تقديم به همه هم ميهنانی که ناخواسته ميهن خود را ترک کرده اند

 

تو ای زادگاه من، آرامگه نياکان من ...

 

تو را من دوست ميدارم

تو را ، ای نازنين خاک اهورايی

تو را ای زادگاه کورش و کاوه

تو را بالا تر از دنيا

فرا تر از همه زيبائی و گل ها

تا ماورای کهکشان ها ....

  دوست می دارم

 

تو را با کوه هايت ،

رود هايت ،

دشت های سبز و زيبايت ،

و دريا های غرانت

و بودن در کنار مردمان پر ز مهر و با صفايت

را همچو جان...

بالاتر از جان دوست می دارم

 

تو را چون لحظه های باز ديدن

بر گرفتن...

بوسه بر چهر ، عزيز بازگشته از سفر

با ديدگان پر ز اشک شوق دادن

و در پهنای صورت

اشک در راهش فشاندن ....

دوست می دارم

 

تو را ای زادگاه پاک و زيبايم

فرا تر از همه اين ها

تو را چون لحظه های آخرينم....

دوست می دارم