Text Box:  خامنه ای يا احمدی نژاد؟ 

علی خامنه در سخنرانی خود در مشهد بدون اينکه از نوروز سخنی بگويد در دفاع از دولت منصوب خود با پذيرش  مشکلات کشورميگويدارزيابی شرايط کشور با نگاه صرف به مسائلی همجون گرانی ها ، کاهش توليد در برخی از واحد های توليدی و فشارهای اقتصادی درست نميباشد.
دردوران انقلاب فرانسه، زمانی که گروهی ازکارگران و روستائيان ريرفشارگرسنگی و بيکاری به مقابل کاخ شاهی ميروند، ماری آنتوانت از اطرافيان میپرسد دليل اين سر و صدا ها چيست و اينها چه ميخواهند؟  اطرافيان ميگويند اينها آمده اند بگويند ما نان برای خوردن نداريم و گرسنه هستيم. ماری آنتوانت ميگويد:  چرا نميروند بيسکوئيت بخورند؟ 
تقريبا  250 سال بعد، اين درفشانی در کشور ما تکرار ميشود. منتهی اين بارکسی که خود را رهبر مسلمين جهان وولی فقيه مطلق می نامد گوينده اين سخن است برخلاف آنچه که رئيس جمهور منتخب او پيش از انتخابات گفته بود پول نفت را سر سفره مردم ميآوريم، امروز سر سفره کسانی رفته که وابسته به مقام معظم می باشند، چون اعتراضات مردم را ميتوان با زندان و گلوله خاموش کرد، اما صدای خدام ولايت را نه! 
خامنه ای که بنا برسنت هرساله خود نامی برای سال تعيين ميکند امسال ترويج توليد ملی وحمايت ازکار و سرمايه ايرانی را نامگذاری ميکند، يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس و يکی از اعضای کميسيون  عمران ميگويند سياست های اقتصادی دولت، توليد کننده ها را به زانو درآورده است. خبرگزاری کار ايران در روز چهارم فروردين گفته پيرمؤذن عضو کميسيون صنايع ومعادن را چنين نقل ميکند الان بيش از آنکه به توليد وصنعت بها داده شود، به سوداگری بهاداده ميشود. زيرا دولت  بجای تزريق سرمايه به واحد های توليدی، برای تجارت و واردات تسهيلات فراهم می سازد که نتيجه آن ورشکستگی و تعطيلی کارخانجات و کارگاه های توليدی است که بازده آن افزايش بيکاری و کاهش ارزش پول ملی است. 
با نگاهی به عمل کرد خامنه ای از زمانی که به عنوان نماينده در مجلس شورای اسلامی، مقدمات خلع يد بنی صدر را به گناه مخالفت با گروگان گيری، دخالت روحانيون در کارهای کشور و آزار و شکنجه و اعدام بازداشت شده گان را در مجلس کارگردانی ميکرد، عليرغم اينکه بنی صدربا رأی مستقيم ده ميليون و هشتصد هزار رأی انتخاب شده بود و هيچ يک ازنامزد ها نيز اعتراضی نسبت به رأی گيری بنی صدر نداشتند، تا امروز که با کارگردانی رفسنجانی درمقام سلطان تمام عيارخود را مخق ميداند در همه کارهای کشور بدون اينکه شايستگی آنرا داشته باشد دخالت نمايد، از کسی دفاع ميکند که با سخنان نابخردانه خود جهانی را بر عليه ميهن ما شورانيده است. و اگر اوباما تاکنون در برابر لابی اسراييل مقاومت نميکرد اکنون ميهن ما آماجگاه حملاتی قرار ميگرفت که ده ها برابر صدمات ناشی از حمله صدام بود. و اگر همين روند ادامه داشته باشد، مردم ايران بايد در انتظار روز های سخت تری باشند.
مقصر چه کسانی ميباشند؟ بحرانی که اکنون بر تمام ارکان های کشور حاکم شده است را چه کسانی به وجود آورده اند؟ هرچند اوباما نشان داده که علاقه به جنگ ندارد از اينرو تاکنون دربرابر درخواست نتانياهو و لابی ايسراييل  برای حمله به ايران مقاومت کرده است، اما هشتاد شش درصد ار نمايندگان مجلس و سناتور ها لابی ايسرائيل ميباشند، اوباما برای انجام اصلاحاتی که به مردم وعده داده است نياز به همکاری نمايندگان و سناتور ها دارد. او در مصاحبه و گفتگو با نتانياهو هرچند اعلام داشت که امريکا در چنگی شرکت نخواهد کرد،اما اجبارا خط سبزی برای حمله اسرائيل به ايران به او داده است. آيا ا ين نبايد هشداری برای خامنه ای باشد؟ آيا لاطائلات احمدی نژاد برای زدون اسرائيل مأموريتی نيست که احمدی نژاد برای اجرای آن انتخاب شده باشد؟ خامنه ای در برابر مردم ايران و تاريخ بايد پاسخگو باشد. آيا انتخاب احمدی نژاد از اول فراهم کردن مقدمات حمله به ايران نبوده است؟