Text Box: ما در کجای زمين ايستاده ايم؟

منازعات قومی دربرمه و کشتار عده ای مسلمان، همراه با نوحه سرايی های روزنامه ها، راديو وتلويزيون ،مجلس و راه پيمايی های مردم مسلمان ايران! که به احتمال زياد بدون دستور رهبر خامنه ای نمیباشد مرا به فکر فرو برد تا کمی بينديشم، شايد بتوانم جوابی برای اين مسأله پيدا کنم. صرفنظر از کشتار هم  ميهنانم درسه دهه گذشته که دست تمام  اجزای نظام اسلامی از آنجمله رهبر معظم! آلوده به خون آنها ميباشد ازخود ميپرسم  چرا  جناب رهبر و سازمان های زير فرمان او که امروز برای کشته شدگان برمه ای نوحه سرايی ميکنند، درمورد کشتار و قتل عام مسلمانان چچن، سودان، و چين و اکنون سوريه تاکنون سخنی نگفته اند و عکس العملی نشان نداد اند، اما در برابر کشتاری که نه به دستور دولت ميانمار بلکه به تحريک نظامیانی که ساليان دراز با پشتيبانی و کمک های دولت چين در آن کشور فرمانروايی ميکردند و ناچار برای رهايی از اثرات تحريم های غرب مبادرت به  پايان دادن حصر خانگی خانم سوچی کرده اند و اجازه دادند در يک رأی گيری نسبتا آزاد به رياست جمهوری ميانمار انتخاب گردد، برای منحرف کردن بودايی هايی که به خانم سوچی رأی داده اند کشتار مسلمانان را به نام بودائيان طرح ريزی کرده اند تا هم بتوانند فرمانبرداری خود از پکن را ادامه دهند، هم عده زيادتری مسلمان را مجبور به پناهندگی به بنگادش بنمايند.

تراژدی کشتار اقليت مسلمان ميانمار هرچند نخستين کشتار يا اخراج آنها از ميانمار نميباشد، اما اين بار ديکتاتوران  به بزرگنمايی پرداخته اند. زيرا اطمينان دارند که خانم سوچی کشتار را تقبيح خواهد کرد و با اين اميد که متعصبين بودايی در انتخابات آينده پشتيانی خود را از او دريغ خوهند داشت شايد آنها بتوانند بار ديگر خوان خود را بگسترنند، زيرا دولت چين حاضر نخواهد بود در حوزه فرمانروايی خويش نظامی دموکرات متکی به اراده مردم شکل گيرد، و چنانچه خانم سوچی در برابر اين کشتار سکوت نمايد موقعيت خود را در جهان آزاد و بودائيان آزاديخواه از دست خواهد داد.

در اين سناريو نظام اسلامی ايران ميبايد روضه خوان کشتار مسلمانان در ميانمار گردد، همانظور که در ساير نقاط جهان هرکجا نظامی مشابه باشد ميتواند از اين نوجه سرايی بهره مند گردد.
خامنه ای کشتار مسلمانان ميانمار را فاجعه بزرگی ميداند، درحالی که هنوز دست های او به خون هزاران ايرانی بی گناه آلوده است.
  
عملکرد و خودکامگی خامنه ای در دوران رهبری هرچند برای او معروفيت جهانی کسب کرده است، اما اطلاع از نظريات چند نفر از متفکرينی که با افکار او حتی پيش از تدوين سناريو انتصاب او به رهبری مسلمانان جهان! آگاهی داشته اند ميتواند شخصيت کسی که خود را رهبر مسلمانان جهان اسلام و نايب امام زمان ميداند، را آشکارتر سازد.