Text Box: شطرنج بازی که دچار بحران شده! 

انتخاباتی که به گفته علی سعيدی نماينده رهبر در سپاه، مهندسی شده در راه است، کانديداهای ريز و درشت اعلام وجود کرده و هرکدام برنامه های رؤيايی خود برای رسيدن به بهشت موعود نظام ولايی را درسخنرانی های تشريفاتی و يا مصاحبه ها با اين خيال که شايد بتوانند مردم را به پای صندوقهای رأی بکشانند، بيان ميدارند. سناريويی سی و پنج ساله تکراری که اوج آن قدرت نمايی ولی فقيه درسال 88 بود، که با فرمان حکومتی منتخب رديف اول مردم را محکوم به حبس خانگی و دريافت مدال افتخاری فتنه و منتخب سوم را به افتخار رياست جمهوری نظام ولايی و دريافت مدال بهترين رياست جمهور از مقام رهبری منصوب ميگردد.
صرفنظر ازخدمات رئيس جمهور در پيشبرد اوضاع کلی کشور! افزايش بيکاری، تعطيلی کارخانجات و کار گاههای توليدی، کاهش ارزش پول ملی، اختلاس های ميلياردی، تورم دو رقمی بالا، انزوای بين المللی به علت بيانات دشمن تراشانه، و درنهايت تهديد به افشا گری، نظام ولايی دچار چنان کلاف سر در گمی شده که حل معضلات آن از اختيار رهبر معظم نيز خارج شده است. 
مرکز و محور اين سردرگمی و ناتوانی، مربوط به ناتوانی خامنه ای در تصميم گيری و عدم قبول شکست طرح های خود ميباشد. او حتی به نرديک ترين افراد خود ولايتی، حداد عادل، قاليباف که به عنوان کانديدا های مورد اعتماد او اعلام شده اند نميتواند اعتماد کامل داشته باشد. قماری که او در مورد احمدی نژاد کرده در کارنامه او نوشته شده، از اينرو اکثريت مردمی که بايد برای رأی دادن به مراکز رأی گيری بروند، نارسايی های کشور را مربوط به خود او ميدانند و حماسه ای را که خامنه ای ميخواهد مردم با شرکت خود در انتخابات بيافرينند، هرگز ممکن نخواهد شد. 
عليرغم همه تمهيداتی که او و اطرافيان او برای مجرم و فتنه گرناميدن آقايان موسوی و کروبی بکار ميبرند وحتی قاليباف برای جلب توجه خامنه ای درگفتگوی خود با دانشجويان دانشگاه شريف ادعا ميکند اتفاقی که درمورد آقايان موسوی وکروبی صورت گرفته بر اساس مصوبه شورای عالی امنيت ملی بود که مصوبه قانونی است، يعنی رهبر دخالتی در آن نداشته است. من معتقدم که در انتخابات سال 88 تخلف صورت گرفته، ولی تقلبی صورت نگرفته است. 
اما مردم ايران سخنرانی غرايی را که رهبر در نماز جمعه بعد ازاعتراض مردم به کودتای انتخاباتی او، برای قتل عام معترضين کرده بود هنوز در روی عبای خامنه ای می بينند. او مسؤل کشتار جوانان ايرانی است که گناهی جزدرخواست رأی من کو؟ داشتند، ميباشد ازاينرو به گونه ای تلاش داردخود را از اين کابوس برهاند. اطرافيان بيت رهبری مخصوصا مجتبی خامنه ای نيز مانع عقب نشينی او هستند. 
در حال حاضر 50 ميليون شهروند ايرانی واجد شرايط برای رأی دادن هستند که لااقل 60 % آنها جوانان زير سی سال ميباشند. هرچند او کرارا از حماسه نهم ديماه سخن گفته است، اما خود بهتر ميداند آن حماسه چگونه شکل گرفته است. صفوف اتوبوس های سانديس خوران تا چند کيلومتری خيابانها و کوچه های اطراف ميدان انقلاب مدت زيادی در سايت گوگل و رسانه های بين المللی، حماسه سازان خامنه ای را نشان ميدادند. 
با عملکرد خامنه ای دردوران رياست جمهوری و رهبری که عامل نارسايی های امروزايران ميباشد، او حق دارد نگران تاج و تخت و آينده خود باشد. او يا توانايی و شهامت اعتراف به بزه کاریهای خود را ندارد، زيرا از سرنوشت آينده خود هراسناک است، يا نفوذ جيره خواران دربار او بدان اندازه است که او نميتواند خود را از زندان فکری آنها کنار بکشد. نوشتار شريعتمداری درکيهان که خاتمی را مفسد فی الارض اعلام ميدارد، يا به عبارت ساده تر فرمان مرگ خاتمی را صادرمینمايد نمونه ای ازتلاشهای جيره خواران برای بدنام کردن کسانی است که شمارقابل ملاحظه ای ازرأی دهندگان رهايی خود ازگرداب ديکتاتوری خامنه ای ورهايی از بحران را دراجرای سياست های آنها ميدانند.
وزيراطلاعات مصلحی نيز با نگرانی ازکانديداتوری هاشمی و خاتمی دچار وحشت شده برای اينکه از خوان گشاده ولايت بی بهره نماند، در جمع ياوران امام مهدی ميگويد کسی که جزو سران فتنه بوده و انقلاب و نظام به دليل ملاحظاتی او را مانند دو تن ديگر محصور نکرده و به آنها آزادی عمل داده است، امر بر آن ها اشتباه نشود که انقلاب يادش رفته اين آقايان درفتنه چه نقشی داشته اند؟ ودرباره رفسنجانی منحصرا ميگويد کسی که خودرا پيشگوی حوادث 88 عنوان ميکند وميگويد من گفتم، من بيانيه دادم ما اطلاعات دقيقی داريم که اين آقا در فتنه دست داشته است.
مصلحی احتمالا برای اينکه احمدی نژاددرآينده اسراری از او فاش نسازدو يا خودرا مبری ازمسائل انحرافی نظام نشان دهد، از احمدی نژاد چنين دفاع ميکند دردولت نهم و دهم گفتمان امام و رهبری شکل گرفت و همين گفتمان موجب شد که حزب الهی ها به عرصه آمدند. القاء سازش با امريکا و همچنين ضربه زدن به مقام رهبری ازديگر مسائلی است که دشمن به دنبال آن ميباشد. همچنين متهم کردن سپاه و بسيج به دخالت درانتخابات همجه عليه مقام معظم رهبری است. درحالی که طبق نظرمقام رهبری همه جريان ها بايد در انتخابات حاضر شوند، اما همه جريانات بايد مرز خود را مشخص کنند. يعنی قيموميت خامنه ای را بپذيرند و در جهت خواست او حرکت کنند و نقش تدارکاتچی را ايفا نمايند.
چه کسی جز خامنه ای بايد پاسخ گوی اين نارسايی ها باشد؟ او چه ميگويد و چگونه ميخواهد خود را تبرئه کند؟ در يکی از سخنرانی های خود ميگويد: اين بد اخلاقی هايی که ديده ميشود دربرخی از عرصه ها و صحنه ها از مسؤلين کشور که در آينده خواهم پرداخت باين بد اخلاقی ها، انشاالله با مردم حرف خواهم زد! او نميگويد اين بد اخلاقی ها چه ميباشد. آيا فساد درون حاکميتی است که اورهبر آنها است؟ 
 فساد و اختلاس تمام ارگانهای نظام را فرا گرفته، رئيس کل بازرسی کشور ميگويد: بقايی معاون احمدی نژاد قرار دادی بدون مناقصه به مبلغ 450 ميليون يورو در کيش بسته است که پور محمدی وزير کشور کابينه اول احمدی نژاد آنرا تأييد ميکند. حسين روحانی نيز ادعا ميکند انگليس ها پيش از انتخابات 84 باو گفته بودند، رئيس جمهور آينده احمدی نژاد خواهد بود. درحالی که رهبر دولت احمدی نژاد را، دولت احيا کننده شعار های انقلاب معرفی ميکند ودر اين راستا بود که برای حفظ مقام اوفرمان کودتا عليه آراء مردم صادرميکند و منتخبين مردم را هنوز فتنه گران ميداند. خامنه ای چه وقت ميخواهد انشاالله بد اخلاقی ها را فاش کند؟ شايد او هنوز اعتراضات مردمی عليه کودتای او را فتنه انگليس و امريکا ميداند. شايد به نظر او فاجعه بمباران احتمالی آينده و يا اجرای طرح تجزيه ايران از بد اخلاقی هايی است که خامنه ای ميخواهد درآينده از آن پرده برداری کند؟
آيا ما ملت ايران منتظر آن هستيم که بعد از سقوط و فروپاشی ميهن، خامنه ای در گوشه امنی از جهان بد اخلاقی ها را فاش کند؟ آنروز خيلی ديرخواهد بود. چه بايد بکنيم؟ همبستگی مسالمت جويانه همه اقوام ايران دربرابر نظام تحميلی ميتواند ميهن ما از بحرانی که در آن است رهايی بخشد.
هيجدهم ارديبهشت هزار سيصد نود دو