Text Box: روند فروپاشی

نطام های خودکامه و فاسد که از پشتوانه مردمی برخوردار نيستند، رهايی از بحران و فروپاشی خود را در انباشتن زندان ها وتوسل به مزدوران اهريمن صفتی که از مرگ و کشتار انسان ها لذت می برند ميدانند و آن را سرلوحه برنامه های خود قرارميدهند. اما تاريخ گواه صادقی است که بردباری و پايداری ملت ها در برابر نظام های خوکامه هميشگی نخواهند بود و زمانی فرا خواهد رسيد که توده های جان بر لب رسيده عليرغم خطراتی که جان و هستی آنها را تهديد مينمايد، راه های رهايی خود از ستم را بکار ميبرند.
نظام ضد ملی حاکم بر ايران که ملی گرايی را شرک و خرافات و بت پرستی را زير بنای بقای خود ميداند، از بيست و دوم بهمن 1357 که با اعلام بی طرفی ارتش سيمای جنايتکار خود را با سلاخی افسرانی که برای جلوگيری از کشتار و جنگ های قومی وقبيله ای با هدف حفظ سرزمين نياکان خود به جوخه های اعدام سپردند، تا اين زمان که با خون فرزندان اين سرزمين سطوح کوچه و خيابان های شهروروستا راگلگون نگه داشته، گويی که ازشکنجه وکشتار هم ميهنان دربند، شاد ميگردند و پايداری نظام خود را در اين ميدانند.
نگاهی به آمار فعالان حقوق بشر نشان ميدهد که در سال 1391 شمار زندانيان بازداشتی که توسط نيرو های امنيتی بازداشت شده اند به مرز 2179 نفر رسيده است. که 1530 نفر از آنها حتی هويت و دليل بازداشت آن ها مشخص نشده است. افراد بازداشت شده شامل زنان، کودکان، دانشجويان، فرهنگيان، کارگران، نويسندگان و گزارشگران، وبلاگ نويسان، اقليت های قومی و مذهبی هستند که محل بازداشت آنها از کلان شهرها تا روستا های کوچک در دورترين نقاط کشور را شامل ميشوند. علاوه بر اين گروه 272 نفر از بازداشت شدگان کسانی هستند که در مجالس عروسی يا گردهمآيی خانوادگی بوده است.
چنين به نظرميرسدهر چه به انتخابات يا انتصاب رئيس جمهورنزديک ميشويم، رژيم برای سرکوب وخاموش سازی مردم با هدف تحميل يکی از کاسه ليسان نظام به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم چنگال های خون آلوده خود را بيشرنشان ميدهد و به بهانه های مختلف به بازداشت و آزار شهروندان مخصوصا اقليت های قومی پرداخته است.
درحالی که برخی از فرماندهان سپاه هشدار داده اند که در اين انتخابات ناآرامی ها گسترده تر از سال 1388 خواهد بود. رحيم صفوی مشاور آقای خامنه ای ازهم اکنون (25 فروردين) به مردم هشدار ميدهد هرگونه فتنه و آشوب پيش و بعد از انتخابات رياست جمهوری در تهران يا شهرستان ها با صلابت پاسخ داده خواهد شد.
بر اساس همين تهديد ها در چند هفته آغاز سال تقريبا 188 نفر از هم ميهنان عرب زبان در خوزستان از شهرهای اهواز، شادگان و حميديه بدون هيچ دليل بازداشت شده اند که عده ای ازآنها کودکان خردسالی هستند که مأمورين امنيتی بدون توجه به سن آنها همراه پدران آنها را نيز بازداشت نمودند. که پس ازچند روز عده ای از آنها با پرداخت وثيقه آزاد شده اند.
عده ای از بازداشت شدگان جوانان نوزده تا بيست وشش ساله هستند که پس از شرکت در يک جلسه شعرخوانی در منازل خود بدون اينکه دليل بازاشت آنها گفته شود توسط مأمورين لباس شخصی وزارت اطلاعات بدون ارايه حکم بازداشت شده اند. هنوز محل بازداشت آنان مشخص نشده و خانواده های آنان نمی يدانند که فرزندان آنها را چه کسانی دستگير و در کجا زندانی کرده اند.
در حالی که به علت جاه طلبی ها و خود بزرگ بينی مقامات ارشد نظام ايران، استانهايی چون خوزستان، کردستان و آذربايجان در موقعيتی آسيب پذيرهستند اين سؤال پيش ميآيد آيا نظام نقشی در آماده سازی تفکر توطئه تجزيه کشور را به عهده گرفته است؟
وقتی خامنه ای اعلام ميدارد که ملت بزرگ ايران با شرکت در انتخابات حماسه های گذشته را دوباره زنده خواهند کردتا استکبار و مزدوران آنها بدانند که مردم ايران عليرغم مشکلاتی که استکبار ( نه خود او) برای آنها فراهم ساخته، هنوز درکنار نظام مقدس اسلامی (خود او) هستند و ازآن دفاع خواهند کرد، فرامين با تهديد های اطرافيان و مشاورين او چه جايی در اين درخواست ميتوانند داشته باشند؟
وقتی هنوز چاپلوسان درباری چون خود او اعتراضات مسالمت جويانه خرداد سال 88 را فتنه ميدانند و او فرمان کشتار معترضين به کودتا را ميدهد و موسوی و همسر او خانم رهنورد و کروبی بجرم اينکه گفته اند نتايج آرا را درست نميدانند در حصر خانگی به سر ميبرند و خامنه ای به آنها فرمان ميدهد يا کودتای انتخاباتی او را درست بدانند و از اعتراضی که کرده اند از رهبر پوزس طلبند، يا همچون آيت الله منتظری درحصر خانگی بمانند، چگونه انتظار دارد همان مردم که به زعم او و چاپلوسان مزدور او فتنه گران ناميده ميشوند، درحوزه های رأی گيری شرکت کنند تا همه بدانند که عليرغم نابسامانی ها، فسادهای دولت برگزيده وچاپلوسان درباری، فقر و بيکاری، گرسنگی و بی سامانی ميليون ها ايرانی همراه با تهديد ها و انزوای بين المللی مردم ايران، هنوز پشتيبان نطام مرگ و شکنجه زای او هستند؟
خامنه ای يا ازنظرات سرداران سپاه بی خبر است، يا به آنان دستور داده است مردم راچنين تهديد نمايند: سرلشگر رحيم صفوی ضمن هشداربه گروه های ضد انقلاب ومنحرف و فاسد ميگويداگر بخواهند پيش يا بعد ازانتخابات آشوب و فتنه ای در تهران يا شهر های ديگر راه اندازی کنند، ملت ايران با هوشمندی و با صلابت با آنها برخورد خواهد کرد. 
سرتيپ محمد آسودی معاون فرهنگی و تبليغات سپاه نيز در اسفند سال گذشته پيش بينی کرده بود که پيش از انتخابات رياست جمهوری در خرداد سال 1392 بحرانی عميق ترو گسترده تر از ناآرامی های سال 88 روی خواهد داد. و به نظر عده ای از سرداران ممکن است انتخابات را تحريم نمايند.
در اين ميان نقش احمدی نژاد، رئيس جمهور برگزيده خامنه ای که روزهايی پيش از فتنه گری احمدی نژاد همواره از او پشتيبانی ميکرد، اما در اين زمان قهرمانانه ميگويد اگر شورای نگهبان رد صلاحيت مشايی را اعلام کند برای جلوگيری ازبرگذاری انتخابات وزيرکشور را برکنار و خود استعفا خواهد داد. چه ميگويد؟ با اين سناريو جناب رهبر چه خواهد کرد؟ اين گوی و اين ميدان رهبر خامنه ای....
بيست هفت فروردين هزار سيصد نود دو