پيشرفت های نظام ولايی

 

بر اساس گزارش راديو ها و رسانه های بين المللی نتانياهو نخست وزير اسرائيل ظاهرا به عنوان اعتراض به مذاکرات اتمی ايران و کشورهای 1+5 و جلوگيری از توافق اتمی با دولت جمهوری اسلامی پيش از سفر به امريکا گفته است که "تمامی تلاش های خود را برای جلوگيری از توافق اتمی با ايران بکار خواهد برد. زيرا جلوگيری ازبرقراری توافق اتمی با ايران از مهمترين وظايف او ميباشد. چون امضای قرارداد ايران با کشورهای 1+5 به معنای نابودی اسرائيل است. در راستای اين هدف به واشنگتن سفرخواهم کرد و در برابر کنگره سخنرانی خواهم نمود".

با توجه به اينکه درحال حاضر اکثريت مجالس سنا وکنگره در اختيار حزب جمهوريخواه که اکثريت آنها عضو "آيپاک سازمان هواداران اسرائيل" هستدکه پشتيبان سياست های دولت اسرائيل ميباشند، عليرغم تمايل رئيس جمهور باراک اوباما، نتانياهو توسط سخنگو و رهبر نمايندگان جمهوريخواه، برای ادای سخنرانی در کنگره دعوت شده است.

جان کری وزير امور خارجه دولت اوباما تصريح ميکند رسيدن به توافق هسته ای مشروط به تصميم قاطع ايران برای دستيابی توافقی مشترک ميباشد. در حالی که "شعارهای مرگ بر امريکا" توسط دلواپسان توافقهای هسته ای و رجزخوانی های خامنه ای که وعده داده بود در راهپيمايی های سانديس خوری، ملت ايران نشان خواهند داد "اين نيست که ايران دست بسته درگير افتاده، در حالی که اين امريکا است که دچار مشکل شده است. زيرا جمهوری اسلامی آنچنان پيشرفت داشته که با سی چهار سال (36) گذشته قابل مقايسه نميباشد!

خامنه ای هنوز فکر ميکند روی صندلی روضه خوانی و يا منبر پيشنمازی مسجد پايين پا نشسته موعظه ميکند. اما پيشرفتهای نوع ولايی واقعياتی هستندکه قابل انکار نميباشند. نمونه های مختلفی از پيشرفت های سی و شش ساله جمهوری ولايی چنان درخششی داشته که رهبر در برنامه " اقتصاد مقاومتی! ازمردم ميخواهد "شبانه روز يک وعده غذا بخورند" و آخوند ديگری در مورد اعتراض مردم که حتی نميتوانند يکبار در هفته تکه مرغی سر سفره های خود داشته باشند، توصيه ميکند اگر مرغ نداريد اشکنه بخوريد! اين (گسترش فقر) يکی از نمونه های پيشرفت هايی است که خامنه ای ادعا ميکند.

بنا به گفته وزير کشور در ايران يک ميليون و نيم نفر ازجوانان معتاد هستند. پولی که پرداخت ميشود ده هزار ميليارد تومان است. مهمتر از آن مقدار پولی که دراين ميان رد و بدل ميشود به 20 هزار ميليارد تومان ميرسد. که معادل دو سوم بودجه عمرانی کشور است. اما دردناک ترين اثری که اين انتقال، دست به دست مواد مخدر دارد يکی از عوامل فساد درکشور خواهد بود، بخشی از اين پولها درحوزه های سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسی در کشورهزينه ميشود. حتی کانديداهای شوراهای شهر نيز برای انتخاب شدن مبلغ دو ميليارد تومان هزينه مينمايند. آيا اين يک پيشرفت واقعی نيست؟

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: با توجه به این‌که در۳۶ سال گذشته جمعیت کشور دو برابرشده، ولی شمار زندانی ها هفت برابر شده است. آيا اين رقم نشانه پيشرفت نظام اسلامی خامنه ای نخواهد بود؟

گستردگی فقر ناشی از بيکاری، بذل و بخشش به تازيان لبنانی، سوری و عراقی، غارت منابع ملی توسط وابستگان به بيت و دولت منتخب او، واردات کالاهای مورد نياز مردم از اسکله های غير قانونی سرداران سپاه، که نتيجه آن نابودی کشاورزی و کارخانه های توليدی در کنار واگذاری سازمان های توليدی توسط دولت احمدی نژاد به انگل های جامعه، برداشت و غارت بانک ها و انتقال درآمدهای کشور به خارج از ايران و صد ها نمونه ديگر. نمونه های ديگری از پيشرفت های زمان خامنه ای هستند.

رژيم گذشته ايران، رژيمی خودکامه بود که تقريبا همه سياستهای داخلی و برنامه ريزی ها ميبايست با نظر شاه همآهنگ ميگرديد. منتهی برنامه ريزان از دانش و تجربه کافی برخوردار بودند. اما در نظام خامنه ای بر اساس ياسای چنگيزی او که نوحه سرايان مکتب او نيز اعلام ميدارند " اختيارات ولی فقيه درصورت تعارض با اراده و اختيار مردم، اعتقادات و تصميمات او مقدم و حاکم خواهند بود". گروهی آخوند، يا جيره خواران بيت او هستند که اراده ای از خود ندارند و شهامت ارائه نظری جز تأييد کفته های او ندارند.

در نظام ولايی ايشان که ولی فقيه جهان اسلامی نيز ناميده ميشود و حکومت او تا قيامت ادامه خواهد داشت، تدوين کننده کل سياست های داخلی و خارجی، خرد و کلان و برنامه ريزی های کشور و حاکم بر قوای سه گانه نيز ميباشد. يعنی کسی که پيش از به قدرت رسيدن خمينی، روضه خوان و امام جماعت يکی ازمساجد اطراف حرم امام رضا بود ميتواند تدوين کننده سياست و همه برنامه های داخلی و خارجی کشوری باشد که شهروندان آن بالغ بر 70 ميليون نفر هستند. از اين رو توده های مردم بايد کاملا مجری و مطيع اوامر ولی مطلق و حاکم شرع خود باشند تا او امت اسلام ( نه شهروندان ايرانی) را از شر دشمنان اسلام ومسلمين حفظ کند. آيااين مأموريت خودساخته بنام فرمان الهی، پيشرفت نميباشد؟

هرچند خامنه ای توان درک اين واقعيت را که بايد از تاريخ گذشته پند بگيرد را ندارد و از سرنوشت خودکامگان تاريخ که توانايی های شهروندان خود را ناديده می گرفتند آگاه نيست و نميداند که اکثريت قريب به اتفاق زنان و مردان ايرانی زير سخت ترين فشار ها برای ادامه زندگی خود هستند، اما او و انگلهايی که مشاورين عاليرتبه او ميباشند نميدانند يا دانسته توجه نميکنند که اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران غرق و وامانده از بيکاری، فقر، بيماری و خود فروشی برای ادامه زندگی هستند ومنتظر فرصتی ميباشند. درحالی که ميلياردها دلار از درآمد منابع ملی مردم ايران يا صرف فراهم ساختن زيست خوب تازيان در لبنان، سوريه، عراق و نقاط ديگر جهان ميشود، يا بين وابستگان به بيت رهبری وکسانی که خامنه ای می پندارد که در روزهای سرنوشت ساز آينده از اوپشتيبانی خواهند کرد هزينه ميگردد. اين نيز نمونه ای از پيشرفت نظام ولايی است که مردم ايران و استکبار از آنها آگاه نيستند.

اسکله های غير قانونی متعلق به سپاه، واگذاری سازمان های دولتی به افراد وابسته، اعلام ورشکستی آنها پس از زمانی کوتاه و تعطيل کارخانه ها، بيکار شدن کارگران واردات کالاهای فاسد قاچاق، عدم پرداخت ماليات از منابع درآمد شرکتهايی که به ثبت نرسيده اند. درآمدهای اوقاف، انتقال ميلياردها دلار از فروش نفت مخصوصا درزمان رياست احمدی نژاد(دکتر ميرزايی بازجوی و شکنجه گر زندان اوين) که خود را در برابر هيچ کس پاسخگو نميدانست و خامنه او را خدمتگذار ترين رؤسای جمهوری نظام ولايی اعلام داشت و لوحه تقدير به او داد. آيا اين پديده ها پيشرفت نميباشند؟

علاوه بر همه اين نابسامانی ها که به گفته او نشانه پيشرفت نظام ولايی است، با صرف ميلياردها دلار هزينه با اين انديشه که ميتواند نظام ولايی وحاکميت خود را پايدار نگهدارد بدون توجه به حسياسيت های بين المللی و توجه نکردن به موقعيت استراتژيکی خاور ميانه در حال بازی با سرنوشت مردم ايران است و به قول خود ميخواهد بازی برد برد انجام دهد. او نميتواند بپذيرد که کشورهای مؤثر در جهان با توجه به اينکه کرارا مسؤلين نظام ولايی ايران اعلام داشته اند که اسرائيل را محو خواهند کرد، آتويی در اختيار نتانياهو نژادپرست ميدهد که حتی عليرغم خواست رئيس جمهور توسط کنگره امريکا که اکثريت آنها وابسته به سازمان آيپاک هستند دعوت ميشود تا خطرات ايران برای اسرائيل و جهان را درکنگره امريکا بيان دارد. آيا اين پديده يک پيشرفت نميباشد؟

او بخوبی بايد آگاهی داشته باشد، که به سبب خود بزرگ بينی و بی خردی خود و اطرافيان کشوررا به سراشيب سقوط کشانيده است. اگر چه تحريمها بر باد دادن درآمدهای ملی مردم ايران همراه با فقر عمومی بوده است اما، برای اطرافيان او ثروت بادآورده ای بوده است که به فکر خامنه ای عاملی برای استمرار نظام ضد ملی، و بر باد دهنده باورهای مذهبی اکثريت توده های مردم ايران بود.

در حالی که مهلت ایران و شش قدرت جهانی برای رسیدن به توافق سیاسی در حال پایان يافتن است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ميگويد که ایران هنوز به پرسش‌ های این نهاد پیرامون انجام آزمایش ‌های احتمالی برای ساخت بمب اتمی، پاسخ نداده است آزمایش‌ چاشنی‌ های انفجاری وشبیه‌ سازی کامپیوتری مرتبط به انفجار هسته‌ای که آژانس هنوز پاسخی از دولت ايران درباره آن ها دريافت نکرده است. خبرگزاری رویترز نيز روز پنج شنبه ۳۰ بهمن خبر داد که نسخه‌ای از گزارش محرمانه آژانس را در اختیار دارد که احتمالا در اختيار طرفهای مقابل ايران قرار گرفته است. ضمنا آقای يوکيا آمانو مديرکل بين المللی سازمان انرژی اتمی در نشست شورای حکام ميگويد تحقيقات درموردبرنامه اتمی ايران نميتواند تا ابد ادامه داشته باشد، زيرا ايران هنوز درمورد ابهام های موجود توضيح قانع کننده ای نداده است. اين سؤال برای همه مردم ايران بايد مطرح باشد که خامنه ای چه مأموريتی را در راستای منافع اسرائيل و احتمالا تجزيه کشور به عهده گرفته است؟ که آنرا نشانه ای از پيشرفت ميداند.

بگفته سوزان رايس مشاور امنيت ملی اوباما در سخنرانی خود درآيپاک: "ايران به خاطر تحريم ها 200 ميليارد دلار از درآمدخود را از دست داده است. اما خامنه ای هنوز در رؤياهای خود از پيشرفت ها سخن ميگويد. وبه اجرای برنامه های ضد ايرانی ادامه ميدهد و افتخار نيز ميکند.

دوازدهم اسفند هزار سيصد نود سه