Text Box: زلزله ای در روستا های آذربايچان  

زلزله ای در روستا های آذربايچان شرقی رخ داده که علاوه بر صدها کشته و هزاران مجروح و معلول، نمايش صدها خانه ويران شده که فرو ريخته و جنازه زنان و کودکان را در زير آوار خود پنهان کرده اند، قلب هر کس را که ذره ای احساس و عاطفه انسانی داشته باشد، آکنده از درد و رنج ميکند. اما اکثر ايرانيانی که دسترسی به سايت های اجتماعی دارند سخنان يکی از آخوند های زير مجموعه نظام اسلامی! را شنيده اند که ميگويد افرادی که مصيبت می بينند، يا امتحانی پيش ميآيد بايد عبرت بگيرند، اين ها امتحان الهی است. اينها عبرت هستند برای بقيه! که با صدقه و کارهای خير بايد آنها را رفع کنند.

اين عزيزان از طرف دولت  توقع کمک نبايدداشته باشند خودشان بايد کمک بکنند تا اين مسائل حل شوند. ما هم دعا گويشان هستيم! خودشان هر چقدر در توان دارند بايد کمک کنند که مشکلاتشان حل شود. 

آيا اين آخوند چاپلوس هيچگاه از رهبر معظم انقلاب اسلامی! پرسيده است که ساليانه چه مقدار از بيت المال مردم ايران برای حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ميفرستد که شجره نامه برای او اختراع کند تا استحقاق دريافت کلمه امام را داشته باشد، چند صد ميليون دلار برای باز سازی به لبنان کمک کرده است؟ آيا بذل وبخشش هايی که احمدی نژاد در سفر های افريقايی وامريکای جنوبی ميکند ازکجا تأمين ميشوند که هموطنان آذری بی سر پناه، گرسنه و تشنه و بدون کمک های درمانی دولت بايد خودشان به فکر خود باشند و از دولت توقع نداشته باشند؟ 

آن روزها که حضرت امام خمينی در نوفل لوشاتو وعده تقسيم بيت المال بين مردم ايران را ميداد و پيام او اين بود که فقر در سرزمين اسلامی از بين خواهد رفت جه شده است؟ اين آخوندی که اتفاقا مسؤل درس اخلاق در سيمای جمهوری ولايی نيز ميباشد خبر ندارد که سرداران مقام رهبری و اعضای بيت او چه ثروت های کلانی اندوخته اند؟ وقتی يکی از هزاران غارت ذوب شدگان در ولايت به سبب اختلافات درونی نظام فاش ميشود و رسانه ها درمورد آن گزارش هايی ميدهند، چه کسی جز رهبر معظم دستور ميدهد 

مسأله را اين قدر کش ندهيد! 
معنی اين فرمايش چه ميباشد؟ جز اينکه ايشان همه واقعيات را ميداند و به خوبی آگاه است که جز با همياری اعضای بيت رهبری هيچ کس توانايی و اجازه آن را ندارد که چنين غارت بزرگی بکند و آب از آب نيز تکان نخورد و حتی حق کوچکترين اشاره ای نسبت به دزدان بيت المال نداشته باشند.

رهبر مدير، مدبر، عادل و با تقوی وقتی از عارت گران جنين پشتيبانی ميکند چرا پس از دربدری و بی خانمانی جمعی از هم ميهنان  محروم ما دستور نميدهد دولت به ياری آنها بشتابد و بدين وسيله به زخم های آنها مرهمی بگذارد؟

سرنوشت غارت گران وخودکامگان درتونس، مصر، ليبی و يمن درهمه جا ممکن است رخ دهد. اما با منجلابی که نظام ولايی ميهن ما درآن غوطه ور ساخته است ممکن است اساسا فردايی برای ما مردم ايران وجود نداشته باشد!

در شرايطی که مقام معظم در سخنرانی های قرای خود سخنی از آسيب ديدگان آذربايجان ننموده است رئيس جمهور و وزارت خزانه داری امريکا با ملت ايران و آسيب ديدگان فاجعه زلزله اظهار همدردی نموده و ارسال هر گونه کمک های دارويی، غذايی و مالی عليرغم تحريم های موجود عليه دولت را از سوی مردم امريکا و سازمان های خيريه ايرانی در امريکايی بدون مانع  و آزاد دانسته است.

انتظار آن است که هموطنان ما در هر جای اين کره خاکی زندگی ميکنند به ياری هم ميهنان درد کشيده و بی پناه خود بشتابند.

فاجعه يی که قلب مام ميهن را به درد آورده

 

بار ديگر تحولات و دگرگونی های درونی زمين در بخشی از ميهن ما فاجعه ای دردناک آفريده که جان و روان همه ما ايرانيان را به درد آورده است. دردی مشترک و همه گير.

 

زلزله ای به قدرت 6.2 ريشتر، روستا های آذربايجان شرقی را به لرزه درآورده است. تصاويری که در سايت های مختلف خبری ايرانی و بين المللی از آن فاجعه ترسيم شده ، نه تنها قلب و روان ما ايرانيان را به درد ميآورد، بلکه فاجعه چنان بزرگ است که همدردی و کمک های شمار زيادی از کشور ها را نيز برانگيخته است.

 

در اين شرايط جانفرسا و درد آفرين هموطنان آذری ما، پاسداران هميشه بيدار مرزهای شما شرقی ايران، انتظار دارند که همه هم ميهنان به ياری آنها بشتابند، شايد اين تنها وسيله ای باشد که قلب های افسرده و مجروج آن عزيزان ر آرامش می بخشد.

 

مهم نيست اين ياوری و کمک چگونه و چه اندازه باشد، اگر آن هموطنان عزيز بدانند هم ميهنان آنها که در هر نقطه از ايران و جهان هستند به ياد آنها بوده و خود را شريک رنج های آنان و در کنار آنها ميدانند، شايد ذره ای از دردهای درون آنها را کاهش دهد.

 

هم ميهن عزيز، بياييم مشترکا به وسيله مؤسسات خيريه مردمی به ياری آن هموطنان عزيز بشتابيم، شايد ذره ای به دلهای درد کشيده و افسرده آنها بتوانيم مرهمی مهر آميز و آرامش بخش تقديم داريم