی ميباشند. در شرايطی که ميليون ها کارگر کاردان . متخصص بيکار هستند دولت اسلامی هفت هزار نفر را با حقوق های بس کلان مأمور کنترل رفت و آمد شهروندان تهرانی استخدام ميکند.

 

خامنه‌ای تولید الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی را لازمه‌ تحقق تمدن اسلامی ميداند و در پاسخ به این سؤال که چرا الگوهای موجود و آزموده ‌شده در دنیا نمی ‌توانند الگوی مطلوبی برای ما باشند؟ پاسخ ميدهند که الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه‌ اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ آثار ونتایج نیزنتوانسته‌اند وعده ‌هایی را که درخصوص ارزش ‌هایی نظیرآزادی وعدالت اجتماعی داده بودند، محقق کنند.

 

خامنه ای، وضعیت نامناسب برخی کشورهای دنبال‌ کننده‌ این الگو را در شاخص ‌هایی نظیر بدهی ‌های کلان مالی دولت ‌ها، بیکاری، فقر و اختلاف طبقاتی شدید را نشانه ‌هایی از ناکار آمدی الگو های رایج در جهان ميداند و چنين اظهار نظر ميکنند: این جوامع اگرچه پیشرفت ‌هایی نیز داشته‌اند اما پیشرفت‌ ها تا اعماق آن جوامع نفوذ نکرده و به اخلاق، عدالت، معنویت و امنیت منتهی نشده است؛ بنابراین ما باید الگوی پیشرفت بومی خود را متکی بر مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی، تعریف و ارائه کنیم.

 

چنين به نظر ميرسد که رهبر معظم چنان از رخدادها و شرايط کشوری که او ادعای رهبری آنرا دارد بی خبر است که حتی نميداند در حوزه فرمانروايی او چه ميگذرد. شايد او نميداند که واعظ طبسی از فقر و درماندگی بعضی ازخانواده های فرو دست جامعه سوء استفاده نموده پيش ازرحلت زيرنظرمتوليان آستانه حرم امام هشتم شيعيان مراکز خود فروشی زير نظر آستان قدس رضوی احداث کرده است. معنی اينکار چه ميباشد؟

 

او اسلامی بودن الگوی پیشرفت را اساس کار ميخواند و تأکید ميکند لازمه‌ تحقق این موضوع، تحقیقات عمیق اسلامی و ارتباط دقيق وپیوسته با حوزه ‌های علمیه و فضلای متفکر، آگاه و مسلط برمبانی کلامی فلسفی، و فقهی است.

 

توجه به وجهه ایرانی در عنوان الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت را نیز مهم ارزیابی ميکند و ميگويد: ایران، زمینه‌ تحقق این الگو است و اگر به فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و سنن و سرمایه‌ های انسانی و طبیعی کشور توجه نشود، الگوی پیشرفت، سندی غیر قابل تحقق و بدون استفاده خواهد شد. او پس از بیان اهمیت و ضرورت الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی به بیان الزامات تولید آن می پردازد.

 

خامنه‌ای در ادامه چند توصیه نیز خطاب به اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی - ایرانی بيان ميکند عجله نکردن در تهیه و تدوین الگو، آسیب‌ شناسی عملکرد پنجساله مرکز، نقد جدی و قوی الگو های رایج توسعه‌ جهانی، کار جدی، جهادی و انقلابی و استفاده از محققان جوان، خوش ‌فکر، مؤمن و انقلابی ارتباط با دستگاه ‌ها و بدنه‌ مدیریتی کشور وگفتمان ‌سازی

با توجه به گفته های خامنه ای بايد واقعيات حاکم بر جامعه امروزی ايران را با آنچه خامنه ای در رؤيا های خود می بيند مقايسه نماييم تا واقعيات مراحل پيشرفت انقلاب اسلامی او را ارزيابی نماييم.

 

نمونه شاخص گفتمان اودرموردگفتمان سازی اورا، جهانگيری معاون اول رئيس جمهورروحانی در سايت خبری آنلاین بيان ميدارد که در طول 8 سال زمام داری دولت احمدی نژاد ٧٢٠ میلیارد دلار از دارايی بانکی و ٩٥٠ میلیارد دلار درآمد ارزی به هدر رفته است. بعد از اعلام اين مسأله وکيل احمدی نژاد اظهار ميدارد که به دادگاه شکايت خواهد کرد. بعد از تهديد وکيل احمدی نژاد،جهانگيری بلافاصله اعلام داشت او از این شکایت استقبال ميکند و آماده است تا مستندات خود را درباره تخلفات مالی دولت احمدی نژاد به دادگاه ارايه دهد. ارقام ارايه شده در مرحله اول عبارت هستند اژ :

 

واریز 16 میلیارد تومان از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان که متعلق به احمدی نژاد ميباشد. رشوه 30 هزار ریالی پرداخت به ناظران ساخت مسکن مهر برای تاییدساخت هر یک متر زيربنا، وصول نشدن شش گونی چک و سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان 20 هکتار ازاراضی منطقه آزاد قشم، تخلف 9 هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، گم شدن سه دکل نفتی خريداری شده در زمان احمدی نژاد و... اين ارقام بخشی از تخلفاتی است که طی دو سال گذشته توسط اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس ‌جمهور و رییس مناطق آزاد، وزرای نفت و صنعت، و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون فاش گرديده شده است.

 

در 13 شهريور سال 93 اسحاق جهانگيری درمورد فسادهای مالی احمدی نژاد چنين ميگويد: درسال های گذشته تمام کارهايی که با عنوان (زود بازده) ميليارد ها تومان از منابع بانکها گرفته شده است به هدر رفته اند، تا جايی که امروز 80 هزار ميليارد تومان معاملات معوق بانک ها است.

 

معاون اول رئيس جمهور روحانی در دی ماه سال 93 به نمايندگان اطاق بازرگانی ايران گفت: در سال 90 گفته شدکه بخش خصوصی نيز وارد معاملات نفتی شوند. ناگاه جوانی بدون هيچ سابقه ياارتباط بازرگانی وارد معاملات نفتی ميشود که هنوز فاش نشده است چگونه 2 ميليارد و هفتصد ميليون دلار در اختيار اين جوان ناشناس قرار داده شده است؟ با آنکه بلافاصله در دولت يازدهم بابک زنجانی بازداشت و ظاهرا محاکمه گرديد، اما تاکنون هيچگونه خبری ارجريان محاکمات فاش نشده است. و راز ميلياردها دلار کاميون طلا که از مرز ايران خارج وبلافاصله در مرز ورودی ترکيه توسط پليس ترکيه ضبط ميگردد. هنوز مشخص نشده طلا ها و پول ها درکجا نگهداری ميشوند و يا چه کسانی آنها را تصاحب کرده اند. قوه قضائيه نيز تاکنون اعلام نکرده است آيا از بابک زنجانی سؤال شده است که پول ها کجا و به نام چه کسانی و در چه بانک هايی واريز شده اند؟

 

رهبر معظم هنوز نگفته در شرايط موجود در زمان رهبری او ايران درجه مرحله از پنج مرحله ايدآلی او قرار دارد؟ اموال حيف و ميل شده ملت ايران به کجا رفته است؟ ملت ايران بخوبی ميدانند. منتظر سخنان رهبر ميباشند، در غير اين صورت حدس هايی زده ميشود که ........

 

رضا آذرخش