Text Box: سه سرباز شهيد

 قهرمانان ملت ايران

بامداد سوم شهريور هزار سيصد بيست، خورشيد هنوز در دامن افق پديدار نشده است، ايرانيان هنوز در خواب صبح گاهی ميباشند. دولتيان نيز بی خبر از همه جا در انديشه فرداهايی که هنوز نيامده اند هستند. در شمالی ترين نقظه غرب سه سرباز نگهبان مرزهای شمال آذربايجان هستند که تمام شب را بيدار مانده بودند تا از مرزهای ميهن خود نگهبانی کنند. ناگاه با صدای غرش تانک ها و ماشين هايی  که از آن سوی پل رود ارس به سوی مرز ايران ميآمدند نگاه خود را به آن سوی پل می اندازند (در همان سپيده دم ارتش انگليس نيز با حمله به ناوگان دريايی ايران که در خليج فارس مستقر بودند، که تا غرق آخرين ناو با مقاومت افسران و ناويان مواجه شده بودند، به مرزهای جنوب ايران نزديک ميشدند).
چه بايد کرد؟ تسليم يا مقاومت؟ آنها پاسداران مرزهای ميهن خود بودند، آذريان طی تاريخ همواره نگهبانان مرزهای زادگاه و شرافت ملی خود بودند. سه سرباز ميهن ژاندارم شهید سرجوخه ملك محمدی، سربازشهید سید محمد راثی هاشمی و سرباز شهید عبدالله شهریاری، تصميم می گيرند در برابر اشغال گران مقاومت کنند و تا آخرين فشنگ و شهادت خود با اشغال گران روسی نبرد را ادامه دهند. پايداری بازماندگان ستار خان و باقر خان تا آخرين فشنگ ادامه داشت تا از عبور نيروهای روسی به ايران جلوگيری کنند.
روس‌ ها  راهی جز عبور از پل نداشتند زيرا نمی‌ توانستند با توپخانه سنگین به حمله پردازند که منجر به فرو ريختن پل ميشد. در نهایت با شهادت نگهبانان مرزی، اشغالگزان توانستند وارد خاك ایران شوند. مقاومت شجاعانه این سه سرباز چنان تاثیری برارتش متجاوز شوروی گذاشت كه پیكر پاك آنان را در همان محل مقاومت با احترام به خاك سپردند. گورهای اين قهرمانان هنوز در همان مکان قرار دارند، آنها نشانه ای از غیرت و شجاعت جوانان ایران زمين است، که بازمانده و ارثيه گرانقدر نياکان ما ميباشد. بر سنگ آرامگاه، هر سه شهید نام آنها نوشته شده است، آرامگاه  نگهبانانی كه در بامداد شهریور ماه 1320 در راه دفاع از ميهن و زادگاه خود درمقابل مهاجمان ایستادگی كرده و به شهادت رسیدند.

بر سنگ مزار اين سه شهيد سوم شهريور سال 1320 در حمله متجاوزين روسی به ایران نوشته شده است:
 هرچند که آغشته به خون شد پيرهن ما
شد جامه سربازي ما هم، کفن ما
شاديم ز جانبازي خود در دل اين خاک
تا پاينده و جاويد بماند وطن ما
بيست نهم بهمن هزاز سيصد نود يک