Text Box:  موريانه ها، از حرکت باز نايستاده اند 
. 
آقای روحانی بعد از ايراد سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شرکت در مصاحبه با کريستيان امانپور و مذاکره تلفنی چند دقيقه ای با باراک اوباما رئيس جمهور امريکا، به ايران باز میگردد. اين واقعيت را نبايد فراموش کرد که روحانی در چهارچوب قانون اساسی نظام اسلامی برگزيده شده و میبايد در چهار چوب همين قانون کار کند. او بطور حتم نخواهد توانست پاسخگو و اصلاح کننده تمام نارسايی هايی باشد که هم اکنون در سراسر ايران پخش شده است. اما او برگزيده ميليون ها ايرانی ميباشد که هشت سال در زير سلطه غارت گران و خراب کارانی قرار داشتند که ميهن ما را تا مرز ويرانی و فروپاشی کشانيده اند، و هنوزنيزموريانه وار برای فروپاشی و ادامه غارتگری از منابع ملی ايران تلاش ميکنند.
اين واماندگان در منجلاب خرافات و گزافه گويی از هر وسيله ای برای سد سازی در برابر رئيس جمهور بهره ميگيرند تا شايد استمرار چپاول و غارت گریهای خود را جاودانه سازند. 
درحالی که جهانیان از سخنان رئيس جمهور تقدير ميکنند و در خلال گفته های او خاورميانه ای را در اذهان خود ترسيم مينمايند که درصلح و آرامش درراهی گام ميگذارد که درآن دوستی جایگزين کشتار و ويرانی ميشود. اما با اظهارات مصباح يزدی عليه روحانی که هنوز عقده انتخاب نشدن  جليلی کانديدای خود را نتوانسته از سر بيرون کند، حربه ای دراختيار نتانياهو که ازهم اکنون خود را آماده ميکند تا درمجمع  ملل متحد ازروحانی لولويی بسازدکه با احمدی نژاد مريد مصباح يزدی و همپالکی های او تفاوتی ندارد. شايد بتواند فصايی را که روحانی و ظريف با سخنان ومنش خود درراستای منافع مردم ايران درسازمان ملل متحد ومصاحبه های خودبه وجود آورده اند، تغيير دهد.
شوربختانه در داخل ايران نيز افرادی چون مصباح يزدی با تجهيزو راه اندازی سی چهل نفر مزدور که خود را "کميته صيانت از منافع ايران" می نامند با کفش پراکنی و شعارهای "مرگ بر امريکا" در مسير رئيس جمهور حربه ای در اختيارشاهين های امريکا ونتانياهو ميگذارند که به مردم امريکا و جهانيان بگويند، هيچ تغييری درروش و نظر دولت ايران رخ نداده است و سخنان روحانی و ظريف دام فريبی برای جهانيان است. آيا نميتوان گفت که وجه مشترکی بين مصباح يزدی و باند او با نتانياهو وجود دارد؟ آيا گروههايی که درگوشه و کنارکشور قد علم کرده و با وسايل مختلف فضای کشور را ابر آلود ميکنند تا درسياهی آن خودکامگی خود را پايدار نگه دارند، همان راهی را نمی پايند که نتانياهو می پيمايد؟
اين تفکرخرابکاری و سد سازی در راه رئيس جمهور منحصر به  روحانی نمايانی جون مصباح يزدی نميباشد. آنها در لايه های مختلف اجتماعی ازمجلس تا سپاه و سازمان های امنيتی وجود دارند، که با همه توان خود از ابزاری که در اختيار آنها قرار کرفته استفاده می کنند تا اقدامات روحانی را با شکست مواجه سازند.
حميد رسايی، يکی ازکارگردانان گروه لباس شخصی های ظاهرا خودسر که با سکوت وحمايت از خرابکاریهای احمدی نژاد، و نقش مؤثری که درکشتار سال 88 بر دوش دارد، و حماسه سانديس خورهای نهم دی 1888 ميدان انقلاب تهران راترتيب داده بود، و بنام نماينده تهران يکی از کرسی های مجلس رااشغال کرده است، مبلغ يک ميليارد و هشت صد ميليون تومان پاداش از احمدی نژاد، ظاهرا برای ادامه انتشار نشريه 9 دی، وی دريافت داشته،. در مورد سفر روحانی و موفقيت او درکاستن نسبی ازتنش جهانی عليه ايران که ممکن است راهی برای رفع پاره ای از نارسايی های حاکم باشد، به بهانه اين که مقاومت 34 ساله ايران، در گفتگوی روحانی با اوباما شکسته شده است. اظهار ميدارد: "رئيس جمهور محترم  با شکستن مقاومت 34 ساله در گفتن نه، به امريکا بايد پاسخ دهدچه چيزی بدست آورده است؟ درحالیکه اميد بود با بيانات اخير رهبر انقلاب، ايشان فراموش نمیکرد که در برابر چه موجود شيطان صفتی نرمش ميکند." 
شريعتمداری بازجو و شکنجه گرسابق که اکنون سخنگوی رهبردر روزنامه کيهان است در روزنامه کيهان مينويسد"دستی که ازسوی اوباما وسط يکی از راهرو های سازمان ملل يا سرميز ضيافت، به سوی منتخب ملت ايزان دراز شود، دست يک جنايتکار است که از آستين شيطان بيرون آمده است. (یووال آشنانیتیز) وزیر امور استراتژیک اسرائیل نيز که مشابه رهبر خود نتانياهو از ملاقات روحانی با اوباما وحشت دارد دور از عرف دیپلماتیک به اوباما توصیه ميکند که ازدست دست دادن با رئیس جمهور ایران اکیدا خودداری کند. تناسب اين دو گفتار از کجا سرچشمه گرفته است؟ که ولايتمداران مال طلب داخلی، نتانياهو و همکار کابينه او همه يک سخن ميگويند؟
هم صدايی اين سخنان و عکس العمل های منفی، گروه های قدرت طلب در ايران که رمز بقا و پايداری خود و استمرار تنش و تحريمهای جهانی عليه ايران را در راستای منافع خود و مواری با خفقان عمومی ميدانند و علاقه ای بفضای آرامش بخش و اميد که با انتخاب روحانی بگفته رهبر "حماسه مردمی و ملی" ميباشد، را ندارند، اين گروه های ضد ملی و مردمی با عمل کرد های خود در اين انديشه هستند که وجهه جهانی بدست آمده را به انواع مختلف در نطفه خفه نمايند.
بگزارش سازمان حقوق بشر، ماموستا جمال حسينی، امام جماعت سنی مذهب مسجد جامع دهستان قروجايی از توابع شهرستان قروه در روز جمعه 5 مهر پيش از برگذاری نماز جماعت، پس از آزارو اذيت بدون هيچ دليل توسط مأمورين اداره اطلاعات ازمحل سکونت خود به نقطه دور افتاده ای انتقال می يابد. چند روز پيش از اين ماجرا نيز ماموستا فيض الله حسين پناهی که قبلا بجرم برگذاری کلاس های مذهبی و ادبی فرهنگی، توسط مأمورين اطلاعات وامنيت از مقام روحانيت خلع شده و بازداشت گرديده بود، پس ازيک ماه شکنجه وفشارهای روحی وجسمی در بازداشت گاه با پرداخت وثيقه ای سنگين آزاد شده بود، مجددا بازداشت ميگردد. هر روزه هزاران نمونه از اين جنايات و بی تدبيری ها در کشور رخ ميدهد که می بايست زمانی به پايان برسد. 
با انتخاب روحانی و تأييد او بوسيله رهبر، آقای خامنه ای در برابر صفحه شطرنجی قرار گرفته که مجبور است بازی را تا پايان آن ادامه دهد. رهبر اگر توانست رئيس جمهور خاتمی را به گفته خود خاتمی تبديل به "تدارکاتچی" خود بنمايد، اتفاقی بود که بين شانزده تا دوازده سال پيش رخ داده است بعد ازخراب کاریهای عمدی و اختلاس های سرسام آور دوره احمدی نژاد و اشتباه ناآگاهانه يا با دليل، خامنه ای دراهدای لوحه تقدير به او، رهبر برای سامان دادن نارسايی ها چاره ای جز انتخاب دو راه نداشت. يا گزينش سياست مداری ورزيده چون روحانی که بتواند در مناظره های تلويزيونی رقبای خود را کيش مات نمايد، يا اگر اسرائيل موفق نشود اوباما را مجبور به آغاز جنگی فرسايشی با ايران بکند، شاهد فروپاسی تدريجی فرمانروايی خود باشد. از اينرو هر چند در اين مرحله در برابر افرادی چون شريعتمداری و فرماندهان سپاه نتوانست فورا اقدام مثبتی در تغيير رويه گذشته خود بدهد و مانع مذاکره يا دست دادن روحانی با رئيس جمهور امريکا شود. سياس بودن روحانی در ابتدای بازی نشان داد که او برنده ميدان است و به رهبر ثابت کرد که او نميتواند در انتظار "تدارکاتچی" ديگری باشد.
در اين شرايط رهبر بايد به اين بازی ادامه دهد، زيرا برخلاف خواست غلامان خانه زاد خود روحانی با سياست مدبرانه خود نه با دست دادن بلکه با تلفن و بيانی رسا نظرات خودرا به آگاهی رئيس جمهور امريکا رسانيد و با توجه به نحوه برخورد دولت امريکا و ساير دولت هايی که تحريم های آنها پايه های حکومت رهبر را متزلزل ساخته بودند با رئيس جمهور منتخب بگونه ای بودکه به نظر نميرسد آقای خامنه ای ازاين تماس ناراضی باشد. اما شرط ادامه اين بازی آن است که رهبر به تدريج با درايت و همکاری، سد های جدا کننده و ويران گری را که غارتگران در برابر اوبا هدف عدم همکاری با آقای روحانی ساخته و ميسازند ويران کند و ارگذشته ای که احمدی نژاد و ارگان های هشت سال زمامداری او برای نابودی و ويرانی و بدنامی اوساخته بودند که وسيله ای برای عدم اطمينان اکثريت مردم ايران و رأی ندادن به کانديداهای مورد نظر او بود هشداری گرديد که رهبر اين واقعيت را بپذيرد "تنها نيروی پايدار و نگاهدارنده هر نظام  پشتيبانی ملت ها از نظام ميباشد. فرمانبرداری غلامان حلقه به گوش فقط برای سوء استفاده و مال انذوری ميباشد. همانگونه که در هشت سال گذشته شاهد آن بوده است.
هشتم مهر 1392