Text Box:  دروغ و فريبکاری چرا؟

وقت سخن مترس، بگو هرچه گفتی ست
شمشير روز معرکه، زشت  است در نيام  


زرتشت پيامبر نياکان ما به اعتقاد عده ای از پژوهش گران 600 سال پيش از تولد مسيح به احتمال زياد در آذربايجان متولد گرديده. تعليمات زرتشت با باور های ايرانيان ترکيب و آئين مزديستای کنونی است که نزديک به پنج سده دين رسمی ايرانيان پيش از اشغال ايران توسط اعراب بود. آنچه در آئين زرتشت برای ما فرزندان ايرانی به يادگار مانده و ارثيه گران قدری است پندار نيک، گفتار نيک ، کردار نيک ميباشد که هنوز افتخار و سرفرازی ايرانيان ميباشد. 
از سويی دگر، در روز های تاريک و دهشتناکی که اعراب بت می پرستيدند، دختران خود را بیرحمانه به گور می سپردند و با غارت، کشتار و فساد عمر می گذرانيدند به روايت قرآن، خداوند قرآن را به وسيله وحی به محمد اين عبدالله نازل ميکند که دين نوی را به اعراب عرضه ميدارد، دينی به دور از دروغ، ريا و ستم کاری که با بت پرستی و بربريت آنها تفاوت فاحشی داشت. الگوی نوينی که همچون تندری خروشان زندگی اعراب را دگر گون ساخت.
در آيه فاتحة الکتاب خداوند صفات بخشندگی ومهربانی خود را اعلام ميدارد تا الگويی شود برای پاسداری از ضعفا، مهرورزی و انسان دوستی. و در سوره آل عمران آيه پنجاه لعنت خدا بر دروع گويان و در سوره المائده آيه چهل هفت آنان که به حرفهای دروغ گوش ميدهند مثل آن است که لقمه حرامی را به دهان ميگذارند. و آيه صد و بيست همين سوره بهشت از آن راستگويان است. و سوره انعام آيه بيست يکم ستم کار ترين افراد کسانی هستند که دروغی را به خداوند نسبت ميدهند. سوره اعراف آيه چهل سه لعنت خدا بر ستمکاران و ظالمان.

پانزده قرن پس از دعوت پيامبر اسلام، از بد حادثه نظامی در ايران مستقر گرديده که با استفاده از باور های توده ناآگاه يکی از فاسد ترين، دروعگو ترين و خرافاتی ترين نظام های تاريخ ايران است. که به نظر ميرسد دروغ و فريب کاری اجزاء زير مجموعه نظام، از واجبات مذهبی است که آنها ظاهرا وطيفه تبليغ و اشاعه آنرا بر عهده گرفته اند. 

مصباح يزدی که لقب آيت الهی را نيز يدک ميکشد در همايش جايگاه ولايت ادعا ميکند که: خدا منت گذاشته بر انسان ها و چند نفر را آفريده که آنقدر پاک هستند که نه در فهم اشتباه ميکنند و نه در عمل که به گفته او پيامبر و امامان ميباشند و بعد از آنها کسانی هستند که معصومين آنها را انتخاب ميکنند! که شبه معصوم ميباشند.
آنچه مصباح يزدی ميخواهد بگويد نه پيامبر است و نه به گفته او معصومين زيرا چنين ادامه ميدهدخدا را شکر که در زمان ما خداوند دو نفر را به ما عنايت فرموده که ميتوانند شبيه علی باشند. در زمان شاه من يادم هست عزاداری کردن برای امام حسين مشکل بود و در خانه خودمان عزاداری هايمان را در زير زمين برگذار ميکرديم که صدا حتی به حياط خانه نميرسيد. (لعنت خدا بر دروغ گويان)
شايد مصباح چنين می پنداردکه با ايرانيان زمان شاه سلطان حسين صفوی سخن ميگويد. شايد جوانانی که بعد ازانقلاب متولد شده اندندانند، اما ممکن نيست مصباح يزدی وآخوند های ديگری که اکنون بر سرير قدرت نشسته و از ياد برده باشند که هزينه زندگی او و فرزندانی را که اکنون در شمار ميليونرهای جهان هستند ودرکاباره های شهر های بزرگ تفريح ميکنند، ازروضه خوانی های سه تومانی ماهيانه ودهه های عاشورا تأمين ميشد او سينه زنی های روزهای عاشورا که دربازار شهرهای بزرگ وروستاها صادقانه برگذارميشد ازياد برده است. شاه نيز فريبکارانه يا با تفکرمذهبی که خود را نظرکرده  امام علی ميدانست عزاداری عاشورا و تاسوعا را در مسجد سپهسالار تهران بر پا ميداشت.
مصباح يزدی نبايد فراموش کرده باشد که شاه خود چقدر پای بند مذهب بود و معتقد بود که حضرت عباس او را از افتادن از روی اسب نجات داده است، و اگرچنين نبود بعد از آشوبهای پانزده خرداد سال 42 هيچگاه شفاعت آيت الله شريعتمداری را برای زندانی کردن و احتمالا کشتن خمينی که عمامه سياه برسر داشت نمی پذيرفت. 
مصباح يزدی که روزی مدافع سرسخت احمدی نژاد بود در ادامه ميگويد  به برکت خون شهدا مدل دوم که شبيه معصومين از آنها ميتوانيم اطاعت کنيم و خداوند به جامعه ما عنايت کرده، ولی فقيه است که بايد در شناخت اسلام تقوی و مديريت شبيه امام معصوم داشته باشد.
مصباح ادامه ميدهدرهبری را امام خمينی تعيين کردند، هرکس ديگری ادعای حکومت کندغاصبانه است! حکومت حق خدا است و هيجکس بدون اذن خدا حق نداردادعای حکومت کند. زيرا تنها شکلی که ميتواند به نظام حکومتی ما وجه شرعی بدهد ولايت فقيه است. در نهايت ادعا ميکند مشروعيت رهبر از طرف امام و مشروعيت امام از طرف خدا است!
اگر مصباح يزدی صادقانه مريد آيت الله خمينی باشد بايد فرمايشات رهبر کبير انقلاب را در خاطر داشته باشد، اگر آن را به ياد نميآورد حتما در کتاب های تاريخ، درصورتی که ذوب شدگان ولايت آنها را تغيير نداده باشند ميتواند بخواند، سخنان خمينی را در نوفل لوشاتو که زير سايه استکبار جهانی بيانيه صادر ميکرد و موعظه می نمود بخواند که ادعا ميکرد زن بايد دارای حقوق مساوی با مرد باشد. اسلام بر تساوی زن و مرد تأکيد کرده و به هر دوی آنها حق تعيين سرنوشت خود را داده است. يعنی بايد از همه آزادی ها بهره مند باشند. آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی آموزش و کار کردن و مبادرت به هر نوع فعاليت های اقتصادی.
آيا آنچه را خمينی گفته بود، بعد از دردست گرفتن قدرت اجرا کرد؟ آيا مصباح فکر ميکند ملت ايران کشتار جوانان وطن را چه در زمان خمينی  و چه در زمان جانشين او که بدون ارتکاب جرمی قتل عام شدند را از ياد خواهند برد. مصباح حتما نهج البلاغه را خوانده است و از پيام امام علی به مالک اشترکه به فرمانداری مصر مأمور شده بود که ميگويد  مالک وای بر تو اگر شبی راحت سر بربستر بگذاری، درحالی که در حوزه فرمانروای تو کسی گرسنه مانده باشد.
در سی سال حکومت خامنه ای چه در لباس رئيس جمهوری، يا رهبری فرو دستان ايران چگونه زندگی ميکردند و ميکنند؟ در اين روزها مردم ايران، نه آن ده درصد وابسته به غارتگران و وابسته بيت خامنه ای، بقيه مردم ايران د چه شرايطی زندگی ميکنند؟ وای بر تو اگرشهامت آن را نداشته باشی که به رهبر خود بگويی در برابر شکوه و جلال شاهنشاهی خامنه ای و فرزندان، اکثريت مردم ايران شب ها گرسنه يا با لقمه نان  و گاهی با پنير عمر ميگذرانند.
چون ادعا ميکنی به خدا، قرآن و پيامبر باور داری، وای برتو با اين همه دروغ گويی و چاپلوسی. قرآنی که به ظاهر معتقد هستی فرمان خدا است،  خداوند به دروغگويان لعنت ميکند، و لعنت خدا عذابی گران و سخت دارد. يقين بدان که بندگان صادق خدا مأمور اجرای عذاب خداوند ميباشند. 
سی يکم فروردين هزار سيصد نود دو