قانون اساسی خامنه ای

 

 نگاهی به نوشتاری که به عنوان  قانون اساسی جمهوری اسلامی  در نخستين مجلس

 خبرگان به تصويب رسيده است و در زمان رياست جمهوری خامنه ای نيزدر پاره ای از فصول

آن تغييراتی داده شده که مغاير با متن اوليه ميباشند. معهذا عملکرد زمان رهبری خامنه ای

مغاير با تغييراتی است که خود مبتکز آن بوده است 

 

اصل‏ چهل  و نهم: دولت‏ موظف‏  است‏  ثروت های‏  ناشی‏  از  ربا، غصب‏،  رشوه‏، اختلاس‏،
 سرقت‏، قمار، سوء 
استفاده  از ‎‎‎‎استفاده‏ از  موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری ها  و
معاملات‏ دولتی‏،  فروش‏ زمین های‏ موات‏ و موقوفات‏‏، دایر کردن‏  اماکن‏ فساد و ساير موارد
غیر مشروع‏ را گرفته‏ و بصاحبان‏ حق‏ رد کند و درصورت‏ معلوم‏ صاحبان اوليه بايد به بيت المال

داده شود. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و  تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ بوسيله دولت اجرا گردد.

 

اصل‏ یکصدوچهل دوم: دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران وهمسر و‏
فرزندان‏ آنان‏ بايد قبل‏ و بعد ازخدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی شود  که‏ بر خلاف‏

حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشند.

 

‎‎‎‎‎‎اين اصل (اصل‏ یکصد وچهل‏ ودوم‏ (پيش از تغيير توسط خامنه ای) چنين بوده است:

دارایی‏ رهبر  یا  اعضای‏ شورای  رهبری،  رئيس  جمهور،  نخست‏ وزیر، وزیران‏  و  همسر و

فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد ازخدمت‏، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی‏ ميشود که‏ برخلاف

حق افزایش‏ نیافته باشند.

 

‎‎‎‎‎‎ اصل‏ یکصد ودوازدهم‏: رهبریا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ در برابرقوانين با سايرافرادکشورمساوی

مساوی‏ هستند.

 

نگاهی به عملکرد نظام اسلامی  از زمانی که مقام  رهبری در اختيار  خامنه ای گذارده شده

است واقعيات تلخی را نشان ميدهند که کاملا مغاير با اين سه اصل ميباشند.

 

عواملی که مسبب اين امر شده اند حاکميت مطلقی است که به عنوان  اختيارات ولی فقيه

بدون اينکه در قانون اساسی نظام باشند اعمال ميگردند.

 

خامنه ای در انتخابات هايی که در زمان او انجام شده است، همواره به اين گفته تکيه ميکند

که انتخابات نظام جمهوری اسلامی، آزادترين انتخاباتی است که در جهان برگذار ميشوند.

اين سخن يا ناشی از عدم آگاهی او از روند اداره کشور ميباشد که از توان و بينش او خارج

است  ويا به عبارت ساده ترحضرت آقا خود را مافوق قوانين ميداند و باصول قانون اساسی

توجهی ندارد.

 

بررسی عملکرد خمينی  هر چند ناشی از خصلت تازی  صفتانه ای  بود که  مغاير با نوشتار

دستورات قرآنی ميباشند که نخستين سوره آن مهربانی وبخشندگی خداوند را بيان ميدارد

اما خمينی به آدمکشان زير فرمان خود چنين فرمان ميدهد رحم بر محاربين ساده انديشی

است. قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول  ترديد ناپذير اسلام است. اميدوارم  با

خشم وکينه انقلابی خودنسبت به دشمنان اسلام  رضايت خداوند متعال را جلب نماييد که

فتوای او عامل  کشتار هزاران نفر از فرزندان ايران گرديد.

 

 

 

در روايات مذهبی چنين بيان شده است که: ( پس از مهاجرت پيامبر و اصحاب به مدينه، زمانی

که پيامبر با فتح مجدد به مکه بازميگردد، مؤدن پيامبر درکنار خانه کعبه بانگ برميدارد: امروز روز

گذشت وبخشش است، همه اهالی مکه درسايه اسلام درآرامش وراحت ميتوانند زندگی کنند.

 

خامنه ای که خود  را وابسته به خاندان پيامبر اسلام ميداند، چون  مزدوری آدمکش  و چاپلوسی

چون حسن نصرالله در ازای بخشش های ميليون دلاری که از خزانه ملت ايران توسط خامنه ای به

او داده می شود کشف ميکندکه اصل خامنه ای منشعب از امام چهارم شيعيان میباشد و براين

اساس او ميتواند هر آنچه را که تصميم ميگيرد اجرا نمايد.

 

منصوبين خامنه ای از بدو فرمانروايی تاکنون چگونه بوده اند؟ منتحبين نه فقط دارای صلاحيت و

بينش های سياسی يا نظامی يا اقتصادی نمی باشند، بلکه معياروابستگی باو ميزان تملق گويی

 و چاپلوسی منتخبين است که عامل ارتقاء آنها خواهد بود.

 

واعظ طبسی، فرمانروای مطلق خراسان در جامه توليت حرم امام  بعد از سال ها فرمانروايی و

ضبط درآمدهای خزانه داری حرم،  ميليارد ها دلار يا تومان  اندوخته از خود بجای  گذارده است. 

که بر اساس  فرمان خمينی درآمدهای حرم و املاک وابسته از پرداخت ماليات معاف ميباشند.

 

علاوه بر درآمدهای حرم و املاک  و منابع  وابسته به آن، طبسی در سال های آخر عمر در کنار

متولی بودن حرم، شغل ديگری که باز کردن مراکز صيغه جهت دختران باکره و غيره در مشهد

است که 20 درصد از درآمد آن  بايد بخزانه درآمد های او پرداخت ميشد ونهايتا با اندوخته بدون

حساب به ابديت پيوسته است.

 

بعد از مرگ طبسی اين درآمد ها به خزانه چه کسی جز مقام معظم رهبری واريز خواهد گرديد.

 

خامنه ای برای  جانشينی طبسی، رئيسی، يکی از همشهری های خود را  که يکی از اعضای

کميته مرگ خمينی درکشتارهای دهه شصت بوده است را بعنوان توليت حرم امام رضا منصوب

ميکند زيرا رئيسی همشهری، وعضوی از اعضای بيت او، و تملق گوی او است . ريرا خامنه ای

به تملق گويان و چاپلوسان هميشه نياز دارد تا اسرار بيت او و روابط ها فاش نگردند.

 

 

رضا آدرخش