Text Box:  آن روز که ناقوس های آزادی به صدا درآمدند

خاطرات دردناکی، ساليان بس دراز جسم و روان ما ايرانيان را آزار ميداد، قراردادهای گلستان و ترکمانچای، که ثمره آنها جدا سازی بخش های از ميهن گرديد، مقاوله نامه های سالهای 1907و 1921 که ميهن باستانی مارا تبديل به مستعمره هيولای توسعه طلب بريتانيا مينمود که با تلاش  وفداکاری نمايندگان وپشتيبانی مردم ايران کان لم يکن گرديد. اما شوربختانه در سال 1312 با تمديد قرارداد دارسی سرنوشت سياست گذاری های دولت و غارت بزرگترين منابع نفت جهان در آن زمان مطلقا و کلا در اختيار بريتانيا قرار گرفت و با هدف جاوانه نمودن آن علاوه برتسلط ديکتاتوری رضا خان، رجال بی وطن و خود فروخته، نقش دفاع از استمرار غارت بريتانيا را به عهده گرفتند. 
سال 1329، سالی پرفراز و نشيب برای ايرانيان بود. سقوط رضا شاه و تبعيد او به جزيره موريس مستعمره دولت انگليس، تشکيل سازمان ها و احزاب مختلف و بيداری نسبی ايرانيان، جنبشهای مردمی در هندوستان و افريقا عواملی ميشوند که دولت انگليس استمرار غارت خود در ايران را درخطرمی بيند، ازاينروبرای تثبيت قرارداد نفتی 1312 واستمرار سياست استعماری خود در ايران به عنوان تجديد نظر درقرارداد نفت ظاهرا الحاقيه ای به قرارداد منعقده زمان رضاشاه به بهانه افزايش درآمد دولت ايران از منابع نفتی  بنام الحاقيه گس  گلشائيان با دولت ساعد تدوين ميشود که به سبب پايان دوره قانون گذاری نميتواند رأی مجلس شورای ملی را بدست آورد.
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی ايران دوره ای سرنوشت سازنه فقط برای مردم ايران ، بلکه موجد تحولاتی در کشورهای استعمار زده آسيا و افريقا بود. تشکيل جبهه ملی توسط گروهی از ملی گرايان ايران، انتخاب دکتر محمد مصدق در انتخابات دوره چهاردهم از تهران، پشتيبانی مردم ايران مخصوصا دانشجويان دانشگاه های تهران و هنرسرايعالی، پيوستن دانش آموزان به جنبش مردم ايران، پشتيباتی بازار و اکثريتی از کارکنان دولت زيربنای تحولی گرديدند که در روز چهارم آذر 1329 کميسيون نفت مجلس شورای ملی پيشنهاد ملی شدن نفت را  به نام سعادت ملت ايران و بمنظور کمک به تأمين صلح جهانی، با امضای دکتر مصدق، دکتر شايگان  الهيار صالح، حسين مکی و حايری زاده به تصويب رسانيد.
رهبران ملی گرای جهان در مورد ملی کردن نفت چنين اظهار ميدارند: دکتر سوکارنو يکی از قهرمانان استقلال اندونزی و نخستين رئيس جمهور آن کشور بعد از رهايی از استعمار هلند ميگويدنهضت ملی ايران طليعه سعادت ملل شرق ميباشد. نهرونخست وزيرهندوستان بعد از استقلال اعلام ميدارد  مسأله ملی کردن صنعت نفت در ايران صرفا ملی کردن صنايع نفت نيست، بلکه حقيقت وجود ناسيوناليسم ايرانی است که ساليان دراز سرکوب شده بود.
ملی کردن صنايع نفت ايران، هرچند ظاهرا باکودتای بيست هشت مرداد نتوانست به همه خواسته های ملت ايران جامه عمل بپوشاند، اما اين واقعیت غير قابل انکار را به ثبوت رسانيد که درهر زمان و در هر شرايطی ملت ايران همانطور که توانست هيولای بريتانيا را با همبستگی از خانه خودبيرون راند، ميتواند با همبستگی ملی به تمام خواست های خويش جامه عمل بپوشاند نظام های خودکامه اعم ازشاهی يا نظام ولايی ما قبل تاريخ در برابر اراده ملت ايران همچون برگ های سوخته از باد پائيزی سخت ناپايدار ميباشند، زيرا در برابرخواست ملت ايران برای رسيدن به حاکميت ملی همچون برگ خزان غيرمقاوم و ناپايدار هستند. ارداه ملتها مافوق خواست همه خود کامگان تاريخ بوده و هست.
ضمن تبريک ياواره سالروز ملی کردن صنايع نفت و نوروز به ملت سرفراز ايران، يقين داريم ملت ايران خواهد توانست با همدلی ويک زبانی سقوط هر ديکتاتوری را امکان پذير سازد
بيست نهم هزار سيصد نود يک