Text Box:  جنايتی که خامنه ای مرتکب ميشود

گلستان ايران پر از گلهای  زهر آگينی شده که بيت خامنه ای برای حماسه سازی به مردم عرضه ميکند. حماسه ای که خامنه ای در سخنرانی های اخير خود پياپی مژده رؤيای آن را به خود داده است، زيرا نه ديدگان واقع گرا دارد نه بينش خردگرايی که به اطراف خود بنگردو اثرات ندانم کاریهای خويش وبيت خود را بر زندگی روزانه ايرانيان و آينده فرزندان و زادگاه آنها درک کند، تا از دامی که او و اجزاء بيت او برای ما گسترده اند واقف گردد.
اوچنين می پندارد که حماسه جاودانه انتخابات سال 88 که با کودتای خائنانه او گلگون بخون جوانان ميهن گرديده و بازده آن فلاکتی است که مردم ايران در منجلاب عملکرد رئيس جمهور منتصب او که فرانکشتين خود او نيز شده است فرو رفته که رهايی از آن جزبا به مزبله انداختن قانون اساسی نظام او ازتاريخ ايران امکان پذيرنخواهد بود. عامل اين نارسايی ها نه اعتراضات و نافرمانی های مردم، نه تحريم ها يا حملات و  توطئه های استکبار و صهيونيسم می باشند. بلکه مسبب خودکامگی و خود بزرگ بينی خامنه ای و جاسوسانی هستند که اطراف او را احاطه کرده اند. 
ثابت کردن اين واقعيت پيش رونده نه نيازبه استدلال ونه محتاج به بحث ومذاکره دارد. مشخصات و نشانه هايی که ازشخصيت وميزان آگاهی های سياسی کانديدا هايی که اين روزها خوديا روحانيون چاپلوس که ادامه غارت خود را در بی خبری سياسی و ناکارآمدی رئيس جمهور آينده می بينند اين صلا را ميدهند.
با توجه به شکستی که خامنه ای با کانديداتوری ناطق نوری مواجه شد و تجربه تلخی که از انتخاب احمدی نژاد دارد، اين بار درپی انتخاب کسی است که  هم بتواندحماسه بسازد، هم فردی مطيع و گوش به فرمان داشته باشد، هم اعضای بيت مخصوصا مجتبی اورا تأييد نمايند. ازاينروهنوز نتوانسته کسی را انتخاب کند که به نظراو آنچه خوبان همه دارند او به تنهايی داشته باشد. باين دليل درحالی که کمتر ازيک ماه به روز رأی گيری مانده، ظاهرا هنوز فرمان انتخاب کانديدای اصلح خود را اعلام نداشته، علاوه بر آن نميخواهد فرصت تبليغات به همه کانديدا ها بدهد تا به خوبی از عملکرد گذشته آنها مطمئن گردد.
بنا به گزارش سايت کلمه در بعضی از شهرهای ايران مثل رشت از بازکردن مرکز مديريت کنترل رأی گيری برای هاشمی جلوگيری ميشود و تبليغات گسترده ای را در سراسر کشور عليه هاشمی رفسنجانی به راه  مياندازد. محمد خامنه ای برادر خامنه ای نيز رفسنجانی را مهمترين مهره دشمن اعلام ميدارد. 
حسين شريعنمداری بازجو وشکنجه گر زندان اوين که اکنون افتخار سخنگويی خامنه ای در روزنامه کيهان را دارد پس از اعلام رد صلاحيت يکی از کانديدا ها به علت نداشتن مديريت کافی با بيان اينکه مديريت ضعيف فقط در اداره کشورمشکل ميآفريند، اما مديری که درفتنه امريکايی  اسرائيلی سال 88 دخالت و حضور داشته و از سران فتنه بوده وهنوز ازآنها حمايت ميکند ميتواند اساس نظام را دچار مخاطره سازد. شريعتمداری فراموش کرده که خود يکی از مدافعين سرسخت احمدی نژاد بوده. 
درموردعملکرد ولايتی و قاليباف و برنامه های آينده آنها که تاکنون دوکانديدای مورد نظرخامنه ای بوده اند در مقالات پيش شرخ داده شده اند. اکنون خلاصه ای از بيوگرافی و افکار سعيد جليلی کانديدايی که به تارگی مطرح شده است و با توجه به بيوگرافی و مسؤليتی که خامنه ای به او واگذار کرده به نظر ميرسد او بايد کانديدای نهايی خامنه ای باشد.
در سال 1344 در مشهد به دنيا آمد. در زمان جنگ ايران و عراق به عنوان بسيجی گاه بگاهی در جبهه حضور می يافت. در دی ماه 1365 زمانی که ديدبان تيپ 21 امام رضا بود در عمليات کربلای پنج پای او زخمی ميشود که برای معالجه به درمانگاه قرارگاه شلمچه منتقل ميگردد و به علت کمبود وسايل درمانی پای راست او را قطع ميکنند. بنا به گفته اعلم الهدی امام جمعه مشهد در سال ۱۳۶۲ دیپلم‌ ميگيرد. دوره لیسانس، فوق لیسانس و دکتری خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق ميگذراند. در دولت های رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد کارهای مختلفی در وزارت امور خارجه ميگيرد.
بنا به گفته اعلم الاهدی امام جمعه مشهد رساله دکتری خودرا درباره اندیشه سیاسی اسلام در قرآن نوشته وبرای نوشتن این رساله ده بارقرآن را ختم ميکند. دراین رساله حدودسه هزار استشهاد قرآنی برای اندیشه سیاسی اسلام ارائه داده است. آدمی که ازنظر تخصص درسطح دکتری علوم سیاسی است، از نظر معارف اسلامی نيز یک مفسر تمام عیار است. چنين به نظر ميرسد که اعلم الاهدی اداره کشوری هفتاد ميليونی را با فيضيه قم اشتباه کرده است. 
خامنه ای تنها راهی را که در برابر ملت ايران قرار داده، در مرحله اول عدم شرکت در نمايش انتخاباتی او ميباشد. تا همه جهانيان آگاه گردند او درميان مردم ايران مشروعيتی ندارد. زيرا از روزی که با پشتيبانی رفسنجانی برکرسی خلافت می نشيند، خود را فرعون عصر و حاکم الالحکمای زمان ميپندارد.  او برای استمرار خودکامگی خود با شبکه های عنکبوتی ازسپاه، بسيج، آخوند های فرصت طلب، شورای نگهبان، آدمکشان خونخوار، زندانهای مخوف، بازداشت، شکنجه و اعدام معترضين سلطه خود را برقرار کرده تا هر کس و هر گروه که انتقادی از او وعناصر وابسته به او بنمايد به بيرحمانه ترين وسيله از جامعه طرد گردد.
خامنه ای به سبب خود بينی زياد و عدم آگاهی از تاريخ، توان پندگرفتن از گذشته و پايان کار خودکامگان را ندارد و نميداند که آسياب هرچقدر توانا و قادر باشد نميتواند همواره بريک پاشنه بچرخد. با خود پسندی و ماجراجويی های اتمی ميهن ما را به سراشيبی کشانيده که رهايی از سقوط به ژرفنای آن به تدريج غير ممکن خواهد شد.
ملت ايران بايد به او ثابت نمايد که آنها صاحب ارثيه نياکان خودهستند و حکومت های مستبد وفردی نمي توانند سلطه جابرانه خود را مستمر سازند. ايرانيان بايد، و ميتوانند با سکوت و عدم تحرک خود در شهر و روستا ها روز انتخابات را تبديل به آغاز طليعه سقوط او بنمايند. همه ايرانيان در هرکجای جهان هستند با اجتماعات خود در مراکز عمده شهر ها و همآهنگی با شهروندان آن ديار به دولتهای خود اعلام دارند که نمايندگان دولت خامنه ای در سازمان ملل متحد غير مشروع ميباشند و بايد عضويت آنها لغو شود.  
ميهن ما مواجه با خطراتی است که جنگ خمينی با عراق عليرغم نيم ميليون کشته و ويرانی گسترده در  برابر آن کوچک خواهد بود. اگر امروز نکوشيم فردای نه چندان دور نه از ملت ايران و نه از کشوری به نام ايران در جهان نامی خواهد ماند. 
سی ام ارديبهشت هزار سيصد نود دو