Text Box:  نقشی بر آب 


کمتر ازدو ماه از تنفيذ رياست جمهوری آقای روحانی گذشته است که سخن سرايی و پا مبنری خوانی " ولايتمداران " همراه با رجز خوانیهای سردارانی که شاخص ترين شخصيت آنها دستبرد به بيت المال و انباشتن ثروت های ميلياردی به عنوان خصوصی سازی اموال دولتی در دو دوره رياست جمهور مردمی و خدمتگذار منصوب رهبرفراهم آمده است، بارديگرخاطره دولت تدارکاتچی محمد خاتمی را ميخواهند در اذهان مردم ايران زنده نگه دارند. 
قاسم سلیمانی يکی از سرداران اسلام است که از سال 79 فرمانده سپاه قدس، بخش برون مرزی سپاه پاسداران ميباشد. او در نطق خود در مجلس خبرگان رهبری ميگويد "عده ای انتقاد ميکنند که ما چرا از سوريه حمايت ميکنيم؟ ما وظيفه داريم از مسلمانان حمايت کنيم زيرا آنها زير فشار و ظلم هستند!" به اعتقاد اين سردار وقتی بيش از صد هزار نفر انسان قتل عام ميشوند و همه آنها، حتی کودکان خردسالی که با ماده "سارين" با زجر قتل عام ميشوند، بايد از قاتل آنها حمايت کرد؟
بشار اسد فرزند خلف حافظ اسد همان راهی را می پيمايد که پدر او پيمود. حافظ اسد در کودتای خود برای رسيدن به قدرت چهل هزار نفر را که اکثريت آنها سنی مذهب بودند قتل عام ميکند تا سلطه اهريمنی خود را به اکثريت سوری ها تحميل کند، و اکنون دستهای پسر او از خون بيش از صد هزار نفر گلگون شده است، اما هنوز اکثر اعضای رانت خوار نظام ولايی او را رهبری دموکرات ميدانند که خدمتگذار ملت سوری است، و قتل عام او را توجيه ميکنند، زيرا خود نيز همفکر و هم انديش او هستند. کشتار های دوره نظام ولايی در ايران نمونه شاخصی از آن است. 
سردار نطام ولايی قتل عام 50 نفر از مجاهدين را که به شنيع ترين و دلخراش ترين وضع قتل عام ميشوند را " انتقام الهی و اينکه وعده خدا محقق شد" ميداند. اين افراد نيز مشابه مقتولين سال 67  بدون محاکمه به قتل ميرسند. آيا واقعا اسلام چنين جنايتهايی را می پزيرد؟ اگر چنين است چراجمله "بنام خداوند بخشنده ومهربان" زينت بخش قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان ميباشد؟
قاسم سليمانی همچنين درمورد جنگ شيعه - سنی ميگويد برخی ازکشورهای اسلامی ازتشيع هراس دارند به همين جهت قطر در سوريه 12 ميليارد دلار هزينه ميکند تا از گسترش جمهوری اسلامی جلوگيری کند. سردار در طرح اين بحث ميخواهد کشتار مسلمانان سوری را توجيه کند که شورشيان شهروندان سوريه نيستند، بلکه مزدورانی هستند که همچون لژيون های فرانسوی عليه نظام مردمی اسد می چنگند.
در همين راستا روز ۱۸ شهریورخامنه ای درسخنرانی خودمشابه همه حرفهای حکيمانه خود ادعا ميکند: "پيروزی انقلاب اسلامی ايران نقطه عطفی در رويارويی تاريخی اسلام و غرب بوده است که باعث "بيداری اسلامی" شده که سراسيمه گی کشورهای غربی را همراه داشته است.
چه عواملی سبب شده اند که به گفته خامنه ای انقلاب اسلامی نمونه ای برای ملت های زير ستم خاور ميانه و افريقا باشد؟
با توجه به عدم آگاهی خامنه ای از زير و بم های تاريخ او نميداند يا برای حفظ سلطه خود نمی خواهد به خود بقبولاند که کشور های امريکا، فرانسه، انگليس و آلمان بوده اند که در کنفرانس گوآدلوپ نسخه "نظام اسلام ولايی" را برای ملت ايران تجويزکردند، وچون شاه بسبب خودکامگی و ناديده گرفتن حقوق مردم ايران، باور نداشت که بدون برخورداری از پشتيبانی مردم نميتواند در هر قمارسياسی برنده شود، از اينرو بی گداربه آب ميزند و با اعلام عدم تمديد قرارداد استعماری کنسرسيوم نفت، که خود مسبب آن بوده است، جاده صاف کن خمينی که با دروغ و ريا همانطور که خوداذعان کرد با "خدعه" مردم ايران را فريب داد تا نظام خودکامه ولايی خودرا به مردم تحميل کند. و خامنه ای آن را "بيداری اسلامی" می خواندکه به کشور های مصر، تونس، ليبی و يمن کشانيده شده است.
با اين تصور خام بود که خود ودولت دست نشانده او همواره در برابر کشورهای غربی از سياست تهاجمی سخن ميراندند که نتيجه آن نارسايی ها و تحريمهايی است که عليه کشور ايران اعمال شده و رئيس جمهور او احمدی نژاد آن ها را بی اثر می ناميد. او واقعيتی را بيان می داشت، زيرا تحريم ها در روند زنذگی او و همه اعضای زير مجموعه نظام ولايی نه فقط اثری نداشت بلکه با استفاده از رانت خواری و بده بستان های ارزی، ورود کالاهای قاچاق به کشور از زندگی مرفه و انباشت ثروت برخوردار شدند. و طبقات متوسط و فرو دستان جامعه بوده و هستند که زير فشار تحريم ها توانايی جسمی و روانی خود را از دست داده اند. 
مردم ايران در انتخابات خرداد ماه باين علت به آقای روحانی رأی دادند که او در رسانه ها ومناظره های تلويزيونی سياست تنش زدايی را نخستين گام برای رفع مشکلات و نارسايی های جامعه اعلام ميداشت، و خامنه ای آنرا حماسه ای اعلام ميکرد که مردم به درخواست او به پای صندوق های رأی آمدند. اين سخنی خود فريب است، زيرا کانديداهای او برای پيروزی، حتی حاضر نبودند که به نغع يکی ازکانديدا های ولايتمدار کناره گيری کنند، هر چند با مجموع آرايی که آنها بدست ميآوردند نميتوانستند با روحانی رقابت نمايند، زيرا مردم آنها را قبول نداشتند، و اظهار نظر ها  و پيشنهادات آنها را در راستای منافع ملی خود نمی ديدند.
رفع نابسامانی ها وتنش های بين المللی جزبا همکاری  و همدلی همه ارگان های نظام در کنار مردم امکان پذيرنخواهند بود. روحانی ميگويد ما درايران دولت فارس، ترک، عرب، بلوچ نداريم همه زير يک پرچم به نام ايران زندگی میکنيم. به وزيران گفته ام تلاش کنند از نخبگان، بانوان و جوانان استفاده کنيد. اما نگاهی به رويداد های روزمره گروه های بازنده که پايداری نظام وکشور را فقط در ادامه رانت خواری و جنجال آفرينی می نگرند، در طول دو ماه گذشته چگونه دربرابر سخنان و طرحهای آقای روحانی مشکل آفرينی ميکنند. 
خواهران بسيجی که تا پيش از رياست جمهوری روحانی در خيابانهای شهر نبودند، برای کنترل حجاب بانوان به خيابان ها ميآيند، تا با آزار و اذيت دختران و زنانی که با همان حجابی که داشتند بگويند " خيال نکنيد با آمدن روحانی اوضاع تغيير کرده است "آش همان آش، کاسه همان کاسه اما داغ تراز زمان احمدی نژاد" .
در هفته گذشته رئيس حفاظت زندان عادل آباد شيراز برای تراشيدن ريش دراويش گنابادی که مدت زيادی نير در زندان بودند، بزندان ميرود و چون آنها اجازه نميدهند ريشهای آنها را بتراشد در شامگاه مأمورين حفاظت زندان باتوم بدست به زندان آمده بعد از انتقال دراويش زندانی به بند های جداگانه در زير زمين (سياه چال) ريش و سبيل آنها را همراه با توهين و ضرب و شتم می تراشند. و از تماس تلفنی همه زندانيان با خانواده های خود در آنروز ممانعت به عمل ميآورند. افزايش اعدام ها، و خشونت عليه زندانيان سياسی و خانواده های آنها، تحميل پورمحمدی به عنوان وزيردادگستری، اشکال تراشی وتهديد نمايندگان دربازپس گيری ارقام بزرگ اختلاس زمان احمدی نژاد، تهديد وزرا به استيضاح، اعلاميه و سخنان تنش آفرين سرداران سپاه، تهديد امريکا به انتقام جويی وحمله به سفارتخانه ها ومنافع امريکا در عراق، مخالفت با جابجايی يا برکناری بعضی ازسرداران به عللی که هنوزبرای ملت ايران فاش نشده اند و سخنان محمد کنی رئيس مجلس خبرگان رهبری درمورد "تنفيذمشروط"رئيس جمهور. شايدآقای کنی فراموش کرده باشد درانتخابات دوره شانزده نمايندگان مجلس درشهر ری، اوبرای جلوگيری از انتخاب نماينده واقعی مردم با تحريک اراذل، مسؤل شعبه رأی گيری را به قتل ميرساند و برای جايگزين کردن نماينده مورد نظر دربار، در روند رأی گيری آنقدر خرابکاری ميکند، تا دولت مصدق دستور ناچار قطع رأی گيری را اعلام ميدارد.
دستور اين تغييرات ازکچا و چه اشخاص يا شخص مشخصی صادر ميگردند؟ اسرار هيچگاه برای هميشه پنهان نخواهند ماند. اگر از بينش واقعی برخوردار باشيم ميدانيم سرچشمه بهار عربی از کجا در خاورميانه و افريقا شکل گرفته و آرام روند خود را تا امريکای مرکزی و جنوبی گسترش داده. اين نهضت نه آن چنان است که آقای خامنه ای ميگويد، بهارعربی ازنهضت اسلامی ولايی نشأت نگرفته است؟ آبشخور اين سرچشمه زلال " جنبش سبز " شهر وندان آزادیخواه ايران بود که عطر دلپذير آن هنوز با عنوان "فتنه" لرزه بر جان خودکامگان و فرصت طلبان مياندازد و نسيم فرج بخش آن در سراسر جهان پراکنده شده است، هرچند درميهن ما ظاهرا فرو نشانيده شده اما همه جهانيان درانتخاب رئيس جمهور روحانی تشعشعات آنرا با چشم ديده وبا روان احساس کرده اند که هنوز فروزان ميباشد.
نوزدهم شهريور هزار سيصد نود دو