Text Box: غارت بيت المال به دستور چه کسی ميباشد؟


ازآغازبهمن 1357 تاخرداد1368که آيت الله خمينی بايديت می پيوندد با توجه بدوره 9 ساله جنگ و با توجه به شخصيت آيت الله خمينی بعنوان ولی فقيه، هيچيک از ارگانها يا مسؤلين جرأت سوء استفاده از منابع ملی مردم را نداشتند، از اينرو نشانه ای دال بر سوء استفاده های مالی در اين زمان اعلام نشده است و مدرکی نيز دال بر سوء استفاده مالی ازاين دوره تاکنون ارائه نگرديده. اما بعد ازدرگذشت آيت الله خمينی، همه چيز تغيير ميکند. خامنه ای با يک قيام و قعود به عنوان ولی فقيه قدرت را بدست ميگيرد که نخستين کار او تغيير قانون اساسی است که در تاريخ 24 مرداد 68 برای اجرا به دولت ابلاغ می نمايد.
در قانون اساسی خامنه ای هيچ يک از سازمانهايی که ظاهرا بايد توسط آرای مردم انتخاب شوند، اجازه تصميم گيری ندارند. صلاحيت نمايندگان مجلس با شورايی تأييد يا رد ميشود که اعضای آنرا خود خامنه ای ابر ميگزيند. کل سياست های خرد و کلان کشور، نقل و انتقالات، سازمانهای اساسی مشابه راديو تلويزيون، اطلاعات و امنيت، تصويب برنامه های اجرايی و عملکرد دولت ها، بايد با توافق او باشد. اگر بر فرض محال مجلس شورای اسلامی قوانينی را تصويب کند، که قبلا موافقت او گرفته نشده باشد با حکم دولتی کان لم يکن اعلام خواهند شد. 
خامنه ای بدون اينکه صلاحيت و بينش کافی در مورد مسائل حساس کشور مانند اقتصاد، امور خارجه، ارتش، سپاه و فرهنگ زمان داشته باشد سلطه خود را بر آن ها می گستراند. بر مبنای اصلاحات قانون اساسی خامنه ای ولی فقيه مطلق ميگردد، که نه پاسخگو است و نه هيچ يک از ارگان های زير نظر او در برابر ملت ايران که صاحبان اصلی کشور هسند خود را مسؤل ميدانند. او است که بر اساس نظر خود و برای استمرار سلطه خود سياست ها و مجريان آنها را منصوب ميکند.
آقای روحانی که ظاهرا ممکن است آخرين تک خالی باشد که خامنه ای اضطراری برای حفظ فرمانروائی خود ناچار به انتخاب او بود، عليرغم حملات و کارشکنی های مجلس و سازمان های زيرنظر رهبر، گاهی مسائلی را نيمه فاش ابراز ميدارد که نمايانگر وسعت فاجعه ای است که ميهن ما بدان دچار شده است. روحانی هرچند هنوز اجازه آن را نگرفته که از غارت ها مخصوصا در هشت ساله گذشته سخن بگوند يا نه، اما درسخنرانی 22 بهمن خود از ناپديد شدن 9 هزار ميليارد تومان که در دولت خدمتگذار رخ داده است اشاره هايی ميکند:
" يک گروه با عنوان دور زدن تحريم ها منافع ملت را دور زدند وپول ملت را برداشتند. وقتی کلاهبرداری سه هزار ميلياردتومانی (بانک صادرات و بانک ملی توسط محمد خاوری وعلينقی جهرمی) فاش ميشود، دهان ها از شنيدن آن باز میماند، اما حالا معلوم شد که به بهانه دور زدن تحريم ها 9 هزار ميليارد تومان پول اين ملت به غارت رفته است، که ممکن است ارقام غارت خيلی بيش از اينها باشد!" 
آقای روحانی اجازه ندارد بگويد چه کسانی در پشت پرده غارت ها قرار دارند؟ وقتی خامنه ای، رهبران و توده های کثيری ازمردم را که به کودتای انتخاباتی سال 88 اوبا شعار"پس، رأی من کو؟" را فتنه می نامد، و با فرمان کشتار معترضين عادی، دو معترض انتخاباتی را نيزکه آرايی به مراتب بيش از کانديدای مورد نظر رهبر داشته اند، به زندان خانگی محکوم می نمايد. و مزدوران خوان غارت او بعد از چهار سال در تظاهرات روز 22 بهمن امسال "شعار مرگ بر فتنه گران" را ميدهند، آيا نميتوان حدس زد چه کسانی کار گردانان پشت پرده غارت بوده اند؟
يکی از کسانی که اين روزها به عنوان بزرگترين عامل غارت معرفی شده است بابک زنجانی ميباشد که بنا به گفته دادستان بطورموقت دربازداشت است. و به گفته همان دادستان بازداشت اودو ماه ديگر تمديد شده است. بنا بگزارش خبرگذاری آسمان وقتی زنجانی برای انجام وظيفه ثبت نام ميکند، برای گذرانيدن دوره سربازی به سپاه اردکان منتقل ميگردد. بعد از يک سال به هر دليلی آقای هاشمی رفسنجانی او را به تهران منتقل و به عنوان راننده به نوربخش رئيس بانک مرکزی معرفی مينمايد. پس از پايان سربازی با گرفتن چند کارت دلالی ارز، روزانه هفده ميليون دلار ازبانک ميگيرد تا در بازار ارز به فروش برساند و در ازای هر دلار 10 ريال به عنوان کارمزد دريافت ميدارد. معلوم نيست با تعهد چه شخصی اين مبلغ پول دراختيار او گذارده ميشود؟ 
در دولت احمدی نژاد در سال 90 بر اساس گزارش سايت آسمان با چند نفر از همکاران دولت احمدی نژاد وسرداران سپاه که درکارهای تجارتی، ساخت و ساز ساختمانی وصادرات و واردات قاچاق فعاليت داشتند آشنا ميشود، که پس از آن زيربنای دور زدن تحريم ها مخصوصا انتقال دلارهای فروش نفت آغاز ميگردد. با فاش شدن قاچاق يک کاميون طلا و دلار به ترکيه و اعترافات رضا ضراب در مورد همکاری با زنجانی معمای ضبط کاميون حامل پانزده ميليارد دلارشمش های طلا و پول نقد درمرز ايران و ترکيه توسط دولت ترک فاش ميشود. با عدم اعتراض يا تلاش دولت ايران برای کشف عوامل اين قاچاق ويا بازگيری آنها، معمای مسأله اکنون مشخص ميشود.
اژه ای سخنگوی قوه قضائيه درمصاحبه مطبوعاتی خود درروز 12 اسفند برای توجيه عملکردزنجانی ميگويد "همکاری زنجانی با سپاه پاسداران در جريان دور زدن تحريمهای بين المللی و ارتباط وی با وزارت اطلاعات دراين راستا بوده است. فرض کنيد در دوسه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه ميکند وميگويد من می توانم نفت را خريداری کنم يا آنها را بفروشم که در واقع اين يک نوع همکاری است و اشکال ندارد!". اين توجيه يکی از کسانی است که بايد از حقوق ملت دفاع کند، ولی توجه می کنيم چگونه ازيک غارتگر دفاع ميکند.
بر اساس سخنان آقای بيژن زنگنه وزير نفت بدهی بابت نفتی که زنجانی در دولت احمدی نژاد فروخته مبلغی بيش از دو و نيم ميليارد دلاراست که دراختيار زنجانی قرار دارد. که يکی از زاويه های کثيرالاضلاع غارتگزان منابع ملی ملت ايران ميباشد.
نيازی نيست برای آگاهی از ميزان فقر و گرسنگی توده های کثير مردم ايران، به شهرستان ها و يا روستا های دور دست سفرکنيم. صفوف گيرندگان سبد يارانه غذايی درتهران نطفه فاجعه ای است که در هشت سال شکل گرفته است. خامنه ای که ادعای رهبری مستضعفين جهان را دارد و سفله گان خوان يغمای او، او را نماينده امام زمان شيعيان اعلام ميدارند، روضه خوانی که پيش از انقلاب، پيش نماز مسجد پايين پا بود چگونه ثروتی را که مقدار آن باورکردنی نيست اندوخته است؟ کشوری که برروی منابع متعدد کانی مايع و سنگواره قرار دارد چرا بايد چنين در گرداب فقر فرو رود و رهبر آنها نتواند برای درمان دردی از هزاران درد مردم راهی پيدا کند؟ 
بنا به نوشته مخملباف که زمانی محرم بيت خامنه ای بود، ميزان ثروت خامنه ای برقم دوعددی ميلياردی رسيده است آيا کسی که برای شهروندان لبنان بعد از حمله اسرائيل دربيروت و شهر های شيعه نشين ديگر دستور ساخت کاخها وجايگاه تفريح ميدهد و برای عراق متجاوز به ايران مدرسه و مسجد ميسازد و ازگرفتن غرامت جنگی که به تصويب شورای امنيت سازمان ملل نيز رسيده بود خودداری ميکند، آيا سزاوار است بعنوان رهبرملت ايران انتخاب گردد؟ تا چنين منابع ملی ملت ايران را بذل وبخشش نمايد؟ در حالی که هشتاد درصد سهروندان آن در فقر مطلق زندگی ميکنند؟ اما او وافراد فاميل و چاپلوسان درگاه او چون مهاراجه های هندی و شاهان قرون وسطی اروپا زندگی کنند؟ آيا اينگونه زندگی کردن در خوکسی است که خود را خدمت گذار مستضغفان ايران و رهرو راه امام اول شيعيان ميداند. رئيس جمهور او نيز ساختمان ها و تأسيسات متعلق به مردم ايران را به افراد و مؤسسات مختلف واگذار کند؟ آستان قدس رضوی که در اختيار خاندان واعظ طبسی قرار دارد آيا تاکنون هيچ يک از دولت های نظام اسلامی در مورد درآمد موقوفات و هديه هايی که زوار در ضريج ميگذارند سؤالی کرده اند که اين مبالغ به چه مصرفی ميرسد؟ و چرا و به چه دليل احمدی نژاد شرکتی به ارزش 12 هزار ميليارد تومان را به نام آستان قدس رضوی به طبسی واگذارميکند. اين حيف وميل بيت المال، امتيازی برای دولت خدمتگذار است که براساس آن موفق به دريافت لوحه تقدير از رهبر ميشود. 
از شاهکارهای ديگر دولت خدمتگذار اتلاف 460 ميليارد دلار در ميدان گازی پارس جنوبی است که به علت کارشناسی خردمندانه سرداران انفلابی، نتيجه ای حاصل نشده است، اما دوبی درسال گذشته بيش از چهارصد ميليارد دلار از بخشی از حوزه مشترک با پارس جنوبی درآمد داشته است. شاهکار دولت خدمت گذار اين است که برای سال 93 نيز درخواست 30 ميليارد دلار اعتبار کرده بود اما بخت ياری نکرده که يکی از مريدان او آنطور که او فکر ميکرد جايگزين او شود. 
برای اکثريت ملت ايران روش دوگانه مجلس سؤالی است که نمی دانند از چه مقامی بايد پاسخ خود را دريافت دارند؟ از بدو تشکيل کابينه آقای روحانی نمايندگان مجلسی که هر روز بهانه و ايرادی ساز ميکنند و وزيران کابينه روحانی را مکلف ميسازند برای پاسخ گويی به سؤالات بيهوده آنها به مجلس بيايند، چرا در هشت سال رياست اجمدی نژاد از ابراز اين خدمت به ملت ايران آنطور که ادعا میکنند، دريغ ميکردند؟ و اگر سؤالی مطرح ميشد، او از آمدن به مجلس و دادن پاسخ به نمايندگان خودداری مينمود. چه کسی از او پشتيبانی ميکرد وچرا؟ مردم ايران به خوبی دليل را ميدانند. آقای روحانی نيزاين را ميداند، اما بچه دليل آنها را مطرح نميکند؟ شايد رهبر نمیخواهد. زيرا او است که حق وتوی کامل دارد و خود را تصميم گيرنده و قيم ملت ايران ميداند.
برای مردم ايران که ارثيه نياکان و زادگاه خود را مصون از نابودی و سقوط ميخواهند، فقط يکراه در پيش رو دارند. نگاهی به رخدادهای اوکراين ميتواند درس با ارزشی برای مردم ايران باشد. کودتای پوتين به بهانه حفظ اقليت روسی در کريمه که نقطه استراتژيک دريای سياه می باشد و روسيه بعد از فروپاشی نظام خودکامه استالينی به دنبال تجديد آن دوران خفقان و استعمار کشور های اشعال شده آسيای مرکزی و اروپای شرقی است تا برای رسيدن به دريای آزاد راهی بيابد که بتواند از آن علاوه برداشتن پايگاه نظامی برای احيای روسيه دوران استالينی با تسلط به دريای سياه نفت و گاز روسيه را راحت و ارزان تر به اروپای غربی حمل نمايد. اين تنها دليل اشغال کريمه ميباشد، دفاع از شهروندان روسی و دلايل ديگری که پوتين اعلام ميدارد، سفسطه و بازی های سياسی مأمور سابق (کی. جی پی) است که ضمنا در پشت پرده احتمالا استراتژيست و استاد بزرگ استراتژی ايران نيز ميباشد. 
مصاحبه مطبوعاتی نخست وزير انتخابی موقت اوکراين در روز چهارشنبه در بروکسل ممکن است اثری در مغز خودکامه پوتين نداشته باشد، ولی ميتواند درس آموزنده ای برای ملت ايران باشد، و فصل جديدی در روش سياسی دولت ها و ملت هايی بگشايد که زير سلطه کشوری بيگانه يا نظامی سلطه طلب، که از بديهی ترين حقوق انسانی در قرن بيست و يکم محروم هستند "برای اينکه جهان و پوتين بدانند که آيا ساکنين کريمه که بيشتر آن ها اوکراينی الاصل هستند اعلام دارند که آيا ميخواهند اوکراينی بمانند يا تبديل به کشوری زير سلطه روسيه گردند، بجای استفاده از نيروی نظامی اشغالگر با برگذاری انتخاباتی سراسری و آزاد بدون اشغال و کمک نيرو های نظامی خواست مردم را بدانيد. ملت ايران نيز بايد راهی چنين بپيمايد.
آقای خامنه ای و حلقه ذوب شدگان درولايت بدنبال مقام و زندگی مرفه خود می باشند، آنها فرمانروايی خامنه ای را برای آن طالب هستند که دوام و بقای خود را درسايه فرمانروايی خامنه ای می بينند، از اينرو نقش سخن گويان طوطی صفت او را ايفا ميکنند، و برای اينکه مطمئن باشند حماسه های سانديس خور های نهم دی 88 نمايشی مصنوعی و بی محتوا ميباشد، اگرقبول ندارند ميتوانندازمقام رهبری درخواست نمايند برای خاطر و اطمينان با همه پرسی صادقانه و آزاد، خود را از زبان و به گفته اژه ای از توطئه امريکا و شر فتنه گرهايی که در تمام کشور و احتمالا در خارج از کشور وجود دارند رها سازند.
شانزدهم اسفند هزار سيصد نود دو