Text Box: کشتار، جنگ، ويرانی يا همه پرسی برای تعيين سرنوشت نظام؟ 


درآستانه سی وپنجمين سال نظام اسلامی هستيم. طی اين مدت جنگ نه ساله ای به ملت ايران تحميل شده که همراه با چندين صد هزار کشتار و به همان انذازه معلول بوده است. ويرانی های ناشی ازجنگ بدان گسترده گی بوده است که هنوز در پاره ای از نقاط کشورترميم نيافته، و اکنون جانشين او شرايط جنگ ويران کننده ديگری را عليه ميهن ما فراهم ميآورد. غارت درآمد های ملی توسط وابستگان به نظام کاری عادی شده است، قحطی، بيماری، بيکاری، فساد، خود فروشی وبی اعتمادی نسبت به يکديگر به ميزانی رسيده که آمارهای جهانی ايران رادر بالاترين نقطه فساد و نادرستی قرار داده است.

مقصر اصلی اين فجايع کسی است که بدون رأی ملت ايران خود را فرمانفرما و قيم ملت ايران ميداند، و بر اساس ياسای چنگيزی و به نام قانون اساسی نقطه نظر های خود را به ملت ايران تحميل ميکند. شوربختانه فاجعه به اندازه ای گسترده شده که خامنه ای برای برائت جويی و اعلام اينکه او مقصر اين نابسامانی ها نميباشد بنا به گفته يکی از شيفتگان ولايت جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد آیت الله خامنه ای در جلسه ای که دو هفته پیش با رؤسای دولت و مجلس ایران و تیم های اقتصادی آنها داشته، از رئیس جمهور و رئیس مجلس به خاطر اختلافات آنان گلایه ميکند و دردمندانه ميگويد اگر درقیامت خداوند از من بپرسد چه کردی؟ من میگویم که کسی جز این ها را نداشته ام. و به رؤسای دو قوه هشدار ميدهد که اگر به اختلافات خود ادامه دهند خیانت کرده‌اند.

 آيا کسی نيست به آقای خامنه ای بگويد: آن روز که درمجلس فرمان کشتار دسته جمعی شهروندانی را که برای رسانيدن صدای خود درمورد کودتای انتخاباتی و انتصاب احمدی نژاد به رياست جمهوری مسالمت جويانه سؤال می کردند رای ماکجا رفته؟ صادر کرده است، آيا پاسخی برای خدا تهيه کرده است يا آنرا در حوزه قدرت خود ميداند؟

آقای خامنه ای دو ماه پیش نيز در یک سخنرانی در واکنش به انتقادهای سران دو قوه مجریه و قضاییه ازیکدیگر، هر چند که هر دو منصوب خود اوهستند، علنی شدن اختلافات مسؤلان کشوررا خیانت دانسته و درجلسه خود با سران قوای مقننه و مجریه نيز، از آنها ميخواهد که گذشته را فراموش کنند وگله‌ ای از هم نداشته باشند. در روز دوم بهمن هفته نامه نهم دی به مدیريت حمید رسایی نماینده مجلس ایران در گزارشی از جلسه سران دو قوه مجريه و مقننه با رهبر نوشته بود که آقای خامنه ای در این جلسه به گلایه در محضر خداوند ازکسانی که اصول را رعایت نمیکنند پرداخته و از مجلس و دولت ميخواهد که يکديگر را تحمل کنند.

آقای خامنه ای شايد فراموش کرده است وقتی سؤال در مورد اختلاس های ميلياردی بالا ميگيرد، او دستور ميدهد اين قدرمسأله را کش ندهيد وموضوع اختلاس را به فراموشی می سپارد. مردم هنوز عملکرد اورا با محمد خاتمی رئيس جمهور منتخب مردم، اغتشاشات و قتل هايی که برای بی اعتبار کردن محمد خاتمی توسط مأمورين امنيتی فلاحيان که از رهبر دستور ميگرفت را به ياد دارند و او است که بايد روزی پاسخ گوی آن کشتارها باشد.

درحالیکه ميليون ها شهروند ايران توانايی تأمين حداقل زندگی روزانه خود را ندارند، ميزان فساد در بخش های مالی کشور در سايه رهبری خامنه ای بدان درجه رسيده است که حسين بردبار مدير عامل بانک ملي ايران درمصاحبه ای اعلام ميدارد بدهکاران بانکی در چند گروه دسته بندي و به دستگاه قضايی معرفي شده اند، صد نفر از 30 ميليارد تومان به بالا بدهکار هستند. ( اما نميگويد اين بدهکاران چه کسانی ميباشند؟ و بچه دليل نام های آن ها تاکنون فاش نشده اند؟) آيا فرمان خامنه ای که اين مسايل را اين قدرکش ندهيد، شامل اين کلاه برداری ها نيز ميشود؟ از اينرو سبب شده که مسؤلين بخش های مالی کشور تمايلی به افشای نام بدهکاران به بانک ها را نداشته باشند، يا واقعا بدهکاران افرادی می باشند که نمی بايست نام آنها فاش شود.

فرشادحيدری يکی ديگر ازمسؤلين مالی نيز، در نشستی خبری که به مناسبت فرا رسيدن دهه فجردر وزارت اقتصاد برگذار شد، در پاسخ به پرسشی که چه تعداد ازبدهکاران بانک ها شامل دانه درشت ها ميشوند؟ از پاسخ صريح خودداری ميکند و ميگويد تعداد ديگري از بدهکاران بانکی در گروه، از 1 تا 10 ميليارد تومان هستند. و ما به بخشي از آنها که توان اقتصادی بازپرداخت را ندارندکمک ميکنيم! اما برخی ديگرميخواهند تا جايی که ممکن است دربازپرداخت آن تأخير کنند، که با اين افراد از طريق دستگاه قضايي برخورد ميشود. حيدری همچنين با بيان اينکه بدهکاران عمده بانکي به بانک هاي ديگر نيز بدهکار هستند ميگويد بانک ملی عليه ۹۱درصد از اين مشتريان اقدامات قانونی انجام داده است. با اين توضيحات بچه دليل هيچ مقام مسؤلی نميگويد بر اساس چه معيار ويا چه کسانی پول ملت ايران
را به تاراج ميدهند؟ درکدام نقطه چهان چنين بی محابا بانک ها پولی را که مردم يا دولت به سپرده گذاشته اند بدون وثيقه در اختيار افرادی ميگذارند که يک بار نيز امتحان داده اند؟ 

در نظامی که کلاه برداران و آدم کشان از مصونيت کامل و قانونی برخوردار ميباشند، طبقات عادی مردم و روزنامه نگاران و نويسندگانی که فقط بخشی از فساد جامعه، يا گرانی روز افزون، يا بدی و مسموميت هوا را به علت سمومی که به نام بنزين دراختيار رانندگان قرار داده ميشوند ويا تذکری درمورد آزادی انتخابات که خامنه ای مدعی است که در تمام دوران نظام ولايی انتخابات در کشور آزاد بوده، اما دايه گان عزيز تر از مادر ( جنتی، احمد خاتمی و......) بدان اعتراض دارند و انتخابات آزاد را توطئه بيگانگان ميدانند، به نام مزدران استکبار و مخالفين منافع ملی که هيچ يک از اجزاء نظام نام ملی را دوست ندارند بازداشت ميگردند. 
درتاريخ 12 بهمن بنا براطلاعيه وزارت اطلاعات 16 نفرروزنامه نگاربه اتهام همکاری با شبکه استکباربازداشت ميگردند. با توجه به روزنامه نگاران زندانی قبلی ايران اکنون با 42 خبرنگار و 20 وب نگار زندانی به يکی از بزرگترين زندان های جهان برای روزنامه نگاران تبديل شده است. ضمنا بنا بر اطلاعيه وزارت اطلاعات در روزهای آينده نيزشمار ديگری از رابطين با شبکه ارتباطی استکباربازداشت خواهند شد. بدين ترتيب خامنه ای افتخار آنرا خواهد داشت که خود را بزرگترين زندان بان روزنامه نگاران جهان بداند.
آقای خامنه ای شايد بياد داشته باشد که امام خمينی درنخستين روز ورود به ايران در 12 بهمن 1357 در سخنرانی خود در بهشت زهرا اعلام ميدارد هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، میتوانند سرنوشت یک ملتی را که بعد ها وجود پیدا می‌کنند، آنها تعیین بکنند؟ این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را. وقتی که این‌ها رای دادند به اینکه ما رژیم سلطنتی را نمی‌خواهیم، سرنوشت این‌ ها با خودشان است. 
آقای خامنه ای و ساير افرادی که عليزغم طرد شدن از بيت رهبری، هنوز خود را مريد تفکرات امام خمينی ميدانند و سخنان او را با احترام و تکريم به زبان ميآورند، چرا به نکاتی که ايشان در بهشت زهرا به نام منشور نظام اسلامی اعلام داشتند توجهی نميکنند؟ آيا افرادی که در روز 12 فروردين 1358 به جمهوری اسلامی رأی دادند و متأسفانه دولت بازرگان که به سبب سوابق مبارزاتی پيشين مورد اعتماد مردم ايران بود هرگزشمار آن را اعلام نداشت و فقط به اين کفايت کردد که 98% از رأی دهندگان به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده اند.

آقای خامنه ای که باور دارد اکثريت ملت ايران پشتيبان او و نظامی هستند که او رهبر آن است، چرا مبادرت به يک همه پرسی نميکند تا به معترضين و جهانيان اعلام دارد اکثريت افراد کشوری که او خود را رهبر آن ميداند او را باور داشته و در هر شرايطی از او پشتيبانی خواهند کرد. در اين صورت يقين بداند که هيچ کشوری جرات و توان حمله به ايران را نخواهد داشت، چون ميداند که ملت ايران از نظام او با همه توان پشتيبانی خواهند کرد. بدين ترتيب رابطين اسکتبار نيز خواهند دانست که مخالفت با خامنه ای آب درهاون کوبيدن است. و دولت نماينده او نيزبجای استخدام مزدوران دشنه وتفنگ بدست آنها را بکارگسترش آبادانی کشورخواهدگمارد. علاوه بر آن درقيامت به خداوند نخواهی گفت که جز اينها کسی را نداشته ام، بلکه خواهی گفت همه مردم را داشته ام.