Text Box:  اين همه بيدادها از " تو " بود  

پيش بينی آمادگی سربازان "حضرت آقا" برای شکنجه و کشتار

سی وپنچ سال ازتحميل نظام ولايی به مردم ايران ميگذرد. نظامی که حتی پيش ازآنکه با آرای ملت ايران مشروعيتی بدست آورده باشد، برای تثبيت سلطه خود خمينی "خلخالی"، خونخواره ای که تاريخ ايران هيچگاه مشابه او را نديده بود مأمور کشتار کسانی ميکند که به خاطر جلوگيری از کشتار هم ميهنان خود با اعلام بی طرفی راه را برای سلطه او هموار ساخته بودند، مرتکب کشتارهايی ميشود که هنوز ادامه دارند. و چنين بنظر ميرسد که پيروان و جانشين او نيز از عطش خون و تماشای به دار کشيده شدن يا تيرباران مردم ايران هنوز سيراب نشده است و با عملکرد او به نظر ميرسد که هنوز نيز از اعدام مردم بلا ديده و در بند ايران، لذت ميبرد. 
قتل عام چند صد هزار نفر به نام مرتد ومنافق در سالهای دهه شصت وبيش ازسيصد هزار کشته و همين مقدارمعلول در جنگ با عراق نتوانست تمايل خونخوارگی امام خمينی را اقناع نمايد و احتمالا پيش از مرگ نيز به جانشينان خود توصيه ميکندکه اين لذت جاودانه را فراموش نکنند، بدين سبب خامنه ای برای نشان داده وابستگی خودبه امام، سرشت ومنش او را ادامه داده است و برای اجرای آن از هروسيله و بهانه ای بهره ميگيرد. در اين راستا است که آمار سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد نشان ميدهند که شمار اعدام های دولت ايران در مقام دوم ، بعد از چين قرار دارد.
روشی را که جانشين خمينی برای استمرار سلطه خود تدوين کرده "کشتار" ميباشد. اما لازم نيست چه کس و يا بچه دليل باشد. همانطور که ببهانه ماه قربان و براساس سنت های عربی برای سلامتی و ثواب کوسفندی قربانی ميکنند. خامنه ای نيز فکرميکند برای اينکه به سلطه خانه ويرانساز خود استمرار بخشد بايد انسانهای بی گناه را به بهانه های بی دليل اعدام کند. غافل از اينکه اين سنت اهريمنی، او را سريع تر به سوی مرداب زوال خواهد کشانيد.
خامنه ای و مزدوران او برای برپايی عيد قربان خود راه های مختلفی را پی ريزی ميکنند. انتخابات سال 88 فرصتی بود برای او و خودنمايی جيره خواران فرومايه ای که از خوان غارت او برخوردار ميگردند. 
محمد علی جعفری فرمانده سپاه که پس از انقلاب به نمايندگی انجمن اسلامی به جمع گروگانگير های سفارت امريکا می پيوندد، بعد ازپايان گروگانگيری وارد بسيج ميشود  و با سمت عضو اطلاعات سپاه پيش از کشتار خلخالی در کردستان به کردستان اعزام ميگردد. او در سخن سرايی غرای و افشا گرايانه خود در جمع گروهی از علما و متفکرين! نظام در مورد انتخابات سال 88 و اثرات آن ميگويد: "حساسيت انتخابات رياست جمهوری دهم برای همه شما روشن است. نگرانی و دغدغه ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نيروهای انقلاب وجود داشت اين بود که مجددا نيروهای مخالف انقلاب وارزشهای انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پيدا کرده و در حاکميت نفوذ کرده بودند دوباره روی کار بيايند. در انتخابات و جريان های بعد از آن مشخص شد که آن ها بچه دليل اين همه اصرار داشتند که بگويند نيروهای سپاه و بسيج تحت عنوان نيرو های نظامی نبايد در انتخابات شرکت داشته باشند. اين شيب، شيب نگران کننده ای بودکه انتخابات دو مرحله ای شود، و معلوم نيست اگر ميشد، انتخابات چگونه ميشد؟"
از اين رو يک مقدار تحليل ها را سخت کرد و شرايط را پيچيده کرد که هنوز هم خيلی از مسؤلين، بعضی از خواص و حتی بعضی از علما نيز ابهام دارند نسبت باين اتفاقی که افتاده و بعضی ها هم اعتراض دارند. حسابی تنورانتخابات داغ شده و بالاترين ميزان مشارکت هم دراين دوره بود. تا رسيديم به خطبه های روز جمعه "حضرت آقا " توی اين خطبه ها مشخص بودکه حضرت آقا حتما موضع ميگيرند که طی آن رهبر ايران با برگذاری اعتراضات خيابانی مخالفت کرد و عواقب آنرا متوجه معترضان دانست. بعد ازاين سخنان  حضرت آقا طبيعی بود که ما نبايد بگذاريم حتی آن اعتراضات به گفته خودشان آرام هم انجام بگيرد. که از پيش، پيش بينی آن شده بود." (جعفری با اين ترفند برای روزمبادا حضرت آقا را نيزشريک جنايت های خود اعلام ميدارد).
مقابله هايی که بصورت نيروهای گسترده با حضور نيروهای مردمی بسيج و سپاه و کمک نيروهای امنيتی برای مقابله با آنها انجام گرفت، از جمله اقدامات بعد از ظهر روز شنبه بود. 

" قطع ارتباطات اين ها يعنی ايجاد اختلال در ارتباطات اين ها ، چه شبکه های اينترنتی ،شبکه های موبايل، اس. ام. اس. و...... تأثير بسيار زيادی روی بهم ريختگی برنامه اين ها داشت"
نتيجه اين انتخابات چه بود؟ همه ميدانيم بعد ازکشتار روزنامه نگاران، قطعه قطعه کردن فروهر ها، ترور منتقدين  در خارج از کشور که نيروی قضائيه، امنيت و اطلاعات" عوامل خودسر را اعلام ميداشتند، دولت خاتمی مامورين اطلاعاتی زيرفرمان حجت الاسلام فلاحيان را مسؤل ميداند، که مخالف ديدگاه خامنه ای و مزدوران زير فرمان او که فرمانده سپاه يکی از آنان است بود. از اينرو دولت خاتمی عنصری ضد انقلاب  و روند انقلاب اعلام ميشود." 
به عبارت ساده تر به گفته جعفری انقلاب اسلامی که قراربود همراه خودعدالت وبرابری برای مردم ايران بياورد، کشتار، غارت بيت المال، جنگ، ويرانی، فقر، مديران و کارگزاران فاقد دانش و بينش که حتی توان خواندن و سخن گفت فارسی را نيز ندارند به جا گذارده شده است.
با استدلال فرمانده سپاه، احمدی نژاد دولتی انقلابی و اسلامی بود. کارنامه هشت ساله احمدی نژاد که خامنه ای به پاس خدمات او، بنام دولت خدمتگذار او را مفتخر ساخته است که در راستای انقلاب پيش ميرفته است. نمونه های فراوانی از خدمتگذاری به جای گذارده که فقط رهبر و حلقه اطراف او بدان واقف ميباشند.  يکی ازخدمات او که ميليارد ها دلار هزينه برای ملت ايران به جای گذارده ، قرار داد فروش گاز به امارات بوده است. 
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگاران در اين باره، از محکوميت دولت ايران به پرداخت 18 ميليارد دلار بابت عدم تحويل گاز به دولت امارات شده است که قرارداد آن در دولت احمدی نژاد برای صدورگاز امضا شده بود. عليرضا زاکانی نماينده تهران و رئيس کميته پيگيری قرار دادهای نفتی مجلس نيزدراين باره ميگويد که 7 تا 8 ميليارد از اين رقم ضرر ديرکرد و عدم تحويل گاز است. قرارداد درحالی امضا گرديده بود که دراين ميدان اصلا گازی وحود نداشته است.
آقای نعمت زاده همچنين ميگويد: آن روزها کرارا از آقای حسينيان که معاون وزيرنفت بود درخواست نمودم که کار اصلاح اين قراردادرا به من بسپارند. اما ايشان به عللی که نميدانم چيست از انجام اينکار خودداری نمودند. 
اين يک نمونه از عملکرد دولت خدمتگذار آقای خامنه ای ميباشد. بذل وبخشش ها و واگذاری های زمين، کارخانجات به سرداران سپاه، بخشيدن ماشين های دولتی به کسانی که به هر دليل در خرابکاری ها و غارتگریهای او شريک بوده اند که پس ازتقريبا يکسال پايان رياست جمهوری او، هنوز آنها را دراختيار دارند، و ممانعت از سؤال معدود نمايندگانی که بهر دليل ميخواهند از منافع مردم دفاع نمايند ميگردد.
بر اساس قانون اساسی تحميلی، خامنه ای خود را قيم دينی و دنيايی مردم ايران ميداند. بهمين منظور "امامان جمعه" در نمازهای جمعه او مدام ازبهشتی شدن مردم سخن پراکنی ميکنند، و در برابر رئيس جمهور روحانی که " اينقدر در کارهای مردم مداخله نکنيد" احمد خاتمی، همان امامی که ميليون ها مردم ايران را "اراذل و اوباش" می نامد با خشم فرياد ميزند " رسالت حکومت دينی اين است که جاده بهشت را صاف کندف و وظيغه دارد جاده را هموار کند برای بهشتی شدن مردم".
اعلم الهدی نيز درنماز جمعه مشهد ميگويد "شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهيم ايستاد".
سؤال مردم اين کشور از اين آقايان اين است: "شما که اين چنين برای بهشتی شدن مردم سينه چاک ميدهيد و به زمين و زمان اهانت روا ميداريد، چرا حتی يکبار درمورد فقر و گرسنگی مردم بلازده ايران و غارتگريهايی که از بيت المال اين مردم شده و هنوز ادامه دارد در خطبه های خود نگفته و نميگويند؟ آيا به آنچه که ميگوييد باور داريد؟ يا خود نيز شريک اين غارتگری ها هستيد؟"
قضاوت دراين مورد مردم ايران و تاريخ ميباشند. معبد و بارگاه نميتواند لکه های ننگينی را که بر دامن داريد بزدايد.
سيزدهم خرداد هزار سيصد نود سه