Text Box:  بازگشت به عصر شاه سلطان حسين و فتحعليشاه 

عصر ما عصر تکنولوژی  و زمانی است که پژوهشگران جهان برای کشف اسرار طبيعت، وقت و سرمايه های زيادی صرف میکنند تا عوامل و چگونگی پيدايش نخستين پديده های جهان هستی را کشف نمايند. اما درايران کشوری که نخستين پايه های تمدن جهان درآن پايه ريزی شده است، زمامدارانی که با تدوين طرح خاورميانه، با سوء استفاده از خودکامگی شاه  در کنفرانس گوآدلوپ به مردم ايران تحميل شدند تا نخستين گام برای پايه ريزی طرح خاور ميانه بزرگ برای آينده  را اجرا نمايند به ملت ايران تحميل شدند.
اگربه سخنان پاره ای از کانديدا های رياست جمهوری توجه کنيم به فاجعه ای که در انتظار ما و ميهن ما در راه است آگاه خواهيم شد. فاجعه ای که ملايان دوران صفویه در عصر پادشاهی سلطان حسين سبب شدند که ميهن ما بدون مقاومت زير سلطه افعانها قرار گرفت. 
دگر بار درزمان فتحعليشاه که بار دگر زمام کشور دراختيار ملايان قرار داشت ثمره آن تجزيه ايران بود. اکنون دگر بار نه فقط ملايان، بلکه ملا نمايانی نيز رشد کرده اند که تند روترازملايان عصر صفوی و قاجار ميباشند. سلاطين بی تاج و تحت اما فعال مايشايی ای که نه فقط بغارت همه منابع کشور قانع نيستند بلکه راههای نابودی آن را نيز هموار ميسازند. 
محمدجليلی که شايع است کانديدای مورد نظر آقای خامنه ای ميباشددرنخستين سخنرانی خود درقم تئوريهای نوی ابداع کرده تا ولايتمداری خود را نسبت به مقام ولايت به ثبوت برساند. "دموکراسی در بسياری ازکشور ها وجود دارد، ولی آنچه در ايران اسلامی وجود دارد فراتر از دموکراسی است. زيرا نظامی که درايران اسلامی وجود دارد مبتنی بر انديشه دينی است که موجب حمايت همه جانبه مردم ايران ميشود".
با درنظرگرفتن عملکرد نظامی که او ازآن سخن ميگويد در سی وچهار سال گذشته مخصوصا از آن زمان که خامنه ای ولايت و قيموميت ملت ايران را بر عهده گرفته جز بازداشت ، شکنجه در زندانهای ولايت، تجاوز به زنان معترض، کشتار، بيکاری، فقر، فساد دولتی، و غارت و بذل و بخشش های منابع ملی مردم ايران به تازيانی که همواره دشمنان سوگند خورده ملت ايران بوده و هستند، چه چيزی نصيب مردم ايران شده است؟ 
درهشت سال گذشته که رئيس جمهورصادق و ولايتمدارخامنه ای زمام امور کشور را دردست داشت، چه نصيب مردم ايران شده؟ گردشی درتهران، ديدارويرانه هايی که گرسنه گان و بی خانمان ها در سرمای زمستان و گرمای تابستان سر پناهی ندارند، در کنارقصرهای شمال شهر و ماشين هايی که بعضی از آنها حتی در امريکا و اروپا هنوز به بازار نيامده است، نمايانگر غارت گریهای کسانی است که بگونه ای درجنايات خامنه ای شرکت دارندو درتحميل فشارهای گوناگونی که مردم مجبور به پذيرش آن هستند، سهيم ميباشند. 
اگرايران به سبب خودکامگی وعدم توانايی خامنه ای از تحليل رخدادهای سياست جهانی، در روند تنش های بين المللی قرار گرفته، ريشه دربيت او دارد که نتيجه آن تحريم هايی است که کفاره آن را طبقات ميانی و فرو دست جامعه بايد بپردازند. اما هنوز جليلی کانديدای او کبک وار سر در برف فرو برده قهرمانه ميگويد: "من با اين تنش زدايی مخالف هستم، بايد گفتمان مقاومت را در جامعه و حکومت ساری و جاری کنيم، چون شرط پيشرفت ما در اين است.  
بنابراين تعجب آور نبايد باشد که جليلی با گفته های خود فضايی برای اسرائيل فراهم ميسازد که شيمون پرز رئيس جمهور اسرائيل بگويد " برای حل مسأله اتمی ايران اسرائيل حمله نظامی را بهترين راه ميداند." و نتانياهو نيز که سرشت جنگ طلبی و خونخوارگی او ده ها بار تاکنون نشان آزمايش شده، ميکوشد که موافقت اکثريت اعضای کابينه خود را برای خمله به تأسيسات اتمی ايران بدست آورد.
 جليلی که پايان نامه دکترای خود را درموزد "سياست خارجی پيامبر"نوشته، چون طوطی سخنگويی هر آنچه را خامنه ای ميگويد، او نيز بر زبان ميآورد، غافل ازاينکه بر فرض پيامبرچنين سياستی داشته و از ساخته های کارگاه حديث سازی اعلم الهدی بيرون نيامده است، اگراو ميخواهد با بيهوده گويی هايی همچون"ما درصدد خشکانيدن ريشه های صهيونيستی و نظامهای سرمايه داری و نظام کمونيستی هستيم وميخواهيم نظام اسلامی راترويج کنيم. بی خبری خود را بيان ميدارد، زيرا  کمونيسم مدت ها است که به تاريخ پيوسته است. چون  اين يک واقعيت مسلم است، هر نظامی که با فشار و قلدری بخواهد خودرا به جامعه  تحميل نمايد لاجرم به زباله دان تدريخ فرو خواهد رفت. نظام استالينی نيز همچون ساير خود کامگان، چنين سرنوشتی داشته است اماکانديدای رئيس جمهوری کشوری هفتاد ميليونی هنوز بدنبال آن ميگردد تا با آن طرز تفکر به مبارزه برخيزد.
کسی که هنوز چاه نکنده به دنبال مناره ميرود ادامه ميدهد "ما اين حقيقت را در سياست خارجی خود بارها اعلام کرده ايم که درصددگسترش نفوذاسلام و کاهش نفوذسلطه درجهان هستيم. اگرآنها اين نکته راتشکيل يک امپراتوری بزرگ اسلامی ميدانند ما باکی نداريم و از آن استقبال ميکنيم. 
چنين به نظر ميرسد جليلی ميخواهد مضمون کتاب حسين کرد شبستری را اجرا کند، از اين رو " فرياد هزاران کشتم، هزاران بستم، هزران ز دستم گريخت" را سر ميدهد، فارغ از اينکه نظامی که او ميخواهد رئيس اجرايی آن شود حتی توانايی تأمين خوراک مردم کشور خود را ندارد. آنها حتی از محل اسکله های غير قانونی سرداران قاچاقچی با خبر نيستند، يا شريک آنها در غارت ميباشند. 
انتخاباتی چنين فرمايشی که کوس رسوايی آن با دستوراتی که فرماندهان سپاه واطلاعات امنيتی صادرميکنند در سراسر جهان گسترده شده، خامنه ای در ديداربا رئيس مجلس و نمايندگان ولايت مدار بار ديگر حرفهای تکراری خود را بيان ميدارد. "همه بايد تلاش کنند تا انتخابات پر شور با حضور عمومی مردم برگذار شود، زيرا اقتدار و استحکام نظام اسلامی از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی تاکنون برمبنای حضور وپشتيبانی مردم بوده است. برگذاری پر شور انتخابات زمينه ساز مصونيت، اقتدار و امنيت کشور و برطرف کننده تهديد های دشمنان است".
اگر چنين است، و اگر خامنه ای به عمل کرد صادق  محصولی وزير کشور منتخب خود اطمينان دارد، بچه دليل مهندس موسوی با 19 ميليون رأی بدستور او به حبس خانگی ميرود و احمدی نژاد با 5 ميليون رأی به امر ولی امر مسلمين چهار سال سرنوشت مردم ايران رادراختيارميگيرد که بازده آن نابسامانی هايی است که اکنون مردم و کشور در آن گرفتار شده اند.
چطورخامنه ای ادعا ميکند که نظام جمهوری اسلامی ايران نظامی ريشه دار است که ريشه آن مردم وپشتيبانی يک پارچه مردم است. پشتيبانی مردمی ازنظام مايه عزت و برکت خود مردم هستند. بر اساس اين قاعده انتخابات که مظهر حضور مردم است بايد پر شور برگذار شود. خواب خوشی که تعبير آن فرا خواهد رسيد.
نهم خرداد هزار سيصد نود دو