معمای حل مسأله اتمی

 

ايران علاوه برآنکه به علت بی توجهی و فساد،اکثريت شهروندان آن درفقر و بيماری غوطه ور شده اند، از ديدگاه روابط بين المللی نيز در سراشيبی قرار گرفته است که رهايی از آن، نياز به سياستمدارانی دارد که از مقررات و قوانين جهانی و روابط کشور ها با کشور های ديگر با توجه به سيستم های حکومتی و موقعيت جغرافيايی و قرار داشتن آنها دريکی از بلوک های جهانی آگاهی کامل داشته باشند تا بتواند خود را با سياستهای جهانی و روابط بين کشور ها همآهنگ سازد. تا توانايی دفاع از منافع ملی خود را داشته باشد.

انقلاب اسلامی خمينی که با تأييد کشورهای انگليس، فرانسه، آلمان و امريکا شکل گرفت و درنوفل لوشاتو بهشت موعودی را به توده های ناآگاه ارائه داد که درآن ازفقر و  فساد نشانه ای نخواهد بود و همه افراد ايرانی اعم از اقوام، اديان و تفکر های مختلف، در آرامش و صلح زندگی شايسته ای خواهند داشت. اما هنوز 3 روز از ورود خمينی به تهران نگذشته  بود. که کشتار ها آغاز ميگردد. ارتشيانی را که با اعلام بی طرفی درکنار ملت قرار گرفته بودند با فتوای معاند بدون، بدستور خمينی بدون محاکمه  توسط خلخالی اعدام ميشوند.

 

خمينی که مقام ولايت فقيهی مطلق را برای خود ابداع کرده بود با هدف انتقام از صدام حسين که اجازه داده بود 13 سال با آرامش در نجف اقامت کند و با درآمدهای غارت شده بازاريان يا منابع ديگر خود و اطرافيان او زندگی راحت و مرفه ای داشته باشند. معهذا در دومين سال فرمانروايی به نام برگذاری نماز در کربلا! جنگی را عليه عراق آغاز ميکند که 213000 کشته، 335000 معلول، 7000 گمنام و 42615 اسير ثمره آن بود. که نهايتا مجبور به نوشيدن جام زهری شدکه پايان عمر خويش را با نفرين هزاران زنان بيوه ، مادران و پدران فرزند از دست داده و کودکان يتيم شده سپری کرد.

 

جنگ ايران و عراق بطور مسلم پِیآمد گروگانگيری کارکنان سفارت امريکا در13 آبان 1358 بود که خمينی به انتقام بازداشت و تبعيد به ترکيه و سپس عراق بعد ازآشوب 14 خرداد 1342  در تهران و قم آغاز شد، که ملت ايران ناچاربه پرداخت تاوان آن گرديدند. با اعدام فرماندهان لايق ارتش، در جنگ با عراق خمينی کسانی را همچون رضايی، رفيق دوست (بار فروش ميدان شاه) را بفرماندهی سپاه و خامنه ای را به فرماندهی جنگ منصوب کرد که نتيجه آن صد ها هزار کشتار و معلول هايی بودند که در تاريخ ايران سابقه نداشتند. اما حتی يک نفر از آقازاده ها و وابستگان به آخوند ها در بين کشته شدگان يا معلولين يا حتی به جنگ رفته ها ديده نميشدند.

 

بعد از باز پس گيری و آزاد سازی خرمشهر توسط ارتش با کمک اهالی خرمشهر از ايلغاران تازی در يک روز و با توجه به اينکه ارتش عراق با همه تجهيزات و بمباران های مداوم خود توانست خرمشهر را طی دو هفته اشغال کند و ميليارد ها دلار از اموال بازرگانان و مردم ايران را به غارت برد. بعد از آزادی خرمشهر، پادشاه عربستان برای پايان دادن جنگ پيشنهاد ميکند، درصورتی که ايران آتش بس اعلام نمايد و به جنگ پايان دهد، دولت عربستان تعهد ميکند که مبلغ 45 ميليارد دلار به عنوان خسارت به دولت ايران پرداخت نمايد، اما خمينی حاضر به قبول آتش بس نشد. و وقتی بعد ازسقوط هواپيمای مسافری ايران اير و بازپس گيری جزاير مجنون و بخشهايی از عراق را که سربازان ايران متصرف شده بودند، خمينی ناچاربه نوشيدن جام زهر میشود و قطعنامه آتش بس سازمان ملل متحد را می پذيرد.

 

بعد از آتش بس، سازمان ملل متحد عراق را متجاور اعلام ميدارد که ميبايست 45 ميليارد دلار خسارات جنگ را به دولت ايران بپرداز. اما اين مبلغ هيچگاه فاش نشد که آيا عراق آنرا پرداخته است يا نه؟ و هيچکس نيز از نظام فقاهتی نپرسيد که اين مبلغ بکجا رفته است؟

 

بعد ازمرگ خمينی با توطئه رفسنجانی و با دست کاری در قانون اساسی که "چون مرجعيت مطرح نيست" خبرگان! خامنه ای را به مقام ولايت فقيهی منصوب کردند. منصبی که از زمان شاه عباس صفوی دولت انگليس زير بنای آنرا توسط آخوندهايی که از هندوستان به ايران مهاجرت داده شده بودند و در زمان فتخعلی شاه با فتوای سه نفر فقيه جنگ های ايران و روس با تبانی انگليس و فرماندهی پشت پرده افسران انگليسی آغاز ميگردد که بخش های بزرگی از کشور تجزيه و در اختيار روسيه قرار ميگيرد.

 

خامنه ای مسؤل مستقيم و اصلی بحران هسته ای در ايران ميباشد، هزينه ای که در اين راه نموده و اثراتی که تحريم ها بر زندگی مردم ايران داشته است. هرگز نميتواند از دفتر زندگی او وتاريخ عملکرد ملايان زدوده شود. بگفته سوزان رايس نماينده ايالات متحده امريکا در سازمان ملل متحد در جلسه سخنرانی نتانياهو در " آيپاک " سازمان پشتيبان اسرائيل در کنگره وسناگفته است که "ايران به خاطر تحريم ها 200 ميليارد دلار از درآمد خود را از دست داده است."

 

هزينه تأُسيسات، خريد و ساخت مراکز هسته ای که خامنه ای می پنداشت ميتواند از ديد کارشناسان سازمان انرژی هسته ای ملل متحد در امان نگاه دارد نيز معادل همان مقداری است که ضرر و زيان تحريم ها به ملت ايران تحميل شده است.

 

هرچند مقاوله نامه ای بين ايران و کشورهای 1+5 ظاهرا تدوين گرديده است، اما اجرای آن با  مشکلاتی همراه است که هم درامريکا وهم درايران  هر روز بيشتر شکل ميگيرند و گسترده تر ميشوند. جهانيان مشاهده کرده اند که بعد از اعلام مقاوله نامه لوزان با توجه به سيستم حکومتی ايران خامنه ای هر روز سازی مينوازد" من هم موافق هستم و هم مخالف"! کسی که مدعی رهبری کشوری به بزرگی ايران، که در يکی از حساس ترين آبرو های جهان با 75 ميليون نفوذ که اکثريت آنها تحصيل کرده و هر لحظه از رخداد ها و گزارشات گيتی واقف میگردند قرار دارد، وبراساس قانون اساسی آن دولت هايی که ظاهرا منتخب مردم ميباشند، دارای هيچ اختياری نميباشد، و تنها رهبراست که تصميم گيرنده ميباشد. رهبری که از آخوندی و پيش نمازی در مشهد به مقام فرونانروايی کشوری چون ايران گرديده است.

 

عملکرد پنجسال ونيمه باراک اوباما رئيس جمهور دموکرات ايالات متحده امريکا مؤيد آن است که اوباما صادقانه علاقمند به حل صلح جويانه مسأله اتمی ايران ميباشد. اما نفوذ دولت اسرائيل در کنگره و سنای امريکا و سخنان تهديد آميز و ظاهرا صلح دوستانه نتانياهو که به سبب وجود "آيپک" و تأثيری که روی کنگره و سنا دارد، حل مسأله اتمی را اگر در داخل ايران دلواپس ها و يا خامنه ای سخنی ناسنجيده به زبان آوردند آتويی خواهد بود که در اختيار نتانياهو قرار خواهد گرفت.

 

  کميته روابط خارجی سنای امريکا قرار است امروز (سه شنبه) ظاهرا طرحی را مورد بررسی قرار دهد که  رئيس جمهور را ملزم خواهد کرد توافقنامه اتمی با ايران را پيش از امضای توافق نهايی کشورهای 1+5 و شورای امنيت سازمان ملل متحد برای بررسی به مجلس سنا ارايه دهد تا به رأی سناتور ها گذاشته شود، تا  درصورتی که 67 نفر از 100 نفر اعضای مجلس سنا با آن موافقت نمايند، رئيس جمهور نميتواند مصوبات آنرا وتو نمايد. دراينصورت خامنه ای مجبور است يا آنچه را که نتانياهو انتظار دارد را بپذيرد و جام زهری را بنوشد که اسارت ملت ايران را برای ساليان بس دراز تضمين خواهد نمود.

 

باب منندز سناتوردموکرات که متهم به پاره ای قدامات خلاف قانون ميباشد برای ردگم کردن، حامی اين طرح شده است و وعده داده که برای تصويب اين طرح مبارزه خواهد کرد. " مبارزه برای امنيت ملی کشورمان و عليه ايران مسلح به سلاح اتمی از مواردی است که من انجام داده ام و به انجام آن ادامه خواهم داد."

 

شرايط به وجود آمده مشکلی است که خامنه ای دانسته يا ندانسته به وجود آورده است. که نشانه ای از عدم کفايت و کاردانی او ميباشد که بر اساس ماده 111 قانون اساسی که خود او آنرا توشيح نموده است "هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود، يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصد نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد."

 

در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی که هنوزمسأله تحريمها و دشمنی، فقر و بيکاری و بهم ريختگی صنايع به علت واگذاری آنها به سپاه در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد، تا اين حد نبود، وخاتمی در فضايی آرام و صلحجويانه ای با غرب درحال مذاکره بودذوب شدگان ولايت احتمالا بدستور خامنه ای او را به نام "شاه سلطان حسين" ناميدند. و مذاکرات قطع گرديد، نه فقط مخالف توافق اتمی نتانياهو ميباشد، بلکه وقتی امام جمعه تهران مرگ پادشاه سعودی را به شيعيان جهان تبريک ميگويد، و ذوب شدگان مزدور هر دم فرياد "مرگ بر امريکا" سر ميدهند چه انتظاری بايد داشته باشيم.

 

با توجه به سخنان تهديد آميز وتوهين آميزکارگزاران نظام و دخالت آشکارو پنهان آنها در کشور هايی که اکثريت آنها سنی مذهب هستند، عربستان سعودی بخود حق ميدهد که امسال 174 ميليارد دلاربرای خريداسلحه تصويب نمايد. اما خريد موشکهای دور پرواز ايران از شوروی اين بهانه را به اسرائيل داده که ظاهرا برای حفظ امنيت خود نه فقط کامل ترين سلاح های جنگی را داشته باشد، بلکه هرگز موافقت نکرده و نخواهد کرد که سازمان انرژی هسته ای ملل متحد درخواست بازديد از سلاح های اتمی اسرائيل را بنمايد.

 

در شرايط به وجود آمده، بر اساس قانون اساسی خامنه ای است که ميتواند تصميم بگيرد. "تحقير يا حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور" کدام را انتخاب خواهد کرد؟

 

بيست و پنجم فروردين هزار سيصد نود چهار