Text Box:  خود فريبی يا نعل وارونه؟


هرمان گورينگ رئيس مجلس ملی آلمان (رايش) و وزير کشور هيتلر که فرمان قتل عام مخالفين حزب نازی، سوسياليست ها و کمونيست ها و در مرحله آخر يهوديان در اردوگاه های مرگ را ميدهد معتقد بود "دروغ هرچه بزرگتر و هرچه بيشتر تکرار شود مردم بيشتر آنها را باور خواهند کرد". اين روش از نخستين روز تشکيل نظام اسلامی زير بنای سياست نظام ولايی گرديد که در سی چهار سال گذشته دائما بکار گرفته شده است. 
به گزارش ایلنا، صبح چهارشنبه رهبر درنخستين دیدار با هیأت دولت آقای روحانی درمورد مسائل اقتصادی کشور ميگويد "با استفاده از زیرساختهای خوب اقتصادی که در 8 سال گذشته در کشور ایجاد شده است باید با ایجاد ثبات و آرامش ذهنی در مردم و بازار، کاهش تورم، تأمین نیاز های اساسی مردم و تحرک بخشیدن به تولید ملی در دستور کار فوری دولت قرار گیرد. و ادامه ميدهد بايد توجه داشت که فساد همچون موریانه است، اما با قاطعیت وتدبیر ميتوان جلوی رخنه فساد، پارتی بازی، رشوه و اسراف را بگیرید. این اقدامات فوری، در واقع، آغاز حماسه اقتصادی ميباشد که در ابتدای سال بر آن تأکید شده است!
با توجه به مقام "روحانيت" رهبر،چنين به نظرميرسدکه گفته های ايشان بايد حجت باشد و آنچه که گورينگ معتقد بود در باور های رهبر جايی ندارد. و بر اساس اين باورها بود که مقام رهبری در لوحه تقديرخود به احمدی نژاد، ازخدمات هشت ساله او قدردانی ميکند. اما با توجه به گزارشات خبرگزاریها، حتی رسانه های وابسته به جناح ذوب شده در ولايت واقعيات ديگری ديده ميشوند.
روزنامه جمهوری اسلامی درگزارشی در روز 4 شهريور اعلام داشت " در آخرين روز کاری احمدی نژاد در مقام رياست جمهوری 160 ميليارد ريال از حساب نهاد رياست جمهوری برداشت شده است. و بنا به اظهار نظر يکی از مسؤلين دولت آقای روحانی بخشی ازاين مبلغ صرف ايجاد دفاتر برای مسؤلين و تأسيس دانشگاه توسط آنها هزينه خواهد شد.

ازاينرو اسحاق جهانگيری معاون اول آقای روحانی طی بخشنامه ای به کليه وزارتخانه ها، شرکت ها، مؤسسات وسازمانهای دولتی، ازآنها ميخواهد تمام استخدام هايی را که زيرعنوان "طرح مهر آفرين " در روزهای آخر زمامداری احمدی نژاد که بنا به روايت هايی حدود چهار هزار نفر ميباشند را متوقف نمايند.

يکی از اعضای هيأت امنای سازمان تأمين اجتماعی نيز ميگويد: "بدهی  و ديون دولت به صندوق خدمات و تأمين اجتماعی بيش از 60 هزار ميليارد تومان است که فقط 5 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به صندوق تأمين اجتماعی بازگشته است.
هرچند خامنه ای در گفتار خود ضمن بزرگنمايی ار عملکرد دولت منصوب خود، دلگرمی هايی  به وزرای دولت آقای روحانی ميدهد تا نشان دهد که از دولت حماسه مردمی پشتيبانی ميکند، اما در حالی که دولت منتخب تلاش خود را برای کاهش نارسايی ها و احتمالا رد يابی غارت های دولت نهم و دهم تعقيب ميکند. ولايتمداران که مسلما بدون اجازه رهبر معظم شهامت آنرا ندارند سخنی درمورد دولت منتخب بگويند، هنوز همچون رهبر از " کابوس فتنه " سخن ميرانند و برای توجيه کارشکنی های خود از " ياران " فتنه ميگويند تا برای حملات و کارشکنی های خود توجيه لازم را داشته باشند.
از آن چمله سردار نقدی در مورد کابينه دولت يازدهم اظهار نظر ميکند که "آنها شامل جمعی از اعضای ستاد فتنه گران ميباشند." درحالی که بنا به وصيت امام خمينی "سپاهيان نبايد در امور سياسی و اقتصادی کشور دخالت داشته باشند" سرداران در ده سال گذشته از چنان قدرت اقتصادی برخوردار شده اند که شايد حتی رهبر نيز جز با پشتيبانی همه جانبه مردم توان مقابله با آنها را نداشته باشد.
يکی ازمشکلاتی که رئيس جمهوردرمسيرتغييرات بنيادی خوددرتبديل اقتصاد انحصاری به اقتصاد ملی دارد کوتاه کردن سلطه سرداران سپاه از اقتصاد ملی است.
نخستين گام اين غارت دراواخر زمامداری آقای محمدخاتمی برداشته شده است که متأسفانه با توجه به شرايط آن زمان، آقای خاتمی نتوانست اقدام مؤثری بنمايد. در نتيجه سپاه با ممانعت از پرواز هواپيما از فرودگاه امام خمينی سلطه خود را قهرا در برنامه های درآمد زا آغاز می کند که ادامه آن در اختيار گرفتن پروژه های نفت، گازو پتروسيمی است که سپاه را به بزرگترين  پيمانکار کشور تبديل کرده است. در 8 سال گذشته علاوه بر منابع انرژی، ساخت مخازن، تأسيسات دريايی، خطوط انتقال مايعات و فرآورده های نفتی، خدمات مهندسی ومشاوره ای صنايع معدنی و عمران مشابه سد سازی، اسکله ها و سازه های دريايی، راه و تونل و  شبکه های آبياری و خطوط انتقال آب وصد ها پروژه عمرانی را بدون گذر از مراحل قانونی (مناقصه) با تهديد و ارعاب در اختيار گرفته است که زيرپوشش قرارگاه خاتم الانبيا قراردارد. باين تأسيسات بايد کنترل مخابرات را اضافه کرد که با تهديد پيمانکاران رقيب به دست آورده است.
علاوه بر قرارگاه خاتم الانبيا قرارگاه سازندگی خاتم الاوصيا که به دستور رهبر تأسيس و اکنون زير نظر وزير دفاع قرارگرفته که با بودجه ميلياردها دلار دربرابر هيچ مقام دولتی خودرا مسؤل نميداند. اين قرارگاه علاوه بر پروژه های بزرگ ميدان نفتی سومار، ساخت مسکن مهر، انجام پروژه قطار برقی مشهد  تهران و طراحی و ساخت هواپيما که بودجه آن 5 ميليارد دلار ميباشد، دو بانک را نيز در اختيار دارد.
هر تغيير زيربنايی اقتصادی درکشور، منوط به چگونگی کنترل دولت که نماينده مردم ايران ميباشد به نحوه عمل کرد واحدهای توليدی واقتصادی اعم از دولتی و خصوصی ممکن ميگردد. با توجه به قدرت مافيايی سپاه که خودرا پاسخگوی هيچ مقام وقانونی نميداند، آيا تحول و حماسه اقتصادی که رهبر از آن سخن ميگويد امکان پذير ميباشد؟ پاسخ محققا منفی است. 
يکی ديگر از مدعيان روی پرده دولت، طائب است که درمورد سخنان وزير اطلاعات در دعوت از اصلاح طلبانی که برای مصونيت از بازداشت و زندان بعد ازانتخابات سال 88 ازکشورخارج شده اند و با نام "فتنه" خوانده ميشوند، سخنان وزير اطلاعات را گناهی غير قابل بخشش دانسته و در جامه مدعی العموم مردم دستور ميدهد که آنها حق ورود به کشور را ندارند. وزرايی که اعتبار آنها به تصويب مجلسی که ظاهرا بايد مورد قبول طائب و باند های مشابه او باشد، رسيده و رهبر نيز با سخنان خود در جمع آن ها موجوديت آنها را به رسميت شناخته است، افرادی چون طائب در چه موقعيت و مقامی قرار دارند که ميتوانند برای دولت تعيين تکليف نمايند؟
اعتمادی که بعد از انتخابات سال 92 مردم ايران نسبت به آقای حسن روحانی نشان داده اند، شايد آخرين شانس مردم ايران برای رسيدن به حقوق انسانی خود در چهارچوب نظام اسلامی و بطور مسالمت جويانه باشد که همچنين ميتواند آخرين کليدی باشد که نظام اسلامی برای ادامه حاکميت معتدلانه خود در اختيار داشته باشد. اين صدا های ناهنجار از چه محفل مافيايی پخش ميگردند تا شايد بتوانند سدی در برابر کابينه آقای روحانی ايجاد کنند، اگر آقای روحانی توان آن را نداشته باشد که با پشتيبانی مردم صدا ها را خاموش سازد، آينده چندان خوبی نه برای مردم ايران و نه برای نظام اسلامی قابل تصور است.
درسی که آقای محمد خاتمی از گسترش اعتدال برای همه و عقب نشينی گام به گام در برابر کنش های غير قانونی زياده خواهان به جای گذاشته، بايد تجربه گرانبهايی برای آقای روحانی و وزرای کابينه او باشد. زيرا اگر اين صدا های غير ملی و عير منطقی مهار و خاموش نشوند، در شرايطی که خاور ميانه بعد از کاربرد سلاح های شيميايی در سوريه، در اين نقطه از جهان به وجود آورده، با توجه به روابط ايران و سوريه، ميتواند مشکلات غير قابل پيش بينی برای ميهن و ملت ايران به وجود آورد.
سخن از امروز است. فردا ممکن است دير شود. اگر محمد خاتمی نخستين گام عقب نشينی را در برابر خواکامگان بر نميداشت، شايد امروز ايران نه آن بود که اکنون ميباشد.
هشتم شهريور هزارسيصد نود دو