Text Box: بر سر دو راهی 

پس ار سی و چهارسال جهان ستيزی و تحمل فجايع، جنگی هشت ساله، جلای ناچارانه وطن تعداد زيادی از ايرانيان، فشار تنش و تحريم هايی که بازده آنها فقر، گرسنگی، بيماری های بدون علاج به سبب کاربرد بنزين غير استاندارد ساخت آزمايش گاه دولت دهم، اختلاف طبقاتی دهشتناک. دربيست چهارم خردادسال 92 با عقب نشينی نسبی خامنه ای از سياستی که طی سه دهه و نيم برکشور حاکم بود، در انتخابات سال 92 آقای حسن روحانی با برنامه هايی متفاوت با دولت نهم ودهم، با پيام و وعده رفع تنش های بين المللی، مردم ايران روزنه اميدی به سوی زندگی بهتری را ترسيم کردند و با اميدی دگرباره در انتخابات شرکت نمودند و به جهانيان نشان دادند که ملت ايران هيچگاه رسيدن به آزادی و حاکميت ملی را از خاطر نخواهد زدود. 
هرچند اصولگرايان ازنخستين روزرياست جمهوری روحانی عليرغم پشتيبانی آقای خامنه ای ازمخالفت و دولت ستيزی با او آرام نگرفته و در برنامه های دولت روحانی مشکل سازی ميکنند اما درسطوح جهانی سخنان و عملکرد آقای روحانی در دو ماه ونيم گذشته آنان را متقاعد ساخته که "شايد کشتی بان را سياستی دگر آمده است" گردهمآيی ژنو، دريچه ای برای رسيدن باين اميد بود. اما اثر سياست يهودی ستيزی احمدی نژاد با پايان يافتن دوره رياست جمهوری او در ايران ظاهرا به تاريخ سپرده شده است، اما از خاطر نژاد پستان که در رأس آنها نتانياهو قراردارد برای بهره برداری ازآن مستمسکی برای نوحه سرايی وباج خواهی از امريکا از آن ستفاده ميکند. 
کشتار يهوديان درآلمان نازی فاجعه ای انسانی بودکه مسلما فراموش نخواهد شد. همانطور که کشتار ارامنه در ترکيه و کشتار 50% از ايرانيان در دوران جنگ جهانی دوم، توسط بيماری وبا و قحطی که دولت بريتانيا مسؤل آن بوده فراموش نخواهند شد. يهوديان به عنوان انسانهايی که طی چهارهزار سال در کشورهای مختلف زندگی ميکردند، شايد حق داشته باشند جايی در کنار پيروان مذاهب ديگر در صلح و آرامش زندگی مشترک خود را ادامه دهند، اما نه به بهای کشتار ميليون ها انسان ديگر. مشابه آنچه تاکنون طی پنجاه سال گذشته انجام شده است با اين تفکر واپسگرا که فلسطين سرزمينی است که خداوند به آنها واگذار کرده زيرا اقوام اسرائيل برگزيده يهوه ميباشند. بر اساس همين تفکر نژاد پرستانه و ارتجاعی نتانياهو و هفکران او هيچگاه حاضر نشده اند در چهار چوب مشخصی که حقوق فلسطينی ها نيز در نظر گرفته شود تا صلحی پايدار در منطقه برقرار شود زيرا بر اساس اين تفکر نژاد پرستانه و واپسگرانه که "يهوه" آن سرزمين را به آنها اعطاء کرده است در روندی پيش ميروند که سلطه خود را بر تمام سرزمين های فلسطين و سپس اردن مستقر سازند، حتی اگر همه ساکنين فلسطين را قتل عام نمايند. اين تفکر ماليخوليايی ميباشد که درمورد مذاکره با ايران ميگويد" هر قراردادی با ايران مخالف با صلح است." اين سخنان از مغز کسی تراوش ميکند که او و زمامداران همپالکی او، پس از هفده سال که از تلاش رئيس جمهور کلينتون برای برقراری صلح بين اسرائيل و فلسطين ميگذرد هنوز نژاد پرستان اسرائيلی که عملکرد آنها آفريننده "القاعده" ميباشد بدون توجه به درخواست های بين المللی در فلسطين سلاخی ميکند. کشتار بيش از سه هزار فلسطينی در دوره قبلی نخست وزيری او را جهانيان فراموش نکرده اند.
نتانياهو انتظار دارد همه کشورهای خاور ميانه با اين انديشه که روزی خطری برای اسرائيل نباشند، به گونه ای تجزيه يا در شرايط ماقبل تاريخ قرار گيرند. از اين رو با تمام توان و امکانات خود ميخواهد ازبرقراری مصالحه اتمی بين ايران وکشورهای 1+5 جلوگيری نمايد بدين دليل پيش از اينکه توافقی به عمل آيد ميگويد" اسرائيل با تمام توان خود عليه رسيدن به يک صلح اتمی با ايران مخالفت خواهد نمود. و اقدام نظامی عليه ايران را برای خود محفوظ نگاه خواهد داشت."
بی اعتنايی به باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا دربرابر دوربين تلويزيون، توهينی آشکار نخست وزير ائتلافی کشوری با 6 ميليون جمعيت به آنهايی است که در دو دوره پيايی انتخابات دموکراتيک امريکا به رئيس جمهور باراک اوباما رأی داده اند. و با نهايت تأسف بايد گفت اشکال تراشی و مشکلاتی که در دوره دوم رياست جمهوری، لابی اسرائيل برای اوباما به وجود آورده اند ناشی از آن است که رئيس جمهور حاضر نشده بار ديگر جوانان امريکايی در راه اهداف نژاد پرستانه نتانياهو قربانی شوند. 
اگر باند نژادپرست نتانياهو موفق شوند مانع برقراری روابط امريکا و ايران شوند، فاجعه ای در خاورميانه به وجود خواهد آمد که درحال حاضر قابل پيش بينی نميباشد. وقتی که دولت های اسرائيل تاکنون حاضر نشده اند سازمان بين المللی انرژی هسته ای از اسرائيل بازديد نمايد با جه دليل و منطق باادامه مذاکرات هسته ای کشورها 1+5 با ايران مخالفت ميورزند؟ وچون نتوانست با دلايل بی پايه خود جان کری وزير امور خارجه امريکا را موافق با اجرای برنامه های کودکانه خود قانع سازد، از وزير امورخارجه فرانسه ياری خواست تا در هفته آينده دز ملاقات با او مشابه نمايشی که در اجلاس سازمان ملل متحد مورد تمسخرجهانيان قرار گرفت ابداع کند تا در اجلاس آينده ژنو به نمايش گذارد.
در اين موقعيت که رئيس جمهور ايالات متحده امريکا و کشورهای ذی نفوذ جهان در برابر زياده خواهی های اسرائيل ايستادگی ميکنند، و نتانياهو ادعا ميکند که "هر قراردادی با ايران مخالف صلح ميباشد" با چه دليل و منطقی در داخل ايران گروهی بدون توجه به اين واقعيات درحالی که خود را ولايت مدار وپيرو رهبرميدانند هر روزنغمه نوی عليه رنيس جمهور روحانی ساز ميکنند؟
آيا اين گروه نميدانند شعارهای ضد امريکايی وبيلبوردهای ضد باراک اوباما درراستای منافع چه کسی ميباشد؟ آيا راست های افراطی امريکا و لابی قدرتمند اسرائيل که مخالف اوباما بوده و در پيروی از سخنان نتانيايو از برقراری روابط امريکا و ساير کشورهای اروپا با ايران نيز ناراضی هستند ازاين رفتار و شعارهای ضد امريکايی مستمسکی برای قانع کردن شهروندان امريکايی که ايرانيان مخالف امريکا هستند. همان کسانی هستند که 444 روز ديپلماتهای امريکايی را گروگان گرفته بودند. و با بهره برداری از اين شعارها ميتوانند شهروندان معمولی امريکا را قانع کنند که گفته ها و پش بينی های نتانياهو واقعياتی است که بايد اجرا شوند؟
اين جماعت که هشت سال شاهدان ويرانی ها و غارتگريهای احمدی نژاد بودند، آيا سخت گيری ها و نکته سنجی هايی را که اکنون درمورد سياست های داخلی و بين المللی و حتی انتخاب يک معاون وزير آقای روحانی ساعت ها در مجلس سخنرانی ميکنند و ايراد ميگيرند، درمورد ندانم کاری يا مشکل و دشمن تراشی عمدی احمدی نژاد هيچگاه کوچکترين اعتراضی نموده اند؟
کشتن آقای رحمت آبادی معاون وزارت معادن، صنعت و تجارت در راستای بهره برداری چه کسان و يا چه کشوری ميباشد؟ انعکاس اين خبر در جهان چگونه توجيه ميگردد؟ کدام باند مافيایی از اين قتل بهره برداری ميکند؟ برنامه آقای رحمت آبادی در جهت قطع تطاول چه گروهی بوده است؟
آيا سرنوشت يمن، ليبی و سوريه نمی بايست الگويی برای کسانی که امروز مانع کارهای تنش زدای روحانی و کابينه او ميشوند باشند؟ اکر امروز آقای روحانی نتواند مأموريتی را که خواست مردم ايران در آشتی بين المللی و برطرف کردن تنش هايی که عليه ايران بازمانده از سياست های جمعی دوران احمدی نژاد گريبانگير شهروندان و کشور ايران شده است برطرف نمايد آيا اين گروه باز فرصتی به دست ميآورند که خود را نماينده مجلس ايران بدانند؟ 
شرايطی که اين زمان گريبانگير کشور و ما شهروندان ايران شده است علاوه بر تعامل بين المللی نياز به يک آشتی ملی تمام ايرانيان در سراسر جهان دارد. سخنانی همچون دفاع خانم شيرين عبادی از آزادی های سياسی که خواست همه ايرانيان ميباشد و بايد درمورد آن ها سخن گفت آيا در چنين موقعيتی در صلاح آزادی های سياسی و حقوق بشر ميباشد؟ اعتراض اعتراض و خرده گيری از عملکرد روحانی در اين شرايط نميتواند مدرکی باشدکه مورد بهره برداری نتانياهو و سودجويان بين المللی مشابه دولت فرانسه گردد، که در انتظار سوريه يا ليبی ديگری در ايران لحظه شماری ميکنند.
در جنگ دوم جهانی بعد از فروپاشی خط دفاعی ماژينو توسط ارتش آلمان و پيمان صلح اجبارانه مارشال پتن با هيتلر، وقتی فرانسه زير سلطه کامل ارتش آلمان قرار ميگيرد اجزاب کمونيست، سوسياليست،دوگليست وحتی محافظه کارترين حزب فرانسه که همگی مخالف يکديگر بودند، اتحاد مشترکی برای رهايی ميهن خود تشکيل ميدهند و تا رهايی ميهن تا اخراج آخرين سرباز اشغالگر نازی دوش به دوش يکديگر درکوه و دشت، خانه به خانه شهرها فداکارانه برای آزادی خود و ميهن خويش جانبازی کردند. آيا ما که ادعای 3000 سال تاريخ را داريم نميخواهيم از سخن سرای بزرگ ميهن خود فردوسی پند گيريم و همه برای نجات ميهن خود يکنواخت سخن گوييم:
اگر جمله گی تن به کشتن دهيم
از آن به که کشور به دشمن دهيم
اين کشته شدن، جنگ تن به تن نميباشد، بلکه اتحاد، همبستگی ملی و يک زبانی برای نجات ميهن است