Text Box: تمديد قرارداد ترکمانچای

دويست سال از عقد قرارداد های گلستان و ترکمانچای ميگذرد، قراردادهای ننگينی که مسؤلين آن ها روحانيون عاليقدری! بودندکه ظاهرا فقط درد دين، آن هم نوع خرافاتی و خود ساخته خود داشتند و هرچند از خوان نعمت مردم اين سرزمين بدون هيچ کار و تفکری برخوردار بودند، اما بدانچه نمی انديشيدند مردم و منافع آنها بود. به بهانه های واهی فتوای جنگ ميدانند و از کشته شدن مردم، ويرانی کشور و تجزيه آن واهمه ای نداشتند.

اکنون نيز بازماندگان همان آخوند ها به نام خدا و دينی که از آن بيگانه بوده و هستند منافع مردم را بازيچه اميال و خواسته های خود ميکنند، بدون آنکه منافع مردمی را که مدعی هستند برگزيدگان آنها ميباشند در نظر بگيرند برای پايداری و استمرار غارت خود بذل و بخشش مينمايند و هرگز به فردايی که بايد پاسخ گو باشند نيستند، زيرا تصور ميکنند جاودانه خواهند بود.

به گزارش تارنمای کارشناسان ايران سبز در پی اکتشافات اخير منابع نفت و گاز ايران در حوزه های نفتی ايلام، مسجد سليمان و بوکان شرقی وجود ذخايری محرز شده که ذخاير نفتی ايران از حدود 170ميليارد بشکه به 239 ميليارد بشکه افزايش يافته است.

طبق گزارش همين منبع بعد از تأييد افزايش ذخاير نفت و گاز ايران، دولت جمهوری اسلامی در حال تدوين قراردادی با کنسرسيومی متشکل از کشور های چين، روسيه و مالزی ميباشد که عملا هشتاد درصد از کل اقتصاد ايران در اختيار اين کنسرسيوم قرار خواهد گرفت.

به اساس اين گزارش و با توجه به ميزان ذخاير کشف شده جايگاه ايران که بين کشورهای دارای ذخاير نفتی رتبه چهارم را داشته به جايگاه رتبه دوم، پس از عربستان سعودی ارتقاء يافته است که در نتيجه آن درآمد سرانه شهروندان ايران که در حال حاضر 4530 دلار ميباشد به رقم 36000 دلار افزايش خواهد يافت 
بر اساس گزارش مزبور، اکتشافات اخير توسط شرکت نفت سی. ان. پی. سی چين، با دستياری پترو تاس مالزی صورت گرفته است.

پس از ارايه اين گزارش توسط دولت به دفتر رهبری، و ارايه مديريت اخبار و اطلاعات اکتشاف مزبور به اعضای مورد اعتماد رهبر،به دستور خامنه ای انتشار هرگونه خبر درباره جزئيات آن ممنوع اعلام گرديد، به علاوه بر اساس همين دستور هيأتی از دفتر رهبری و قرارگاه خاتم الانبيا تشکيل و با برگذاری جلسات متعدد و مداوم با هيأت های چينی، روسی و ماليزيايی در روز جمعه 24 تير ماه 1390 سند ننگين ديگری در تاريخ ايران به امضای نمايندگان خامنه ای وکنسرسيوم چينی، روسی و ماليزيايی به ملت ايران تحميل شده است بدون اينکه مردم ايران که صاجبان اصلی منابع ملی خود هستند ازمضمون آن قرارداد ها اطلاعی داشته باشند .

بخشی از توافقی که به طور محرمانه در اين جلسات مورد توافق قرار گرفته است به قرار زير ميباشند:
1 امتياز استخراج و بهره برداری از منابع جديد کشف شده نفت و گاز ايران برای مدت 20 سال به کنسرسيومی متشکل از شرکت ملی نفت چين سی. ان. پی. سی، شرکت پتروتاس مالزی و شرکت لوک اويل روسيه واگذار شده است.

2 نفت استخراجی توسط اين کنسرسيوم از قيمتی پايين تر از اوپک و نرخ بازار بين المللی به بازار عرضه خواهد گرديد.

3 سهم شرکت نفت چين از اين کنسرسيوم 50 درصد، روسيه 38 درصد و مالزی 12 درصد ميباشد.

4 ايران موظف است 97 درصد از درآمد خود از اين شرکت را از کشور چين کالا وارد کند. و بقيه را به صورت يورو يا دلار دريافت دارد. به علاوه طی اين 20 سال چينی ها 850 پروژه بزرگ اجرايی را به انتخاب خود در ايران مديريت و اجرا خواهند کرد.

5 درمورد چگونگی دريافت سهم درآمدهای نفتی از شرکت گوک اويل، سپاه پاسداران با امضای سه قرارداد بزرگ نظامی در قالب سهم 38 درصدی روسيه از منابع نفتی ايران تجهيزات و تسليحات نيروی هوايی، زمينی و دريايی خود را تأمين خواهد کرد. به علاوه سپاه پاسداران 1400 نفر از افراد سپاه را برای آموزش های لازم جهت بکار گيری اين تجهيزات به روسيه اعزام خواهند داشت.

6 سهم ايران از هزينه های اکتشاف يا بهره برداری اين پروژه 65 درصد و ساير اعضای کنسرسيوم 35 درصد ميباشد.

دولت های چين و روسيه در ازای اين غارت بزرگ منابع ملی ايران متعهد شده اند از رژيم حاکم بر ايران در برابر حملات احتمالی امريکا، ناتو و جنبش های مردمی ملت ايران پشتنيبانی نمايند.