روضه خوانی خامنه ای

 

چون حضرت آقا اطمينان ندارد بتواند عليرغم تلاشهايی که نموده تا جيره خواران خود را به مجالس خبرگان وشورای اسلامی به مردم ايران تحميل کنذ، مدتی است با سازهای مختلف ار اصلاح طلبان که ممکن است در نقشه های تدوين شده او خللی ايجاد شود، در سخنان و نطق های پيايی خود که تاکنون بی سابقه بوده اند موعظه هايی ميکند تا شايد بتواند به توده های صادق مذهبی، بقبولاند گروه هايی که جژو جيره خواران او نيستد و در انديشه رقابت با مجذوبين او ميباشند را وابسته به کشورهای بيگانه اعلام ميدارد، گويا مقام معظم فراموش کرده، و يا تعمدا می خواهد واقعيات را ناديده بگيرد همين کشورهايی که او آنها را دشمنان خود ميداند کسانی بودند که با کمک های عملی و مالی خمينی را به خليفه گری شيعيان گمارده اند.

 

خامنه ای چنين وانمود ميکند که از دلايل کنار گذاری آيت الله منتظری از جاشينی خمينی آگاهی کامل ندارد. اما مردم ايران به خوبی ميدانند که خمينی علاقه ای نداشت اسرار خروج او از عراق و کسب خليفه گری او افشا گردد جيمی کارتر و ياران سه گانه او انگليس، آلمان و فرانسه برای مجازات محمدرضا شاه که بهای نفت را در سال 1352 افزايش داده بود و گفته بود که در سال 1357 تخت هيچ شرايطی حاضر نيست 15 سال ديگر قرارداد نفت با کنسرسيوم را تمديد نمايد. از اينرو در سال 1357، با استفاده از عدم محبوبيت شاه در بين توده های ملت ايران به سبب کودتای 28 مرداد 1332 که با کمک های سيا ترتيب داده شده بود و اکثر روحانيون شاخص آن زمان کاشانی، بهبهانی و عده ای ازروحانيون ساکن نجف و کربلا و قم، حتی آيت الله بروچردی که مرجع تقليد شعيِان نيز در آن زمان بود عليه نهضت ملی ايران کودتا ميکنند.

 

در سال 57 نيز با استفاده از عدم رضايت اکثريت ملت ايران از سياست های داخلی شاه، با کمک صدام حسين، خمينی ازعراق خارج و از کشورهای اطراف خليج فارس نيز مصرا درخواست ميگردد از ورود خمينی به کشورهای خود ممانعت به عمل آورند. از اينرو نوفل لوشاتو محل مناسبی ميشود برای تبليغات و خدعه های خمينی که با کمک اطرافيان فريب خورده خود بنی صدر، يزدی و قطب زاده، که هر سه نفر پاداش خود را از او دريافت داشتند، به رهبری ملت ايران برگزيده شود.

با توجه به عملکرد خمينی، نبايد عملکرد جانشين او را غير عادی بدانيم و انتظاری جز از آنچه که او انجام ميدهد داشته باشيم. تاريخ واقعياتی را بيان ميدارد که قابل ترديد نميباشند. عملکرد روحانيون جز شمار بسيار کمی از آنها هيچگاه در راستای منافع ملت ايران نبوده است. اينکه خامنه ای چند روز مانده به انتخابات همان سخنانی را بگويد که اصولگرايان ميگويند در ترويج اينکه دشمنان از ليست اصلاح طلبان در انتخابات حمايت ميکنند هم صدا شده و از آنها ميخواهد در برابر تعريف دشمن بی درنگ موضع گيری کنند.

 

او که چند روز پيش با کلماتی که فقط خود او مفهوم آنها را می فهمد از ملت ايران ميخواهد که برای رضايت خداوند در انتخابات شرکت کنند، و تلويحا ميگويد بکسانی رأی بدهيد که از نظام انتقاد نکنند، از عارت های سرداران سپاه و وابستگان سخنی نگويند. سؤال نکنند چرا مرتضوی بعد از اختلاس در سازمان تعاون و بازنشستگی بدون هيچ مانع ازايران خارج ميشود. از عملکرد رئيس جمهور محبوب بازجوی زندان اوين شکايت نکنند و نخواهند او را بازداشت و به خاطر عارت و فساد محاکمه نمايند!

 

همصدا با اصول گرايان در روزهای اخیر که بطور گسترده‌ تبلیغ می‌کنند انگلیس از اصلاح‌ طلبان و نیرو های طرفدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت ميکند

آنها نیز همچون رهبر جمهوری اسلامی از این نیروها درخواست ميکنند تا از دشمن حامی ‌شان ابراز انزجار کنند.

در حاکميت خامنه ای اکثر روحانيون تابع همان تفکری هستند که انگلستان ار زمان صفويه زير بنای آنرا پی ريزی کرده بود که بارده آن تصرف ايران توسط افعانها دردوره شاه سلطان حسين، قراردادهای گلستان و ترکمانچای با تحريک های ابداع کنندگان تفکر ولايت فقيه، قتل قائم مقام فراهانی با تحريک سفير انگليس در زمان فتحعلی شاه، قتل اميرکبير به سبب افتتاح مدرسه دارالفنون و اين همکاری به تدريج گسترش مييابد که نتيجه آن تا امروز در راستای منافع کشورهای غربی مخصوصا انگلستان بوده است.

 

خامنه‌ای باردیگر هشدار دادکه باید مراقب نفوذ دشمن بود. اوگفت آمریکا پس ازمذاکرات هسته ‌ای با ایران یک نقشه برای منطقه دارد ویک نقشه برای ایران. مقصر چه کسی ميباشد؟ رجز خوانی های او و سرداران سپاه او که ناخوانده ملا شده اند، و اغلب مشابه سردار رفيق دوست از بازار ميوه فروش های ميدان شاه يا موقعيتی مشابه او بفرماندهی سپاه منصوب ميگردند تا اقتصادکشور وبنادر پنهانی در اختيار آنها قرار گيرند.

 

اگر به سخنان رهبر توجه نماييم متوجه خواهيم شد که مشابه همان کلماتی است که گروه های به اصطلاح اصوی گرايان هر روز در جلساتی که ترتيب ميدهند به زبان ميآورند و عليه رئيس جمهور روحانی کارشکنی ميکنند.

 

علاوه بر اينها نبايد فراموش کنيم چگونه و بدون اينکه واهمه ای داشته باشد، با ناديده گرفتن آراء واقعی شرکت کنندگان در انتخابات سال 1388، احمدی نژاد را بجای مهندس موسوی به رياست جمهوری منصوب می نمايد، بدون اينکه احساس کند آن عمل نيز غارتی است محسوس و فسادی درمورد حقوق کسانی که در انتخابات شرکت کرده و به کسان موسوی و کروبی رأی داده بودند.

 

اکنون تصميم با ملت ايران است که چگونه در برابر توطئه های گروهی که جز منافع خود به هيچ نکته ديگر توجه ندارند ايستادگی نمايند. اتخاذ تصميم با ملت ايران است زيرا فقط آنها هستند که صاحبان سرزمينی هستند که از نياکان خود به ارث برده اند. و بايد بهر ترتيبی که امکان دارد از آن دفاع کرد.

 

رضا آذرخش