Text Box: ميزان رأی ملت است يا..... 


بخش اول ميزان رأی ملت است
سپاه بايد پشت مردم باشد... اصل مردمند، ارتش هم بايد پشت مردم باشد.... ارتش وسپاه بايد بگويند جانم فدای مردم... اگر بگويد جانم فدای رهبر انحراف است.... ما همه برای مردميم. سپاه بايد از حقوق مردم دفاع کند. پشتيبان مردم باشد. اگز بگويد حانم فدای رهبر که اين ميشوذ همان زمان شاه، پس مردم برای چی انقلاب کردند. امام خمينی (صحيفه نور، جلد سوم پاراگراف 132) 
در آستانه سی و پنجمين سال انقلابی هستيم که اکثريت ملت ايران با توجه به نويد هايی که آيت الله خمينی به آنها داده بود، همه توان و احساس خود را در طبق اخلاص گذاشته و جانانه از او پشتيبانی کردند، زيرا به سخنان کسی که خود را آيت الله ميدانست اعتقاد داشتند، اما روند پس از پيروزی انقلاب به کجا کشيده شد؟ و چگونه سخنان نوفل لوشاتو به فراموشی سپرده ميشود.
در اول بهمن بعد از اقامه نماز ظهر در نوفل لوشاتو آيت الله خمينی ميگويد اکثريت اعضای شورای انقلاب روحانيون نخواهند بود. روحانيون مثل سايرطبقات نماينده خواهند داشت. اسلام هم آزادی خواهد داد و هم به اقتصاد توجه خواهد کرد و هم به ساير احتياجات کشور، که بايد کارشناسان در اين مورد نظر بدهند. اقليت های مذهبی در اسلام احترام دارند و آنها مثل ساير اقشار ملت با رفاه زندگی خواهند کرد و هيچ برای آنها گرفتاری نخواهد بود. درمورد آزادی بيان و عقيده اگر مضر به حال ملت نباشد همه چيز آزاد است. احزاب و مردم آزادند مگرحزبی که مخالف مصلحت مملکت و مردم باشد اگر گروه های چپ و مارکسيست ها فقط اظهار عقيده کنند مانعی ندارد. کسانی که ميگويند ما از زير چکمه استبداد به زير نعلين استبداد ميرويم عمال شاه هستند! 
هر چند کشتارهای منتقدين، تجاوز به دخترانی که در يورش به کردستان به اسارت سپاهيان درميآمدند با فتوای شيخ صادق خلخالی که در مجلس اعتراف کرد هرچه انجام داده ام به فرمان آيت الله خمينی بوده است، و جوانانی که با در دست داشتن چند شماره روزنامه درخيابان ها بازداشت و به جوخه اعدام سپرده می شدند، جنگ نه ساله ای که به ملت ايران تحميل گرديد و اقتصاد مال خر شد. اما اين واقعيت مسلم را نبايد از نظر دور داشت تا روزی که او زنده بود کسی را يارای تجاوز و دست برد به بيت المال مردم ايران نبود و از فساد و چاپلوسی که امروز سايه شوم خود را بر سراسر کشور گسترده نيز نشانه ای نبود، و او بود که کرارا تکرار ميکرد ميزان رأی ملت است . 
اما پس از انتصاب خامنه ای صحنه نوی در کشور گشوده شده که ميزان رأی رهبر شد و فرصتی شد برای خوشه چينان خرمن چپاول تا صحنه گردانان ولايت باشند. جنتی دبیرشورای نگهبان در نماز روزجمعه ۲۲ دی ماه درپی گفته های خامنه ای ميگويد در ایران هر ساله انتخابات داشته‌ایم که همیشه سالم برگذار شده است! و با توجه به انتصاب خرداد هشتاد هشت ادامه ميدهد انتخابات آزاد کلید واژه و رمز شورش شده است. زيرا راه براندازی انقلاب و حکومت اسلامی در ایران،‌ انتخابات آزاد است.
و ولايتی محرم و مشاور ديگر ولی فقيه که هنوز مشخص نيست نقش او در نظام ولايی چه ميباشد در شامگاه سه شنبه در مراسم سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی که از سوی مجمع هماهنگی پيروان امام و رهبری قم برگزارشد با بيان اينکه منحرفين و فتنه گران در انتخابات آينده جايی نخواهند داشت. و اصولگرايان بايد در انتخابات با هم وحدت داشته باشند. اصولگرايی را بدين صورت بيان ميدارد که اصولگرايی به معنای قبول داشتن قانون اساسی از بن دندان و اطاعت از ولی فقيه است. زيرا اگر اصول گرايان متفرق شوند و در آينده رياست جمهوری و کار دست اصول گرايان نباشد مصيبت خواهيم داشت. چون در صورت عدم موفقيت بايد هشت سال ديگر تلاش کرد تا بار ديگر بتوان مديريت را در دست گرفت. از بين سه کانديدای اصول گرا بايد يکی معرفی شود تا بتوان درهمان روز اول کاررا تمام کرد، چرا که ورود به دوردوم، انتخابات آسيب پذير خواهد بود. اميدواريم با اتحاد کلمه بتوان در آينده دولتی داشت که پاسخ گوی مطالبات مقام معظم رهبری باشد. ( ملت ايران در اين مقوله جايی ندارد، نقش و وظيفه آنها فرمانبرداری بدون چون و چرا از مقام رهبری و اعضای وابسته به بيت او هست). 
آيا با اين سخنان سليس و صريح هنوز ملت ايران شک دارند که آنها در معادلات مربوط به خانه و ميهن آنها نقشی دارند و همانطور که رهبر گفته است در 34 سال گذشته همه انتخابات نظام آزاد بوده است؟
تقريبا پنج ماه به انتخابات رياست جمهوری مانده است. بدون اغراق بيش از 75% مردم ايران در زيرخط فقر، در حالت زندگی و مرگ بسرميبرند. قربانيان تحريم های سياست نابخردانه کسی که خودرا رهبرنظام ميداند آخرين توان مردم را از آنها گرفته تا خامنه ای در گورستانی خاموش به شهرياری خود ادامه دهد و اطرافيان و ستايشگران او منحصرا چاپلوسان اطراف او باشند 
تجربه انتخابات سال 88 و حضور ميليونی مردم ايران که برای نخستين بار عدم اعتماد خود را نسبت به نظامی که خامنه ای در رأس آن قرار دارد در شهرهای مختلف ايران به نمايش گذاردند، مؤيد اين بود و اين هست که مردم ايران نظام ولايی را شايسته رهبری خود نميدانند، زيرا آنها مسؤلين واقعی نارسايی ها، فساد گسترده ، فقر و تيره گی آينده خود، فرزندان و ميهن خويش ميدانند. در اين راستا ميباشد که مزدوران بيت رهبری در اجرای طرح مهندسی معکوس انتخابات هستند تا کانديدای مورد حمايت خامنه ای از صندوق آراء بيرون آورند. 
بدون دليل نيست که وقتی علی سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران مهندسی معقول انتخابات توسط سپاه را بيان ميکند، مورداعتراض سپاه قرار ميگيرد ومهندسی انتخابات را توطئه عوامل استکبار ورسانه های وابسته به آنها ميدانند.
هم ميهن آيا زمان آن فرا نرسيده که مردم ايران همآهنگ و يک زبان با عدم شرکت خود درنمايش نظام ولايی نشان دهند که هنوز ميزان رأی ملت است نه خواست خامنه ای.   بيست و يکم بهمن 1391
سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران در یک مصاحبه ميگويد: یک رییس جمهور باید ولایت مدار و ارزشی باشد تا بتواند آرمان های مقام رهبری را دنبال کند و میز و صندلی و فرش او را عوض نکند. و مهندسی معقول و منطقی انتخابات وظیفه سپاه ميباشد.
روز یکشنبه ۲۴ دی ۲۱۹ نفر ار نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ‌ای از تأکید تعدادی از چهره‌ها وگروه‌های سیاسی بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد انتقاد کرده و با حمایت از گفته‌ های اخیر خامنه ای، این تأکید ها را رمز فتنه جدید خواندند و به تمام چهره ها و بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم ميزنند هشدار میدهیم که از عاقبت دیگر فتنه گران عبرت بگیرند. 
گروه ها و جریانات و شخصیت ها و خواص یادآور میشویم که در برابر این فتنه ها سکوت نکنند و از هم اکنون با حضور به هنگام و محکوم کردن خط فتنه جدید اجازه تجدید حیات را به فتنه گران ندهند.
سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران در یک مصاحبه ميگويد: یک رییس جمهور باید ولایت مدار و ارزشی باشد تا بتواند آرمان های مقام رهبری را دنبال کند و میز و صندلی و فرش او را عوض نکند. و مهندسی معقول و منطقی انتخابات را وظیفه سپاه دانست.
 ۲۱۹ نفر ار نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ‌ای از تأکید تعدادی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد انتقاد کرده و با حمایت از گفته‌های اخیر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، این تأکیدها را رمز فتنه جدید خوانده‌اند. در این بیانیه که روز یکشنبه ۲۴ دی (۱۳ ژانویه) در صحن علنی مجلس خوانده شد، چنين اخطار ميشود: به تمام چهره ها و بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم ميزنند هشدار میدهیم که از عاقبت دیگر فتنه گران عبرت بگیرند که ملت شهید داده ایران اسلامی با هیچ احدی عقد اخوت نبسته و همچنین به تمام احزاب، گروه ها و جریانات و شخصیت ها و خواص یادآور میشویم که در برابر این فتنه ها سکوت نکنند و از هم اکنون با حضور به هنگام و محکوم کردن خط فتنه جدید اجازه تجدید حیات را به فتنه گران ندهند.
هر وقت بی سوادی، فقر، گرسنگی، ستم و نابرابری ريشه کن شد انقلاب به ثمر رسيده است. شاه گناهش همين بود که می گفت: آنچه من ميگويم، نه آنچه ملت ميگويد (سخنان خامنه ای در حوزه علميه قم ، پيش از رسيدن به رئيس جمهوری)