Text Box: نظام ولايی چه مأمورينی دارد؟

سازمان حقوق بشر اتحاديه اروپا، طی بيانيه ای درمورد ناديده گرفتن حقوق بشر در ايران مخصوصا اعدام های سالهای 88 تا 1392 تذکراتی به دولت ايران داده است تا حاکمين ايران که با توطئه تراستهای نفتی و پشتوانه احاديث واپسگرای سازمان جاسوسی و استعماری انگليس که در دوره صفويه، با هدف تحميل تفکر واپسگرايی به مردم ايران به منطور گستردن نفوذ استعماری خود در ايران و نهايتا خاورميانه متونی از پيش آماده شده را به نام علامه مجلسی فرزند"مقضود علی هندی" که به توصيه برادران شرلی در عصر شاه عباس به ايران آمده و مورد استقبال شاه قرار گرفتند زير عنوان "بحار النوار" و.... منتشر کردند تا با خرافات و واپس گرايی بتوانند دولت ايران را ضعيف و مردم ايران را خرافاتی و بی تفاوت نسبت به مسايل زندگی گرفتار سازند تا بتوانند سلطه پذيری به آنها را تسهيل نمايند.

بعد از محمد باقر مجلسی برادر زاده او ملا حسن مجلسی تفکر خرافه پرستی را به مرحله ای رسانيد، که وقتی افعان ها به دروازه های اصفهان رسيده بودند، سلطان حسين و ملايان درباری در حال استخاره کردن بودند که "آيا صلاح است با افعان های بجنکند يا نه؟". 

در بهمن 1187 دولت انگليس برای تضعيف دولت ايران که درمرحله عقد قرارداد همکاری با فرانسه بود. با نگرانی از اينکه ممکن است با حمله فرانسه از راه ايران هندوستان درمعرض خطر قرارگيرد، برای جلوگيری از انجام اين امر، در راستای تضعيف ايران با فتوای شيخ احمد نراقی ، ميرزای قمی و شيخ جعفر کاشف القطاع که بنيان گذاران فرضيه ولايت فقيه بودند، در حالی که ارتش ايران تسليحات لازم حتی برای دفاع از کشور را نداشت فتوی جنگ با روسيه تزاری را ميدهند که منجر به قرارداد های گلستان و ترکمانچای و واگذاری بخش عظيمی از ايران به روسيه تزاری ميشود. و متون قرارداد توسط نمايندگان انگليس در ايران تدوين و به امضای نماينده ايران ميرسد. 

با توجه به توطئه هايی که متوليان دين ازسال 1342 به بهانه مخالفت با دادن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان درخيابان های تهران به نمايش گذاردند، تا برقراری حاکميت ولايی درايران که طراحان اصلی آن دولت انگليس و شرکت های نفتی و مجريان آن متوليان دينی بودندکه از زمان صفويه بنای آخونديسم توسط مأموران دولت انگليس پی ريزی شده بود، با توجه به خودکامگی شاه، و جلوگيری از تشکيل احزاب سياسی، همراه با سخنرانی او در اجلاس اوپک بدون توجه به اينکه فاقد پشتيبانی ملی ميباشد، تهديد ميکند که بعد از پايان قرارداد کنسرسيوم دربهمن سال 1357 او به هيچوجه قرارداد با کنسرسيوم را تمديد نخواهد کرد، راه را برای حاکميت متوليان دين هموار ميسازد.

خمينی برای اينکه نشان دهد مقامی کمتر از سه آخوندی که توطئه جنگ با روسيه را تدوين نمودند ندارد پس ازکشتاربدون محاکمه فرماندهان ارتش، وتضعيف ارتش ايران به نام برگذاری نمازدرکربلا پس از ساقط کردن صدام حسين، جنگی را به ملت ايران تحميل ميکند که چند صد هزار نفر کشته و همين مقدار معلول و ويرانی کشور را سبب ميشود. اکنون نيز متوليان به قدرت رسيده علاوه بر کشتار و غارت گريهای بدون حساب که نتيجه آن فقر مطلق اکثريت ملت گرديده، و ثروت های ملی از آن جمله آثار تاريخی موزه های ايران و حتی موزه ايران باستان با کشتار نگهبانان آن، همراه غارت اموال، اثاثه و جواهرات خانه ثروتمندان که پيش از تسلط روحانيون بر اوضاع، کشور را ترک کردند بودند به ثروت های کلانی دست می يابند. که بعد از تسلط بر اوضاع وابستگان آنها نيز از خوان بدست آمده ثروت بهره برداری مند می نمايند.

آيا مقام معظم رهبری که بر اساس قانون اساسی تغيير يافته ای که خود او بود که اکنون متولی همه افراد ملت ايران ميباشد، هيچگاه از کسانی که در قصر هايی زندگی ميکنند که حتی در کشور های سرمايه داری نيز وجود ندارند و ماشينهای گران قيمتی که بدون پرداخت ماليات وحق گمرک درخيابان های تهران رژه ميروند، پرسيده است، اين ثروت های کلان را از کجا فراهم شده است؟

اين گروههای بی وطن وغارتگر برای اينکه ازميزان غارتگری آنها کاسته نشود. با انتقادات بدون منطق و خرده گيری های بدون دليل از رئيس جمهور ووزرای او جو سياسی کشور را متلاطم و آسيب پذير مينمايند تا بجهانيان و قدرت های مؤثر بين المللی نشان دهندکه هيچ تغييری درايران رخ نداده و اوضاع همان است که در زمان احمدی نژاد بوده است، زيرا قدرت منحصرا در اختيار رهبر ميباشد و او است که تصميم گيرنده نهايی ميباشد. با اين اميدکه تحريمها ادامه داشته باشد و شرکای ظاهرا گمنام آنها چون زنجانی به بهانه دور زدن تحريمها به غارت ادامه دهند وسهم آنها را نيز بپزدازند. از اينرو هر روزحادثه ای میآفرينند تا نظريه خود را به ثبوت برسانند.

قدوسی نماينده مجلس که منتخب واعظ طبسی در مجلس و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی است درمورد تلاش پارلمان اتحاديه اروپا برای اعزام نماينده در امور حقوق بشربه ايران، به گزارش گرخبرگزاری پارس میگويد دوهيأت ازاتحاديه اروپا به تهران آمده اند که با نمايندگان جريان فتنه ديدار کردند، در حالیکه اين ديدار ها توهينی به مردم با فرهنگ ايران ميباشد. و درصورتیکه باز هم سفر هايی در رابطه با حقوق بشر به ايران بنمايند، قوه قضائيه وارد عمل خواهد شد!

برای اينکه نمونه ازمردم با فرهنگ مورد نظر قدوسی را بدانيم چه اشخاصی ميباشند به گزارشی ازجرس توجه نماييم: روز چهارشنبه 28 فروردين عده ای از مأمورين سپاه و اطلاعات همراه با عده ای از بازجويان بند الف 209 به بهانه بازرسی از بند 350 زندان اوين با سناريويی از پيش تدوين شده در ساعت 9 بامداد به داخل بند هجوم میبرند و زندانيان سياسی را بشدت مورد ضرب وشتم و توهين قرار ميدهند. بطوری که عده ای از زندانيان مجروح و خون تمام سر و صورت آن ها را می پوشاند. پس از دو ساعت ضرب و شتم مجروحين را به همان وضع در بند نگه داشته و سی دو نفر از آنها را با چشم بند به مکان نامعلومی انتقال ميدهند.

ازنخستين روز تأييد رياست جمهوری روحانی اين سناريو و مشابه آن به صور گوناگون توسط رانت خواران تحريمها با اين هدف که بتوانند بگونه ای تحريم هايی را که فلاکت آن گريبانگير اکثريت ملت ايران و منافع آن نصيب غارتگرانی که با سمت های مختلف حلقه نظام زير فرمان خامنه ای را تشکيل داده اند شده است، بگونه ای قدرت نمايی ميکنند تا همواره مردم را در نگرانی و دلواپسی از آينده نگاه دارند، تا با هر شرايط نامساعد خود را همساز سازند. 

هرچند روحانی نيز جزيی از حلقه بيت رهبری ميباشد، منتهی شرايط بوجود آمده بدان درجه از وخامت رسيده که خامنه ای برای ادامه سلطه خود، نه بخاطر رفاه مردم و يا حقظ تماميت ارضی ايران بلکه ناچار کسی را انتخاب کرده که ظاهرا سخنانی غير از آن بگويد که رئيس جمهور خدمتگذار او احمدی نژاد گفته است تا رهبری او دچار خدشه ای نشود. اما بايد دولت ها ومردم ايران بدانند که صاحب اختيار و قيم مردم ايران منحصراخامنه ای است. واگرمعامله ای باقطع فعاليتهای اتمی ايران که عامل ورشکستگی سياسی اقتصادی و سيه روزی اکثريت ملت ايران شده است بايد بشود، تصميم گيرنده او است.

هرچند خامنه ای برای فريب توده ناآگاه دستورات رجز خوانی در مراسم جشن های تولد يا عزاداری و يا نماز های جمعه که با تجمع گروههای جيره خوار و ذوب شده گان در ولايت تشکيل می شوند صادر ميکند که عوامل وابسته به او و امامان جمعه آنها را تکرار ميکنند. به سخنان کاظم صديقی امام جماعت موقت در نماز جمعه روز 29 فروردين توجه کنيم " مطابق با گفته های رهبری به هيچ قيمت از دستآورد های دانشمندان خود در عرصه هسته ای عقب نشينی نخواهيم کرد. نه آب سنگين اراک، نه کانون های ديگر قابل تغيير ميباشند.

اين سخنان حکيمانه مشابه همان کلماتی است که بعنوان فتوای های رهبر در سايت خامنه ای منعکس ميگردند. کلمات رسايی مشابه دستورات و اوامر رهبری در مورد مسايل اقتصادی و سياسی و اجتماعی کشور که اجرای آنها شرايطی هستند که امروز در کشور شاهد آنها هستيم. 

در روز شنبه 30 فروردين در ديدار با "صد ها نفر از زنان فرهيخته و نخبه" گفته است که "برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف های کاملا غلط غرب است. و هر کس مسأله زن را جدا از مسأله خانواده مورد بررسی قرار دهد، در فهم مسأله و تشخيص علاج آن دچار اختلال ميشود." نگاه غرب به زن که غربی ها به دلايل مختلف مسأله زن را بد فهميده اند، اما فهم غلط وتباه کننده را سکه رايج دنيا کرده اند وبا هوچی گری مجال حرف زدن به ديگران ومخالفان را نميدهند." ما بايد "از افکار غربی در مسايلی نظير اشتغال و برابری جنسی فاصله بگيريم".

رهبرمعظم دراين کلمات قصار اوامری صادرکرده اند که نياز به تفسير مفسرانی دارند همچون احمد خاتمی يا جنتی که همراه با سخنانی از امامان شيعه تأييد آنها را با صلوات نمار گذاران جمعه بدست ميآورند.

نمونه ای از دلسوزان فرهنگ غنی نظام ولايی که به مردم ايران نسبت ميدهند و کشتار معترضين به کودتای سال 88 را هنوز فتنه مينامند. اژه ای يکی از پايه های نظام است در مصاحبه مطبوعاتی خود برای اينکه عطوفت اسلامی رهبر و نظام او را به مردم ايران و جامعه بين المللی که درمورد ناديده گرفتن حقوق انسانی در ايران نشان دهد در مصاحبه مطبوعاتی خود درحالی که دو کانديدای مورد علاقه مردم ايران و خانم زهرا رهنورد و عده ای ازهمکاران آنها بعد از چهار سال هنوز عوامل فتنه ناميده ميشوند که در سخت ترين شرايط نگهداری ميشوند. تهديد ميکند اگر هوادران آنها نيز که در خارج کشور ميباشند اگر بخواهند ميتوانند به کشور بازگردند، منتهی بايد در ايران محاکمه و زندانی شوند.

نمايندگانی که با بند و بست های درون باند آخوندی بدون آگاهی از مسايل سياسی و روابط بين المللی اگر در مسايلی دخالت مينمايند که ازشعور و بينش آنها فزون تر است دو هدف دارند، تقرب به بيت رهبری خودنمايی و سنگ گذاری برای عدم پيشرفت وعده های روحانی.

يکی از وعده های روحانی برقراری ارتباط با کشورهای صنعتی جهان و ترغيب آنها به سرمايه گذاری در ايران است. در همه کشور ها برای توسعه ارتباط و پيشرفت کشور، دولت ها تصميم گيرندگان اوليه می باشند که پس از توافق برای اظهار نظر و تصويب به مجلس نمايندگان ارايه می گردند. اما در کشور ولايی ايران چون همه سياست ها توسط خامنه ای صادر ميشود، نمايندگان نيز بايد جدا از همه باشند.

بعد از مذاکرات مقدماتی دولت سوئيس با دولت ايران درمورد شرکت در سرمايه گذاری با دولت ايران بعد از مذاکرات اوليه مقرر گرديده بود نمايندگانی از پارلمان سوئيس برای مذاکره با دولت به ايران بيايند، اما در آستانه سفر نمايندگان پارلمان سوئيس به ايران صفرنعيمی زر بدولت روحانی دستورميدهد که نمايندگان پارلمان سوئيس بايد انگشت نگاری شوند و ضمنا بايد با رهبران فتنه نيز ملاقات ننمايند. 

نظامی که ادعا ميکند "نظام مقدس اسلامی و رهبری آن از پشتيبانی اکثريت قريب به اتفاق ملت ايران برخوردار ميباشند چه نگرانی بايد داشته باشند که نمايندگان پارلمان سوئيس با کروبی، مهندس موسوی و همسر او دکتر زهرا رهنورد که از درد قلب، تنفس وسرگيجه های مدام رنج ميبرند، و رهبر اجازه نميدهد هيچ درمانی درباره آنها بعمل آيد ديدن کنند؟ خامنه ای چنين کاری را نيز در مورد آيت الله منتظری اجرا کرد همانطور که بعد از مخالفت آيت الله شريعتمداری با حاکميت ولايت فقيه در قانون اساسی عليرغم اينکه بعد از واقعه چهارده خرداد و تصميم شاه به اعدام خمينی آيت الله شريعتمداری با اعلام مرجعيت خمينی او را از مرگ نجات داده بود او را گرفتار حصر خانگی نمود. اين اقدامات جنايتکارانه مشابه همان اقداماتی هستند که استالين و هيتلر در مورد منتقدين و معترضين اعمال ميکردند، با اين تفاوت که آنها خود را از قديسين و نماينده ولی عصر نميدانستند.

سی يکم فروردين هزار سيصد نود سه